Kryetari i Komunës

 
      

Kryetar i  Komunës Xhafer Gashi

Nr Kontaktues
038/561322
038/200-41336
email:xhaferz.gashi@rks-gov.net


Kryetari i Komunës zgjidhet me mandat katër vjeçar, të njëjtë me anëtarët e Kuvendit të Komunës.
Kryetari i komunës është udhëheqës i degës ekzekutive të komunës dhe zgjidhet drejtpërdrejtë nga qytetarët me të drejtë vote.
Kryetari i Komunës ushtron përgjegjësitë e përcaktuara në nenin 58 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Këto përgjegjësi do të spjegohen në menynë "Përgjegjësitë e Kryetarit".