Konkurse

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-03-03

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.02-111-3230/2015 të dt.12.01.2015 për vendin e punës : Zyrtar administrativ ne Qendrën Rinore” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.26.02.2015, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

NJ O F T I M ZYRTAR ADMINISTRATIV NË QENDREN RINORE NË PEJË | 2015-03-03

 Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:26.02.2015,për vendin e punës:
 

Rreg. Shtepis Kultures 30.01.15 | 2015-02-09

 
 

KONKURS Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. | 2015-02-04

Titulli i vendit të punës:  Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. 

Vendi i punës: Komuna e Pejës,objekti i  Q.K.M.F..

Paga mujore-koeficienti: 952.59.Euro.

Nr.i referencës:                03-111-17908 

Data:                                  3.02.2015.

 

 

NJ O F T I M | 2015-02-04

Të nderuar kandidate:
Juve që keni aplikuar për vendin e punës Zyrtar I zyres për gjendjen civile-ofiqari”në Drejtorin për Administrat,lidhur me rezultatin e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare, ju njoftojmë si në vijim:

 

 

NJ O F T I M | 2015-02-04

 ZYRTAR PËR PËRKTHIME NGA GJUHA SHQIPE NË ATE SERBE - BOSHNAJKE DHE ANASJELLTAS

 Sektori I Personelit ,pranë  Drejtoratit për Administrat të gjithë kandidatëve u bënë këtë :

 

                                           NJ O F T I M

Të nderuar kandidate:

 

Juve që keni aplikuar për vendin e punës Zyrtar për përkthime nga gjuha shqipe në ate serbe – boshnjake dhe anasjelltas”në Drejtorin për Administrat,lidhur me rezultatin e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare, ju njoftojmë si në vijim:

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-02-04

 Nga data e konfirmimit të rezultatit të komisionit nga ana e udhëheqësit të personelit, Ju konsideroheni I pranuar për vendin e punës ZYRTAR PËR PËR PËRKTHIME NGA GJUHA SHQIPE NË ATE SERBE DHE BOSHNJAKE DHE ANASJELLTAS

Në punë duhet të lajmëroheni me dt. 05.02.2015.

 

Konkurs Për ndarjen bursave për vitin shkollor 2014/2015. | 2015-01-27

1.Bursat ndahen për studentët e vitit shkollor 2014/2015. për shkollim universitar.

2.Numri i bursave : 50 (pesëdhjetë) bursa.

3.Lartësia e burses: 50 (pesëdhjetë) euro.

 

Emërimin e Drejtorit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës. | 2015-01-15

   Për Zgjidhjen dhe  Emërimin e Drejtorit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës.

            Vendi i punës:  Teatri Profesionist “Istref Begolli”  në Pejë.

            Nr.i referencës:01-111-4305.

            Data: 14.01.2015.

            Paga mujore-koeficienti: 466.15 Euro brutto-Koeficienti i pagës:7.5

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-01-14

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-79777/2014 të dt.21.11.2014,te publikuar me dt.24.11.2014 për vendin e punës : Zyrtar për Informim udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.14.01.2015, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit:ARIANA LUKAJ.
 

Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë. | 2015-01-13

Titulli i vendit të punës: Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë.

            Vendi i punës:Komuna e Pejës

            Nr. i referencës:02-111-3732

            Data: 13.01.2015.

            Kompenzimi(paga): 270 Euro brutto.

            Kohëzgjatja: 2(dy) muaj

            Periudha e trajnimit: nuk paguhet ,zgjat :5(pesë) ditë.

Dëtyrat dhe përgjegjësit:

            -Shpërndarja e faturave për tatim në pronë;

            -identifikimi i pronave të paregjistruara ;

            -kryerja e punëve tjera të kësaj natyre e sipas udhëzimeve të drejtorit të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa të cilit edhe i raportojnë për punën  e vet.

 

Zyrtar Administrativ i Qendrës Rinore | 2015-01-13

   Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar Administrativ i Qendrës Rinore

 

            Vendi i punës: Objekti i Qendrës Rinore në Pejë

            Paga mujore:437.55 euro. brutto.  Koeficenti : 7.

            Nr.i referencës : 02-111-3230

            Data 12.01.2015.


 

KONKURS PLOTËSUES | 2014-12-30

Në bazë te nenit 35 të Ligjit Mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,Ligjit të Punës nenit 8,Udhezimit Administrativ nr.17/2009,Udhezimit Administrativ nr9/2014, Drejtoria e Arsimit shpallë këtë:
 

KONKURS : Kryeshef Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A në Pejë | 2014-12-29

Kryeshef Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A në Pejë

Kushtet e  përgjithshme

Kandidati për këtë vend pune duhet të jetë person me integritet, i cili i plotëson kushtet e kualifikimit, duhet të ketë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar, dhe kushtet tjera të kërkuara me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Mandati i Kryeshefit Ekzekutiv

 

Konkurs: 1 Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe,boshnjake në gjuhën shqipe dhe anasjelltas 2.Zyrtar i Zyrës Komunale për Gjendjen Civile | 2014-12-24

 
Titulli i vendit të punës:  1. Zyrtar për Përkthime  nga gjuha serbe,boshnjake në gjuhën

                                           shqipe dhe anasjelltas.

                                              2. Zyrtar i Zyrës Komunale për Gjendjen Civile

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2014-11-27


 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-112-60413/2014 të dt.30.09.2014 të publikuar me dt 01 10 2014 për vendin e punës : Zyrtar për prokurim udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.25.11.2014, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatët,
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2014-11-27

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:21.11.2014,për vendet  e punës:
 

Njoftim për njoftimin e Kandidatve | 2014-11-27

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:25.11.2014,për vendin e punës: ZYRTAR PËR PROKURIM

 Sektori I Personelit ,pranë  Drejtoratit për Administrat të gjithë kandidatëve u bënë këtë :

 

 

 

Konkurs Zyrtar për Informim. | 2014-11-24

Titulli i vendit të punës: 

Vendi i punës:Komuna e Pejës,Objekti i Administratës Komunale në Pejë.

Nr.i ref.01-111-79777

Data:21.11.2014.

Paga mujore: 437.55 euro brutto    Koeficienti: 7

 

Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar për Prokurim | 2014-09-30

  Numri i ekzekutuesve(zyrtarëve): 2 (dy)

Vendi i punës: Objekti i Administratës Komunale

Paga mujore:437.55 euro. brutto.  Koeficenti : 7.

Nr.i referencës : 01-112-60413

Data 30.09.2014.

 

KONKURS:Zyrtar për Kulturë,Zyrtar për Kulturë,Zyrtar Administrativ në Qendrën Multiprofesionale në Fierzë | 2014-09-30

 Titulli i vendit të Punës: 1.Zyrtar për Kulturë

                                        2.Zyrtar i Lartë Profesional për Projekte dhe Zhvillim

                                        3.Zyrtar Administrativ në Qendrën Multiprofesionale  në Fierzë

 

Vendi i punës: Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport gjegjësisht për vendin nën

                        numrin rendor 3(tre) Qendra Multiprofesionale në Fierzë.

 

Paga mujore :437.55 euro brutto  Koeficienti: 7.

Nr.i referencës :01-112-60416

Data 30.09.2014.

 

KONKURS: Drejtor i Bibliotekës”Azem Shkreli” në Pejë. | 2014-09-29

 Titulli i Vendit të Punës: Drejtor i Bibliotekës”Azem Shkreli” në Pejë.

 

Vendi i punës: Biblioteka ‘Azem Shkreli” në Pejë,Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport.

Mandata: 4(katër) vjeqar me mundësi të rizgjedhjes.

Paga mujore:466.15 euro. brutto.  Koeficenti : 7.5

Nr.i referencës : 02-112-60308

Data 29.09.2014.

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“ në Pejë. | 2014-09-25

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“  në Pejë.
Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe-boshnjake në ate shqipe dhe anasjellats. | 2014-09-25

 Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.112-58703

Data:25.09.2014.

Paga mujore:437.55 euro brutto.

Koeficienti:7

 

Konkurs - Zyrtar për Arkiv , rtar i Lartë Profesional Juridik për Transfer të Pronës dhe erren(vendi i punës –jo i karrierës) | 2014-08-26

1.Zyrtar për Arkiv

2.Zyrtar i Lartë Profesional Juridik për Transfer të Pronës dhe Terren(vendi i punës –jo i karrierës)

Vendi i punës: Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 

Shërbimi Civil Komunal në Pejë, publikon këtë NJOFTIM | 2014-08-07

 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës: Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. me nr.02-111-15028/2014  të datës.17.6.2014 i publikuar më datën 18.6.2014
 

KONKURS;Zyrtar i Lartë Ligjor për Hipoteka | 2014-07-31

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Lartë Ligjor për Hipoteka .

Vendi i punës:  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

Nr.i referencës:                02-111-34206

Data:                                    31.07.2014.

 

Shkolla e Ulet e Muzikës “Halit Kasapolli”në Pejë | 2014-07-11

  

-Një mesimdhënës për lënden e Pianos 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Pianos 10 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Klarinetit 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Violines 20 orë në javë.

 

 Shkolla e Memse e Lartë e Muzikës “Halit Kasapolli”në Pejë

 

-Një mesimdhënës për Klarinet 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për Piano 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për Harmoni 10 orë në javë.

-Një mësimdhënës për Kor dhe Orkester 16 orë.

 

 

KONKURS-Vozitës- Mirëmbajtës Staf mbështetës | 2014-07-09

Titulli i vendit të punës: Vozitës- Mirëmbajtës /staf mbështetës /

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.01-111-24261

Data: 9.07.2014.

Paga mujore: 321.36  e.brutto./koef.5/

 

NJOFTIM, ANULOHET Drejtor në bordin e drejtorve të N.P.L.”Stacioni I Autobusave”në Pejë me nr.01-111-4738/2014 të dt.8.5.2014 | 2014-07-08

 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës : Drejtor në bordin e drejtorve të N.P.L.”Stacioni I Autobusave”në Pejë me nr.01-111-4738/2014 të dt.8.5.2014 i publikuar në gzetë Bota Sot.  ANULOHET
 

Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. | 2014-06-18

 Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake  në ate shqipe  dhe anasjelltas.

 

Vendi i punës:                  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 

Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

 

Nr.i referencës:                02-111-15028

 

Data:                               17.06.2014.

 

 

Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. | 2014-06-11

 Titulli i vendit të punës:  Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare.

 

Vendi i punës:                  Komuna e Pejës,objekti i  Q.K.M.F..

 

Paga mujore-koeficienti: 952.59.Euro.

 

Nr.i referencës:                03-111-9834           

 

Data:                               3.06.2014..

 

Dëtyrat dhe përgjegjësistë:

 

Zyrtar i Projekteve për Investime kapitale | 2014-06-04

Titulli i vendit të punës :             Zyrtar   i Projekteve për Investime kapitale

Ekzekutues:                                 Gjashtë(6).

Kategoria e të punësuarve:      Nëpunës civil të jo-karrierës;

Kohëzgjatja e punës:                gjashtë(6) muaj;

Paga mujore                              437.55  brutto.koeficienti:7

 

KONKURS : Zyrtar Administrativ në Pallatin e Sporteve “Karagaq” | 2014-06-02

 Titulli i vendit të punës:  Zyrtar Administrativ në Pallatin e Sporteve “Karagaq”

 

Vendi i punës:    Komuna e Pejës,objekti i Pallatit të Sporteve”Karagaq”.

 

Paga mujore-koeficienti: 378.56  Euro brutto -koeficienti: 6.

 

Nr.i referencës:   02-111-8806

 

Data:  30.05.2014.

 

 

Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. | 2014-05-23

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake  në ate shqipe  dhe anasjelltas.

Vendi i punës:  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

 Nr.i referencës:  02-112-6724

 Data:  23.05.2014.

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-05-12

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4 (katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“ në Pejë. | 2014-05-12

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“  në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-03-28

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

 

Mjek të praksës së Përgjithshme | 2014-03-28

1. Në QKMF: Specialist radiolog 1; Specialist i biokimisë 1    

2. Mjek të praksës së përgjithshme, (6)

    (1 në AMF  Leshan- 1,në AMF -  Trstenik 1, në AMF  Gllogjan- 1, në AMF-Kristal- 1, në AMF-Nabërgjan 1.

    (1 nw AMF Treboviq 1)

3. Stomatolog (4)

    Polikliniken stomatologjike  2; Vitomiricë- 1,QMF 5-1.

4. Asistente e stomatologut në Polikliniken stomatologjike 1.

   

 

Arkeolog në Muzeun Etnologjik | 2013-06-26

Titulli i  Vendit të punës: Arkeolog në Muzeun Etnologjik

Vendi i puës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-4480/2013

Dt.21.06.2013

Paga mujore: 356.04 €

 

Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale | 2013-06-04

TITULLI I VENDIT  TË PUNË
1.Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale
Vendi i punës Komuna e Pejës
Nr.i ref.02-111-3940/2013
Data: 31.05.2013
Paga mujore 356.04 €
Koeficienti.  7
 

HAREJA 2013 | 2013-05-13

 
 

Konkurs Avokat i Komunës së Pejës | 2013-02-14

 Vendi i punës :Komuna e Pejës,objekti i Administratës komunale në Pejë.

Nr.i ref.02-111-917/13

Data: 13.02.2013,

Paga mujore:425.62 netto

Koeficienti:9.5

 

KONKURS | 2012-09-28

Zyrtar për Informim ,Marketing,dhe Promovim të turizmit

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-7498/2012

Data:01.10.2012

Paga mujore:356.04

Koeficienti:7

 

 

Konkurs-Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani” | 2012-01-31

K  O  N  K  U  R  S
Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani”

Vendi i punës Komuna e Pejës

Nr.i ref.02-111-850 /2012

Data: 31.01.2012

Paga mujore 308.85

koeficienti.6

 

K O N K U R S | 2011-08-17

 Paga mujore: 435.01 €

 Infermjere në QKMF –Pejë, (3)

 Mami në QKMF-Pejë, (1)

 Paga mujore: 290 €

 

RSS

Sign inShkarko aplikacionin