Konkurse

Emërimin e Drejtorit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës. | 2015-01-15

   Për Zgjidhjen dhe  Emërimin e Drejtorit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës.

            Vendi i punës:  Teatri Profesionist “Istref Begolli”  në Pejë.

            Nr.i referencës:01-111-4305.

            Data: 14.01.2015.

            Paga mujore-koeficienti: 466.15 Euro brutto-Koeficienti i pagës:7.5

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-01-14

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-79777/2014 të dt.21.11.2014,te publikuar me dt.24.11.2014 për vendin e punës : Zyrtar për Informim udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.14.01.2015, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit:ARIANA LUKAJ.
 

Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë. | 2015-01-13

Titulli i vendit të punës: Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë.

            Vendi i punës:Komuna e Pejës

            Nr. i referencës:02-111-3732

            Data: 13.01.2015.

            Kompenzimi(paga): 270 Euro brutto.

            Kohëzgjatja: 2(dy) muaj

            Periudha e trajnimit: nuk paguhet ,zgjat :5(pesë) ditë.

Dëtyrat dhe përgjegjësit:

            -Shpërndarja e faturave për tatim në pronë;

            -identifikimi i pronave të paregjistruara ;

            -kryerja e punëve tjera të kësaj natyre e sipas udhëzimeve të drejtorit të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa të cilit edhe i raportojnë për punën  e vet.

 

Zyrtar Administrativ i Qendrës Rinore | 2015-01-13

   Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar Administrativ i Qendrës Rinore

 

            Vendi i punës: Objekti i Qendrës Rinore në Pejë

            Paga mujore:437.55 euro. brutto.  Koeficenti : 7.

            Nr.i referencës : 02-111-3230

            Data 12.01.2015.


 

KONKURS PLOTËSUES | 2014-12-30

Në bazë te nenit 35 të Ligjit Mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,Ligjit të Punës nenit 8,Udhezimit Administrativ nr.17/2009,Udhezimit Administrativ nr9/2014, Drejtoria e Arsimit shpallë këtë:
 

KONKURS : Kryeshef Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A në Pejë | 2014-12-29

Kryeshef Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A në Pejë

Kushtet e  përgjithshme

Kandidati për këtë vend pune duhet të jetë person me integritet, i cili i plotëson kushtet e kualifikimit, duhet të ketë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar, dhe kushtet tjera të kërkuara me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Mandati i Kryeshefit Ekzekutiv

 

Konkurs: 1 Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe,boshnjake në gjuhën shqipe dhe anasjelltas 2.Zyrtar i Zyrës Komunale për Gjendjen Civile | 2014-12-24

 
Titulli i vendit të punës:  1. Zyrtar për Përkthime  nga gjuha serbe,boshnjake në gjuhën

                                           shqipe dhe anasjelltas.

                                              2. Zyrtar i Zyrës Komunale për Gjendjen Civile

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2014-11-27


 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-112-60413/2014 të dt.30.09.2014 të publikuar me dt 01 10 2014 për vendin e punës : Zyrtar për prokurim udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.25.11.2014, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatët,
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2014-11-27

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:21.11.2014,për vendet  e punës:
 

Njoftim për njoftimin e Kandidatve | 2014-11-27

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:25.11.2014,për vendin e punës: ZYRTAR PËR PROKURIM

 Sektori I Personelit ,pranë  Drejtoratit për Administrat të gjithë kandidatëve u bënë këtë :

 

 

 

Konkurs Zyrtar për Informim. | 2014-11-24

Titulli i vendit të punës: 

Vendi i punës:Komuna e Pejës,Objekti i Administratës Komunale në Pejë.

Nr.i ref.01-111-79777

Data:21.11.2014.

Paga mujore: 437.55 euro brutto    Koeficienti: 7

 

Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar për Prokurim | 2014-09-30

  Numri i ekzekutuesve(zyrtarëve): 2 (dy)

Vendi i punës: Objekti i Administratës Komunale

Paga mujore:437.55 euro. brutto.  Koeficenti : 7.

Nr.i referencës : 01-112-60413

Data 30.09.2014.

 

KONKURS:Zyrtar për Kulturë,Zyrtar për Kulturë,Zyrtar Administrativ në Qendrën Multiprofesionale në Fierzë | 2014-09-30

 Titulli i vendit të Punës: 1.Zyrtar për Kulturë

                                        2.Zyrtar i Lartë Profesional për Projekte dhe Zhvillim

                                        3.Zyrtar Administrativ në Qendrën Multiprofesionale  në Fierzë

 

Vendi i punës: Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport gjegjësisht për vendin nën

                        numrin rendor 3(tre) Qendra Multiprofesionale në Fierzë.

 

Paga mujore :437.55 euro brutto  Koeficienti: 7.

Nr.i referencës :01-112-60416

Data 30.09.2014.

 

KONKURS: Drejtor i Bibliotekës”Azem Shkreli” në Pejë. | 2014-09-29

 Titulli i Vendit të Punës: Drejtor i Bibliotekës”Azem Shkreli” në Pejë.

 

Vendi i punës: Biblioteka ‘Azem Shkreli” në Pejë,Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport.

Mandata: 4(katër) vjeqar me mundësi të rizgjedhjes.

Paga mujore:466.15 euro. brutto.  Koeficenti : 7.5

Nr.i referencës : 02-112-60308

Data 29.09.2014.

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“ në Pejë. | 2014-09-25

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“  në Pejë.
Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe-boshnjake në ate shqipe dhe anasjellats. | 2014-09-25

 Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.112-58703

Data:25.09.2014.

Paga mujore:437.55 euro brutto.

Koeficienti:7

 

Konkurs - Zyrtar për Arkiv , rtar i Lartë Profesional Juridik për Transfer të Pronës dhe erren(vendi i punës –jo i karrierës) | 2014-08-26

1.Zyrtar për Arkiv

2.Zyrtar i Lartë Profesional Juridik për Transfer të Pronës dhe Terren(vendi i punës –jo i karrierës)

Vendi i punës: Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 

Shërbimi Civil Komunal në Pejë, publikon këtë NJOFTIM | 2014-08-07

 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës: Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. me nr.02-111-15028/2014  të datës.17.6.2014 i publikuar më datën 18.6.2014
 

KONKURS;Zyrtar i Lartë Ligjor për Hipoteka | 2014-07-31

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Lartë Ligjor për Hipoteka .

Vendi i punës:  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

Nr.i referencës:                02-111-34206

Data:                                    31.07.2014.

 

Shkolla e Ulet e Muzikës “Halit Kasapolli”në Pejë | 2014-07-11

  

-Një mesimdhënës për lënden e Pianos 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Pianos 10 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Klarinetit 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Violines 20 orë në javë.

 

 Shkolla e Memse e Lartë e Muzikës “Halit Kasapolli”në Pejë

 

-Një mesimdhënës për Klarinet 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për Piano 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për Harmoni 10 orë në javë.

-Një mësimdhënës për Kor dhe Orkester 16 orë.

 

 

KONKURS-Vozitës- Mirëmbajtës Staf mbështetës | 2014-07-09

Titulli i vendit të punës: Vozitës- Mirëmbajtës /staf mbështetës /

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.01-111-24261

Data: 9.07.2014.

Paga mujore: 321.36  e.brutto./koef.5/

 

NJOFTIM, ANULOHET Drejtor në bordin e drejtorve të N.P.L.”Stacioni I Autobusave”në Pejë me nr.01-111-4738/2014 të dt.8.5.2014 | 2014-07-08

 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës : Drejtor në bordin e drejtorve të N.P.L.”Stacioni I Autobusave”në Pejë me nr.01-111-4738/2014 të dt.8.5.2014 i publikuar në gzetë Bota Sot.  ANULOHET
 

Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. | 2014-06-18

 Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake  në ate shqipe  dhe anasjelltas.

 

Vendi i punës:                  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 

Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

 

Nr.i referencës:                02-111-15028

 

Data:                               17.06.2014.

 

 

Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. | 2014-06-11

 Titulli i vendit të punës:  Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare.

 

Vendi i punës:                  Komuna e Pejës,objekti i  Q.K.M.F..

 

Paga mujore-koeficienti: 952.59.Euro.

 

Nr.i referencës:                03-111-9834           

 

Data:                               3.06.2014..

 

Dëtyrat dhe përgjegjësistë:

 

Zyrtar i Projekteve për Investime kapitale | 2014-06-04

Titulli i vendit të punës :             Zyrtar   i Projekteve për Investime kapitale

Ekzekutues:                                 Gjashtë(6).

Kategoria e të punësuarve:      Nëpunës civil të jo-karrierës;

Kohëzgjatja e punës:                gjashtë(6) muaj;

Paga mujore                              437.55  brutto.koeficienti:7

 

KONKURS : Zyrtar Administrativ në Pallatin e Sporteve “Karagaq” | 2014-06-02

 Titulli i vendit të punës:  Zyrtar Administrativ në Pallatin e Sporteve “Karagaq”

 

Vendi i punës:    Komuna e Pejës,objekti i Pallatit të Sporteve”Karagaq”.

 

Paga mujore-koeficienti: 378.56  Euro brutto -koeficienti: 6.

 

Nr.i referencës:   02-111-8806

 

Data:  30.05.2014.

 

 

Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. | 2014-05-23

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake  në ate shqipe  dhe anasjelltas.

Vendi i punës:  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

 Nr.i referencës:  02-112-6724

 Data:  23.05.2014.

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-05-12

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4 (katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“ në Pejë. | 2014-05-12

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“  në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-03-28

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

 

Mjek të praksës së Përgjithshme | 2014-03-28

1. Në QKMF: Specialist radiolog 1; Specialist i biokimisë 1    

2. Mjek të praksës së përgjithshme, (6)

    (1 në AMF  Leshan- 1,në AMF -  Trstenik 1, në AMF  Gllogjan- 1, në AMF-Kristal- 1, në AMF-Nabërgjan 1.

    (1 nw AMF Treboviq 1)

3. Stomatolog (4)

    Polikliniken stomatologjike  2; Vitomiricë- 1,QMF 5-1.

4. Asistente e stomatologut në Polikliniken stomatologjike 1.

   

 

Arkeolog në Muzeun Etnologjik | 2013-06-26

Titulli i  Vendit të punës: Arkeolog në Muzeun Etnologjik

Vendi i puës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-4480/2013

Dt.21.06.2013

Paga mujore: 356.04 €

 

Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale | 2013-06-04

TITULLI I VENDIT  TË PUNË
1.Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale
Vendi i punës Komuna e Pejës
Nr.i ref.02-111-3940/2013
Data: 31.05.2013
Paga mujore 356.04 €
Koeficienti.  7
 

HAREJA 2013 | 2013-05-13

 
 

Konkurs Avokat i Komunës së Pejës | 2013-02-14

 Vendi i punës :Komuna e Pejës,objekti i Administratës komunale në Pejë.

Nr.i ref.02-111-917/13

Data: 13.02.2013,

Paga mujore:425.62 netto

Koeficienti:9.5

 

KONKURS | 2012-09-28

Zyrtar për Informim ,Marketing,dhe Promovim të turizmit

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-7498/2012

Data:01.10.2012

Paga mujore:356.04

Koeficienti:7

 

 

Konkurs-Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani” | 2012-01-31

K  O  N  K  U  R  S
Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani”

Vendi i punës Komuna e Pejës

Nr.i ref.02-111-850 /2012

Data: 31.01.2012

Paga mujore 308.85

koeficienti.6

 

K O N K U R S | 2011-08-17

 Paga mujore: 435.01 €

 Infermjere në QKMF –Pejë, (3)

 Mami në QKMF-Pejë, (1)

 Paga mujore: 290 €

 

RSS

Sign inShkarko aplikacionin