Konkurse

Konkurs | 2017-12-27

Titulli i vendit të punës :                   Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2

Vendi i punës:                                    Objekti i Administratës komunale në Pejë

Koeficienti i pagës:                            7(shtatë)

Nr.i referencës:                                  01-111/01-142878

Data:                                                   27.12.2017.

 

Konukurs Inspektor i Tregut. | 2017-08-10

 Titulli i vendit të punës:         Drejtoria e Inspekcionit   Inspektor i Tregut.

                                                Drejtoria e Inspekcionit 

Vendi i punës:                         Teritori i Komunës së Pejës.

Koeficienti i pagës:                 7 (shtatë). 

Nr.i referencës:                        01-111/01-0093463/17 

Data:                                       11.08.2017

 

Njoftim | 2017-04-12

  Njoftohen tё gjithё kandidatёt tё cilёt kanё konkuruar nё konkursin publik tё datёs 01.03.2017 pёr Zyrtar të Lartë të Ndërmarrjes për pozitat: Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit dhe për Zyrtar i Auditimit tё Brendshёm, se konkursi nё fjalё PËRSERITET, për arsye që nuk janë plotësuar kushtet e parapara të konkursit publik.
 

Konkurs | 2017-04-04

 Titulli i vendit të punës:                 1. Mbikqyrës i projekteve për investime kapitale.

                                                        - 3(tre) ekzekutues. 

                                                     2. Mbikqyrës i  rrjetit të ndriqimit publik të qytetit.

                                                         -1(një) ekzekutues.

 

KONKURS PUBLIK | 2017-03-14

 1.      Ngastra kadastrale 5755/64 një pjesë në sipërfaqe prej 13000 m2 ZK Pejë,

1.1-Sipërfaqja prej 6000 m2 do të ipët për veprimtari për përpunimin e metalit,

1.2-Sipërfaqja prej 4000 m2 do të ipët për veprimtari për përpunimin e tekstilit,

1.3-Sipërfaqja prej 2700 m2 do të ipet gjithashtu për veprimtari për përpunimin  e tekstilit

 (300 m2 mbesin për qasje në rrugë.)

 

Konkurs: Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit dhe Zyrtar i Auditimit tё Brendshёm | 2017-03-01


1. Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit dhe

2. Zyrtar i Auditimit tё Brendshёm

 

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2017-02-01

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-185276/2016 të dt.24.12.2016 për vendin e punës : Zyrtar për Infrastrukturë Rrugore” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.27.01.2017, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

NJOFTIM ZYRTAR PËR INFRASTRUKTUR RRUGORE | 2017-02-01

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:27.01.2017,për vendin e punës:
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2017-02-01

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-185276/2016 të dt.24.12.2016 për vendin e punës : Zyrtar për Prokurim-2” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.27.01.2017, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

NJOFTIM ZYRTAR PËR PROKURIM-2 | 2017-02-01

 Sektori I Personelit ,pranë  Drejtoratit për Administrat të gjithë kandidatëve u bënë këtë :
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2017-02-01

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-185276/2016 të dt.24.12.2016 për vendin e punës : Zyrtar për Promovimin e  Turizmit, udhëheqësi i personelit ,në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.27.01.2017, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

NJOFTIM ZYRTAR PËR PROMOVIMIN E TURIZMIT | 2017-02-01

           Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:27.01.2017,për vendin e punës:
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2017-02-01

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-185276/2016 të dt.24.12.2016 për vendin e punës : Zyrtar Administrativ” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.27.01.2017, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,

 

 

NJOFTIM ZYRTAR ADMINISTRATIV | 2017-02-01

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:27.01.2017,për vendin e punës:
 

Konkurs : .Zyrtarë për Hapësira publike. | 2017-01-27

Titulli i vendit të punës:                1.Zyrtarë për Hapësira publike.

                                                     Drejtoria për Punë Kom.dhe Shërbime Publike.

 

Njoftim | 2017-01-12

 Njoftohen tё gjithё kandidatёt tё cilёt kanё konkuruar nё konkursin publik tё datёs 05.12.2016 pёr Zyrtar të Lartë të Ndërmarrjes për pozitat: Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit dhe për Zyrtar i Auditimit tё Brendshёm, se konkursi nё fjalё PËRSERITET, për arsye që nuk janë plotësuar kushtet e parapara të konkursit publik.Njoftim.pdf
 

K O N K U R S | 2016-12-30

           Titulli i vendit tê punês:          Mirêmbajtês i objektit

            Numri i ekzekutuesve: 1 (njê)

            Vendi i punês :                        Objektet e Administrates komunale.

                                                             (Drejtorisê pêr Kulturê,Rini dhe Sport).

            Paga mujore:                           Koeficienti : 5(pesê)

            Nr.i referencês:                        01-111-188263                      

            Data:                                       30.12.2016.

 

K O N K U R S | 2016-12-23

 Titulli i vendit të punës:                1.Zyrtar për Infrastrukturë Rrugore

                                                          Drejtoria për Punë Kom. dhe Shërbime Publike

                                                          Koeficienti : 7.

 

                                                      2.Zyrtarë për Hapësira publike.

                                                          Drejtoria për Punë Kom.dhe Shërbime Publike.

                                                          Vendi i punës:objekti i adm.komunale,në Terren.

                                                          Koeficienti:7

 

                                                      3.Zyrtar për Promovimin e Turizmit.

                                                          Drejtoria për Zhvillim Ekonomik.

                                                          Objektim i Administrates komunale.

                                                          Koeficienti i pagës: 7 (Sipas katalogut:9  )

 

                                                      4.Zyrtar  për Prokurim 2.

                                                           Zyra e Kryetarit-Sektori i Prokurimit.

                                                           Objekti i administratës Komunale

                                                           Koeficienti i pagës: 7 .

     

                                                      5.Zyrtar administrativ.

                                                          Drejtoria për Bujqësi,Pylltari dhe Hidroekonomi.

                                                          Objekti i administratës Komunale.

                                                           Koeficienti i pagës : 7  .                                                             

 

 

K O N K U R S | 2016-12-05

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

- Zyrtar i Auditimit tё Brendshёm 

NJOFTIM I KËRKESËS PËR KUALIFIKIM | 2016-12-02

 KONCESION/ KOCESION I SHËRBIMEVE/ KONCESION I PUNËV
Sipas Nenit 43 të Ligjit Nr. 04/L-045 të Ligjit per Partneritet Publiko Privat  

 

NJOFTIM | 2016-11-17

 Shpallje e njoftimit per perzgjedhje te Anibarit per dhenje te paluajteshmerisë ne shfrytëzim
 

Njoftim nga: N.P.L "Stacioni i Autobusave" SH.A në Pejë | 2016-11-07

 Njoftim nga: N.P.L "Stacioni i Autobusave" SH.A në Pejë   Më Shum...
 

Konkurs Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit | 2016-09-30

 Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit, do të menaxhojë nën drejtimin dhe mbikqyrjen e Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv çështjet financiare të Ndёrmarrjes.

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2016-09-01

 Lidhur me publikimin e konkursit të dt.30.08.2016 për projektin” DEMOS” për evidentimin e pronave komunale sipas te cilit janë kërkuar 4 -JURISTA dhe 4-GJEODET udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.01.09.2016, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e këtyre kandidatëve:
 

ANKAND PUBLIK Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëshkurtër | 2016-09-01

Ftohën të gjithë përsonat fizik dhe juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në ankandin publik duke respektuar proceduren si më poshtë:

 

Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëgjatë | 2016-08-26

 1. Ngastra kadastrale 14/11 në sipërfaqe prej 2550 m2 ZK Zagërme,

2. Ngastra kadastrale 14/12 në sipërfaqe prej 2550 m2 ZK Zagërme,

3. Ngastra kadastrale 14/13 në sipërfaqe prej 2550 m2 ZK Zagërme,

4. Ngastra kadastrale 14/14 në sipërfaqe prej 2550 m2 ZK Zagërme,

5. Ngastra kadastrale 14/8 në sipërfaqe prej 6500 m2 ZK Zagërme,

 

Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëgjatë | 2016-08-26

 Ftohen të gjithë Personat Juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në Konkursin  publik duke respektuar proceduren si më poshtë:

I-IPET në shfrytëzim afatgjatë për 45 vite ( dyzet e pesë) prona e paluajtëshme e Komunës e specifikuar

në ngastrat kadastrale nr.5089, Pronë e Komunës së Pejës, që ka  sipërfaqen prej  2814 m2 ZK Pejë dhe

në ngastrën kadastrale nr.5088/1 Pronë e Komunës së Pejës, që ka  sipërfaqe prej 2048 m ZK Pejë.

 

KONKURS PLOTËSUES | 2016-08-12

 Në bazë të nenit 35 të Ligjit Mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit të Punës nenit 8, Udhëzimit Administrativ nr.06/2015, Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm dhe Udhëzimit Administrativ 05/15 Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Drejtoria Komunale e Arsimit Pejë shpall këtë:

 

 

Konkurse – Komuna e Pejës | 2016-08-02

 KONKURS PËR ANGAZHIM AFATSHKURTËR

:4(katër ) Jurista  në cilësi të evidentuesve) KONFORM Nenit 12 PARAGRAFI 4 I LIGJIT NR.03/L-149 PER SHERBIMIN CIVIL TE KOSOVES.

(Marrëveshje për Shërbime të Veҫanta)

Projekti:           Komuna e Pejës- Evidentimi i Pronave Komunale

Datë:               03.08.2016.

 

Konkurse – Komuna e Pejës | 2016-08-02

 KONKURS PËR ANGAZHIM AFATSHKURTËR ( 4-katër-Gjeodet në cilësi të evidentuesve) KONFORM NENIT  12 PARAGRAFI 4 i Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës.

(Marrëveshje për Shërbime të Vecanta).

Projekti:           Komuna e Pejës - Evidentimi i Pronave Komunale

Datë:               03.08.2016.

 

Njoftim | 2016-07-27

 
 

Njoftim për Kandidat Drejtoria Arsim | 2016-07-25

Njoftim për Kandidat Drejtoria Arsim Linku : njoftimi-per-kandidatin-arsim.pdf
 

Njoftim për Kandidat Drejtoria Arsim | 2016-07-25


 Njoftim për Kandidat Drejtoria Arsim 

Konkurs Zyrtar për bibliotekë. | 2016-06-20

 Titulli i vendit të punës:                Zyrtar për bibliotekë.

Vendi i punës:                               Drejtoria për Kulturë,Rini dhe Sport-objekti i

                                                      Shtëpisë së kulturës..

Paga mujore :                                Koeficienti : 6 (gjashtë)..

Nr.i referencës:                              01-111-85408                                                 

Data:                                             20.06.2016.

 

 

Konkurs Zyrtar për Arsim Parafillor | 2016-06-13

  

Titulli i vendit të punës:                Zyrtar për Arsim Parafillor

Vendi i punës:                               Drejtoria për Arsim-objekti i

                                                      Administratës komunale.

Paga mujore :                                Koeficienti : 7 gjegjësisht 437.50 euro brutto.

Nr.i referencës:                              01-111-81827             

Data:                                             13.06.2016.

 

Konkurs Zyrtar për Arsim të mesëm-të ulët. | 2016-06-13

 Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Arsim të mesëm-të ulët.

Vendi i punës: Drejtoria për Arsim-objekti i

Administratës komunale.

Paga mujore : Koeficienti : 7 gjegjësisht 437.50 euro brutto.

Nr.i referencës:

 

Konkurs | 2016-06-13

 Për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10-të) në arsimin e mesëm të lartë për vitin shkollor 2016-2017 në Komunën e Pejës, në këto shkolla dhe drejtime 
 

Zyrtar i lartë për Planifikim dhe Projekte | 2016-06-09

 Titulli i vendit të punës:                Zyrtar i lartë për Planifikim dhe Projekte

Vendi i punës:                               Drejtoria për Zhvillim Ekonomik-objekti i

                                                      Administratës komunale.

Paga mujore :                                Koeficienti : 7 gjegjësisht 437.50 euro brutto.

Nr.i referencës:                              01-111-81326

Data:                                             10.06.2016

 

 

Zyra e Kryetarit-objekti i administrës komunale. | 2016-06-09

  

Titulli i vendit të punës:                Zyrtar i lartë ligjor

Vendi i punës:                               Zyra e Kryetarit-objekti i administrës komunale..

Paga mujore :                                Koeficienti : 7.5 gjegjësisht 466.15 euro brutto

                                                                           (sipas Katalogut :8)

 

Nr.i referencës:                              01-111-81337

Data:                                             10.06.2016

 

Zyrtar Financiar | 2016-06-09

 Titulli i vendit të punës:                Zyrtar Financiar -2(dy) ekzekutues.

Vendi i punës:                               Drejtoria për  Buxhet dhe Financa-objekti iadministrës

                                                      Komunale.

Paga mujore :                                Koeficienti : 6 gjegjësisht 378.50 euro brutto

                                                                       (sipas Katalogut : 10 )

 

Nr.i referencës:                              01-111-81333

Data:                                             10.06.2016.

 

Konkurs | 2016-06-02

 KONKURS PËR ANGAZHIM AFATSHKURTËR ( 2-dy-Gjeodet në cilësi të evidentuesve) KONFORM NENIT  12 PARAGRAFI 4 i Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës.
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2016-06-02

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-53321/2016 të dt.19.04.2016 për vendin e punës :ZYRTAR PER PLANIFIKIM DHE PROJEKTE udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.27.05.2016, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2016-06-02

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-44439/2016 të dt.04.04.2016 për vendin e punës :ZYRTAR I NDIHMES SOCIALE udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.27.05.2016, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,

 

 

Konkurs | 2016-06-01

 KONKURS PËR ANGAZHIM AFATSHKURTËR :2(dy) Jurist dhe 4(katër) ekonomist në cilësi të evidentuesve) KONFORM Nenit 12 PARAGRAFI 4 I LIGJIT NR.03/L-149 PER SHERBIMIN CIVIL TE KOSOVES.
 

KONKURS Zyrtar i lartë për Planifikim dhe Projekte | 2016-04-19

 Titulli i vendit të punës:                Zyrtar i lartë për Planifikim dhe Projekte

Vendi i punës:                         Drejtoria për Kulturë,Rini dhe Sport-objekti i

                                                   Shtëpisë së kulturës.

Paga mujore :                          Koeficienti : 7 gjegjësisht 437.50 euro brutto.

Nr.i referencës:                              01-111-53321

Data:                                             19.04.2016.

 

K O N K U R S | 2016-04-19

 Naziv radnog mesta:          Visoki službenik za Planiranje i Projekte

Mesto rada:                        Direktorat za Kulturu, Omladinu i Sport- Objekat Doma Kulture

Mesečna plata:                   Koeficijent 7, odnosno 437.50 eura

Broj protokola:                   01-111-53321

Datum:                               19.04.2016.                  

 

Konkurs Zyrtar i Ndihmës Sociale | 2016-04-04

 Titulli i vendit të punës:                Zyrtar i Ndihmës Sociale

Vendi i punës:                               Administrata e Q.P.S.

Paga mujore :                                Koeficienti : 6.5 gjegjësisht 408.90 brutto.

Nr.i referencës:                              01-111-44439

Data:                                             04.04.2016.

 

ANKAND PUBLIK: Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëshkurtër | 2016-03-30

  

Ftohën të gjithë përsonat fizik dhe juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në ankandin publik duke respektuar proceduren si më poshtë:

 

Konkurs Zyrtar ligjor 2 | 2016-03-30

  

Titulli i vendit të punës:                Zyrtar ligjor 2

Vendi i punës:                               Administrata komunale në Pejë

Paga mujore :                                Koeficienti : 7 gjegjësisht 437.50 brutto.

Nr.i referencës:                              01-111-41900

Data:                                             30.03.2016.

 

Konkurs Shpërndarës poste. | 2016-03-17

 Titulli i vendit të punës:          Shpërndarës poste.

Numri i ekzekutuesve :            1(një)

Vendi i punës              :            Në terren.

Paga mujore                :           Koeficienti 5 gjegjësisht 321.36 euro brutto.

Numri i referencës :                 02-111-36264  

Data                            :           17.03.2016.

 

Njoftimi per Rroje ne ish objektet e F.S.K-se | 2016-02-29

 Njoftimi per Rroje ne ish objektet e F.S.K-seNjoftimi-per-Rroje-ne-ish-objektet-e-F-S-K-se.pdf
 

Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëgjatë | 2016-02-26

 Ftohen të gjithë Personat Juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në Konkursin  publik duke respektuar proceduren si më poshtë:
 

Konkurs: Vozitës i Autobusit të Komunës. | 2016-02-24

 Titulli i vendit të punës: Vozitës i Autobusit të Komunës.

Numri i ekzekutuesve :     1(nje)

Vendi i punës             :     Në terren.

Paga mujore              :    Koeficienti 6 gjegjësisht 378.50 euro brutto.

Numri i referencës :        01-111-24534  

Data                            :      23.02.2016.

 

Njoftim për Ofertues reciklimi | 2016-02-22

 
 

NJOFTIM | 2016-02-11

 Të nderuar kandidatë:

Juve që keni aplikuar për vendin e punës SHPËRNDARËS FATURAVE TË TATIMIT NË PRONË në Drejtorin për Buxhet dhe Financa ,lidhur me rezultatin e itervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare, ju njoftojmë si në vijim:

Nga gjithësejt 95 aplikues,të ftuar për intervistim me dt.04.02.2016, për shkakë të pikëve të fituara dhe  sipas vlersimit të antarëve të komisionit janë përzgjedhur këta kandidat :

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËR PUNË | 2016-02-11

Lidhur me publikimin e konkursit nr.02-112-5229/2016 të dt.19.01.2016 për vendin e punës : SHPËRNDARËS FATURAVE TË TATIMIT NË PRONË” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.10.02.2016, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidateve,

 

Konkursi për Projekte nga programi EU-CSP III | 2016-02-03

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) po vazhdon me implementimin e projektit për Stabilizimin e Komuniteteve III (EU-CSP III), projekt i cili financohet nga BE dhe menaxhohet nga Zyra e BE-së në Kosovë. Programi EU-CSP III do të ofroj asistencë financiare dhe teknike për fillim të bizneseve të vogla apo zgjerim të atyre ekzistuese sidomos të atyre bizneseve që promovojnë dhe forcojnë reintegrimin e qëndrueshëm të anëtarëve të kthyer të komuniteteve jo-shumicë. Projekti EU-CSP III poashtu do të përkrah edhe iniciativat e komunitetit prej të cilave komuniteti do të ketë  përfitim më të gjërë duke punuar me pjesëtarët e komunitetit dhe fermerëve individual dhe prodhuesëve për të eksploruar mundësite për aktivitete të përbashkëta përmes krijimit dhe mbështetjes së asociacianeve të biznesit të komuniteteve jo shumicë dhe ato ndrëtnike.
 

ANKAND PUBLIK Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëshkurtër | 2016-01-28

Ftohën të gjithë përsonat fizik dhe juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në ankandin publik duke respektuar proceduren si më poshtë:

 

 

Konkurs Kujdestar për sigurimin fizik të ish-objektit të F.S.K.. | 2016-01-27

Titulli i vendit të punës: Kujdestar  për sigurimin fizik të  ish-objektit të F.S.K..

Vendi i punës: Komuna e Pejës( ish objektet e FSK ).

 Nr.i referencës : 02-111-11884
Data: 27.01.2016.
Kompenzimi (paga): 270 Euro brutto.
Kohëzgjatja : 6(gjashtë) muaj.
Dëtyrat dhe përgjegjësitë:

 

Konkurs Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë. | 2016-01-18

Vendi i punës: Komuna e Pejës.

Nr.i referencës :02-111-5229
Data: 15.01.2016.
Kompenzimi (paga): 270 Euro brutto.
Kohëzgjatja : 2(dy) muaj.
Dëtyrat dhe përgjegjësitë:

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2016-01-18

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.02-112-145413/2015 të dt.19.11.2015 për vendin e punës : ROJE PYLLI” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.18.01.2016, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

ANKAND PUBLIK Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëshkurtër | 2015-12-18

 Ftohën të gjithë përsonat fizik dhe juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në ankandin publik duke respektuar proceduren si më poshtë:
 

KONKURS PUBLIK Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëgjatë | 2015-12-18

 Ftohen të gjithë Personat Juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në Konkursin  publik duke respektuar proceduren si më poshtë:

 

 

KONKURS PUBLIK Për Dhënien e Pronës së Paluajtshme të Komunës në Shfrytëzim Afatëgjatë | 2015-12-18

 Ftohen të gjithë Personat Juridik që janë të interesuar për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme të Komunës e cila  gjëndet në Pejë, të aplikojnë në Konkursin  publik duke respektuar proceduren si më poshtë:
 

KONKURS: Roje Pylli | 2015-11-20

 Titulli i vendit të punës: Roje Pylli

Numri i ekzekutuesve:    2 (dy)

Vendi i punës :                 Komuna e Pejës

Paga mujore:                   Koeficienti : 4.5

Numri i referencës:         02-111-145413

Data:                                 19.11.2015.

 

Ndërmarrja Publike Lokale ”Stacioni i Autobusave” Sh.A. nё Pejё | 2015-11-09

 Titulli i pozitës:  Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit
 

Javno Lokalno Preduzeće “ Autobuska stanica“ A.D. Peć | 2015-11-09

 ● Naziv radnog mesta: Glavni Finansijski i Trezorni Službenik
 

KONKURS: Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “ Lidhja e Prizrenit ” Pejë | 2015-10-22

 1.  Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “ Lidhja e Prizrenit ” Pejë

·         1 mësimdhënës/e mbështetëtës/e për fëmijë me nevoja të veçanta – 20 orë.

 

KONKURS-Zyrtar për Rini | 2015-10-13

  

Titulli i vendit të punës :         Zyrtar për Rini

 

Vendi i punës:                         Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport

 

Paga mujore:                           437.50 euro brutto.Koeficienti: 7.

 

Nr.i referencës:                        01-111-131667

 

Data:                                       13.10.2015..   

 

Dëtyrat dhe përgjigjësistë:


 

K O N K U R S - Službenik za omladinu | 2015-10-13


 

Naziv radnog mesta:          Službenik za omladinu

 

Mesto rada:                        Objekat Direktorata za Kulturu,Omladinu i Sport

 

Mesečna plata:                   437.50 eura brutto. Koeficijent 7

 

Br. Protokola:                      01-111-131667

 

Datum:                               13.10.2015.

 

R I S H P A L L J E E K O N K U R S I T | 2015-10-12

 1.  Shkolla e Mesme e Arteve “ Odhise Paskali ” Pejë

·         1 mësimdhënës për lëndën e informatikës (TIK) – 15  orë

 

 

V E N D I M | 2015-09-17

 
I.Zgjedhet agjensioni turistik “Air Zekaj Tours” nga Peja, për realizimin e ekskursionit të maturanteve në Shqipëri të shkollave të mesme të Komunës së Pejës:
 
Gjimnazin “Bedri Pejani”
SHME “Ali Hadri” 
SHMA “Odhise Paskali”-
SHM Mjekësisë dhe SHM Muzikës
SHMT “Shaban Spahija” 
 
 

KONKURS PLOTËSUES | 2015-09-09

1.  Shkolla e Mesme Teknike “Shaban Spahija” - Pejë

·         1 mësimdhënës për lëndët e Energjetikës – 20 orë

·         1 mësimdhënës për lëndët e Arkitekturës – 20 orë

·         1 mësimdhënës për lëndët e Ndërtimtarisë – 10 orë

 

Njoftim per Konkurs | 2015-08-28

 
 

Konkurs Ankestues të pronave | 2015-08-27

 Titulli i vendit të punës:  1. Ankestues të pronave

Vendi i punës:                 Komuna e Pejës.

Nr. i  referencës:           02-111-109877

Data:                              27.08.2015

Kompenzimi (paga):     378 euro bruto

Kohëzgjatja:                          6 (muaj)duke përfshi edhe periudhën e trajnimit

Periudha e trajnimit:      zgjat 1(një) muaj.

 

 

 

KONKUR SAnketar za imovinu | 2015-08-27

 Naziv radnog mesta:  1. Anketar za imovinu

Mesto rada:                     Opština Peć

Broj protokola:             02-111-109877

Datum:                           27.08.2015

Nadoknada (plata):       378 eura bruto

Trajanje:                         6 (meseci), uključujući i period obuke.

Period obuke:                 Traje 1 (jedan) mesec.

 

 

 

K O N K U R S P L O T Ë S U E S | 2015-08-26

 DREJTORATI KOMUNAL I ARSIMIT – PEJË

 Sektori i Arsimit Nr. 1287/62 Dt. 26.08.2015

 
 
Konkursi-per-shkolla-te-mesme.pdf

 

KONKURS | 2015-08-24

DREJTORATI KOMUNAL I ARSIMIT – PEJË
Sektori i Arsimit
Nr. 1234/61 Dt. 24.08.2015  

 
 

 

Konkurs | 2015-08-13

 DREJTORATI KOMUNAL I ARSIMIT - PEJË

Sektori i Arsimit

Nr.1136/53

Dt.13.08.2015

 

 

KONKURS: Zyrtar për çështje pedagogjike | 2015-07-07

  

Titulli i vendit të punës :         Zyrtar për çështje pedagogjike

Vendi i punës:                         Objekti i Drejtorisë për Arsim 

Paga mujore:                           437.50 euro brutto.Koeficienti: 7. 

Nr.i referencës:                        02-111-85878

Data:                                       07.07.2015.     

Dëtyrat dhe përgjigjësistë:

 

Konkurs : Titulli i vendit të punës: Inspektor i ndërtimit | 2015-06-22

     Titulli i vendit të punës: Inspektor i ndërtimit

            Vendi i punës:             Komuna e Pejës

Nr.i referencës:            01-111-79687

Data:                           22.06.2015.

Kompenzimi(paga):     437.55 euro brutto.

Kohëzhgjatja:              3(tre) muaj.

 

K O N K U R S | 2015-06-17

Për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10-të) në arsimin e mesëm të lartë për vitin shkollor 2015-2016 në Komunën e Pejës, në këto shkolla dhe drejtime : Copy-of-Klasa-10.pdf
 

Ndërmarrja Publike Lokale ”Stacioni i Autobusave” Sh.A. nё Pejё | 2015-06-02

      Titulli i pozitës:  Kryeshef  Ekzekutiv

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 

Kryeshefi Ekzekutiv është përgjegjës për menaxhimin e Ndërmarrjes në pajtim me Ligjin për Ndërmarrjet Publike, Rregulloret dhe Vendimet e Bordit  të Drejtorëve.

 

 

Konkurs | 2015-05-20

 Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar për teknologji  informative

 

            Numri i ekzekutuesve(zyrtarëve): 1(një)

            Vendi i punës: Objekti i Administratës Komunale

            Paga mujore: 378.56 euro. bruto.  Koeficenti : 6.

            Nr.i referencës : 01-111-66902

            Data 20.05.2015.

 

 

Konkurs: Për antarë të Komiteteve Konsultative | 2015-05-18

 1.Për  5(pesë) antarë në Komitetin konsultativ për Mbrojtjen e Mjedisit

2. për 5(pesë( antarë në komitetin konsultativ për Zhvillim Ekonomik

 

KONKURS : Zyrtar për Pedagogji | 2015-04-28

 Titulli i vendit të Punës: 1.Zyrtar për Pedagogji                                       

Vendi i punës: Objekti i Drejtorisë për Arsim në Pejë.                       

Paga mujore :453.6 euro brutto  Koeficienti: 7. 

Nr.i referencës :01-111-56845

Data :                28.04.2015.

 

Kabineti i Kryetarit Muhaxheri ka mbajtur Konferencë për Media | 2015-04-28

Kabineti i Kryetarit të Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri ka mbajtur Konferencë për Media për t'iu  dhënë sqarim qytetarëve të Pejës për informatat e pavërteta, që i kanë lexuar në portale lidhur me Komunën e Pejës.
 

KONKURS | 2015-04-15

1.  Shkolla e mesme e ulët ‘ Tetë Marsi’ në Pejë

-   Mësimdhënës i Edukatës Fizike 10 orë.

2. Shkolla e mesme e ulët “ Ramiz Sadiku” në Pejë

-  Mësimdhënës mbështetës 20 orë.

 

 

KONKURS: Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. | 2015-04-14

Titulli i vendit të punës:  Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare.

Vendi i punës: Komuna e Pejës,objekti i  Q.K.M.F..

Paga mujore-koeficienti: 952.59.Euro.

Nr.i referencës:01-111-50445            

Data: 14.04.2015.

 

 

KONKURS Zyrtar për teknologji informative | 2015-04-07

   Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar për teknologji  informative

 

            Numri i ekzekutuesve(zyrtarëve): 1(një)

            Vendi i punës: Objekti i Administratës Komunale

            Paga mujore: 378.56 euro. bruto.  Koeficenti : 6.

            Nr.i referencës : 01-111-47609

            Data 07.04.2015.

 

 

KONKURS PLOTËSUES | 2015-03-06

 - Shkolla e mesme e ulët ‘ Asdreni ’ në Pejë
 -  Një - Mësues/e klase
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-03-03

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.02-111-3230/2015 të dt.12.01.2015 për vendin e punës : Zyrtar administrativ ne Qendrën Rinore” udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.26.02.2015, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit,
 

NJ O F T I M ZYRTAR ADMINISTRATIV NË QENDREN RINORE NË PEJË | 2015-03-03

 Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:26.02.2015,për vendin e punës:
 

Rreg. Shtepis Kultures 30.01.15 | 2015-02-09

 
 

KONKURS Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. | 2015-02-04

Titulli i vendit të punës:  Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. 

Vendi i punës: Komuna e Pejës,objekti i  Q.K.M.F..

Paga mujore-koeficienti: 952.59.Euro.

Nr.i referencës:                03-111-17908 

Data:                                  3.02.2015.

 

 

NJ O F T I M | 2015-02-04

Të nderuar kandidate:
Juve që keni aplikuar për vendin e punës Zyrtar I zyres për gjendjen civile-ofiqari”në Drejtorin për Administrat,lidhur me rezultatin e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare, ju njoftojmë si në vijim:

 

 

NJ O F T I M | 2015-02-04

 ZYRTAR PËR PËRKTHIME NGA GJUHA SHQIPE NË ATE SERBE - BOSHNAJKE DHE ANASJELLTAS

 Sektori I Personelit ,pranë  Drejtoratit për Administrat të gjithë kandidatëve u bënë këtë :

 

                                           NJ O F T I M

Të nderuar kandidate:

 

Juve që keni aplikuar për vendin e punës Zyrtar për përkthime nga gjuha shqipe në ate serbe – boshnjake dhe anasjelltas”në Drejtorin për Administrat,lidhur me rezultatin e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare, ju njoftojmë si në vijim:

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-02-04

 Nga data e konfirmimit të rezultatit të komisionit nga ana e udhëheqësit të personelit, Ju konsideroheni I pranuar për vendin e punës ZYRTAR PËR PËR PËRKTHIME NGA GJUHA SHQIPE NË ATE SERBE DHE BOSHNJAKE DHE ANASJELLTAS

Në punë duhet të lajmëroheni me dt. 05.02.2015.

 

Konkurs Për ndarjen bursave për vitin shkollor 2014/2015. | 2015-01-27

1.Bursat ndahen për studentët e vitit shkollor 2014/2015. për shkollim universitar.

2.Numri i bursave : 50 (pesëdhjetë) bursa.

3.Lartësia e burses: 50 (pesëdhjetë) euro.

 

K O N K U R S | 2015-01-27

 Për ndarjen bursave për vitin shkollor 2014/2015.

1.Bursat ndahen për studentët e vitit shkollor 2014/2015. për shkollim universitar.

2.Numri i bursave : 50 (pesëdhjetë) bursa.

3.Lartësia e burses: 50 (pesëdhjetë) euro.

 

 

Emërimin e Drejtorit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës. | 2015-01-15

   Për Zgjidhjen dhe  Emërimin e Drejtorit të Teatrit Profesionist “Istref Begolli” të Qytetit të Pejës.

            Vendi i punës:  Teatri Profesionist “Istref Begolli”  në Pejë.

            Nr.i referencës:01-111-4305.

            Data: 14.01.2015.

            Paga mujore-koeficienti: 466.15 Euro brutto-Koeficienti i pagës:7.5

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËR PUNË | 2015-01-14

 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-111-79777/2014 të dt.21.11.2014,te publikuar me dt.24.11.2014 për vendin e punës : Zyrtar për Informim udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.14.01.2015, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatit:ARIANA LUKAJ.
 

Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë. | 2015-01-13

Titulli i vendit të punës: Shpërndarës i faturave për tatimin në pronë.

            Vendi i punës:Komuna e Pejës

            Nr. i referencës:02-111-3732

            Data: 13.01.2015.

            Kompenzimi(paga): 270 Euro brutto.

            Kohëzgjatja: 2(dy) muaj

            Periudha e trajnimit: nuk paguhet ,zgjat :5(pesë) ditë.

Dëtyrat dhe përgjegjësit:

            -Shpërndarja e faturave për tatim në pronë;

            -identifikimi i pronave të paregjistruara ;

            -kryerja e punëve tjera të kësaj natyre e sipas udhëzimeve të drejtorit të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa të cilit edhe i raportojnë për punën  e vet.

 

Zyrtar Administrativ i Qendrës Rinore | 2015-01-13

   Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar Administrativ i Qendrës Rinore

 

            Vendi i punës: Objekti i Qendrës Rinore në Pejë

            Paga mujore:437.55 euro. brutto.  Koeficenti : 7.

            Nr.i referencës : 02-111-3230

            Data 12.01.2015.


 

KONKURS PLOTËSUES | 2014-12-30

Në bazë te nenit 35 të Ligjit Mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,Ligjit të Punës nenit 8,Udhezimit Administrativ nr.17/2009,Udhezimit Administrativ nr9/2014, Drejtoria e Arsimit shpallë këtë:
 

KONKURS : Kryeshef Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A në Pejë | 2014-12-29

Kryeshef Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusave” Sh.A në Pejë

Kushtet e  përgjithshme

Kandidati për këtë vend pune duhet të jetë person me integritet, i cili i plotëson kushtet e kualifikimit, duhet të ketë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar, dhe kushtet tjera të kërkuara me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Mandati i Kryeshefit Ekzekutiv

 

Konkurs: 1 Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe,boshnjake në gjuhën shqipe dhe anasjelltas 2.Zyrtar i Zyrës Komunale për Gjendjen Civile | 2014-12-24

 
Titulli i vendit të punës:  1. Zyrtar për Përkthime  nga gjuha serbe,boshnjake në gjuhën

                                           shqipe dhe anasjelltas.

                                              2. Zyrtar i Zyrës Komunale për Gjendjen Civile

 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2014-11-27


 Lidhur me publikimin e konkursit nr.01-112-60413/2014 të dt.30.09.2014 të publikuar me dt 01 10 2014 për vendin e punës : Zyrtar për prokurim udhëheqësi i personelit në bazë të rekomandimit të komisionit për përzgjedhje dhe selektim, me dt.25.11.2014, konfirmon rezultatin e komisionit për pranimin e kandidatët,
 

NJOFTIM MBI REZULTATIN E PERZGJEDHJES PËR PUNË | 2014-11-27

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:21.11.2014,për vendet  e punës:
 

Njoftim për njoftimin e Kandidatve | 2014-11-27

Në mbështetje të nenit 109 të LPA-së nr.02/L-28,nenit 11 të Ligjit mbi Shërbyest Civil nr.03/L-149 dhe nenit 41 pika 1,2,3 dhe 5 të  Rregullores për procedurat e Rekrutimi në Shërbimin Civil nr.02/2010,lidhur me rezultatin e e intervistimit dhe përzgjedhjes përfundimtare të zbatuar me date:25.11.2014,për vendin e punës: ZYRTAR PËR PROKURIM

 Sektori I Personelit ,pranë  Drejtoratit për Administrat të gjithë kandidatëve u bënë këtë :

 

 

 

Konkurs Zyrtar për Informim. | 2014-11-24

Titulli i vendit të punës: 

Vendi i punës:Komuna e Pejës,Objekti i Administratës Komunale në Pejë.

Nr.i ref.01-111-79777

Data:21.11.2014.

Paga mujore: 437.55 euro brutto    Koeficienti: 7

 

Titulli i Vendit të Punës: Zyrtar për Prokurim | 2014-09-30

  Numri i ekzekutuesve(zyrtarëve): 2 (dy)

Vendi i punës: Objekti i Administratës Komunale

Paga mujore:437.55 euro. brutto.  Koeficenti : 7.

Nr.i referencës : 01-112-60413

Data 30.09.2014.

 

KONKURS:Zyrtar për Kulturë,Zyrtar për Kulturë,Zyrtar Administrativ në Qendrën Multiprofesionale në Fierzë | 2014-09-30

 Titulli i vendit të Punës: 1.Zyrtar për Kulturë

                                        2.Zyrtar i Lartë Profesional për Projekte dhe Zhvillim

                                        3.Zyrtar Administrativ në Qendrën Multiprofesionale  në Fierzë

 

Vendi i punës: Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport gjegjësisht për vendin nën

                        numrin rendor 3(tre) Qendra Multiprofesionale në Fierzë.

 

Paga mujore :437.55 euro brutto  Koeficienti: 7.

Nr.i referencës :01-112-60416

Data 30.09.2014.

 

KONKURS: Drejtor i Bibliotekës”Azem Shkreli” në Pejë. | 2014-09-29

 Titulli i Vendit të Punës: Drejtor i Bibliotekës”Azem Shkreli” në Pejë.

 

Vendi i punës: Biblioteka ‘Azem Shkreli” në Pejë,Objekti i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport.

Mandata: 4(katër) vjeqar me mundësi të rizgjedhjes.

Paga mujore:466.15 euro. brutto.  Koeficenti : 7.5

Nr.i referencës : 02-112-60308

Data 29.09.2014.

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“ në Pejë. | 2014-09-25

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“  në Pejë.
Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe-boshnjake në ate shqipe dhe anasjellats. | 2014-09-25

 Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.112-58703

Data:25.09.2014.

Paga mujore:437.55 euro brutto.

Koeficienti:7

 

Konkurs - Zyrtar për Arkiv , rtar i Lartë Profesional Juridik për Transfer të Pronës dhe erren(vendi i punës –jo i karrierës) | 2014-08-26

1.Zyrtar për Arkiv

2.Zyrtar i Lartë Profesional Juridik për Transfer të Pronës dhe Terren(vendi i punës –jo i karrierës)

Vendi i punës: Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 

Shërbimi Civil Komunal në Pejë, publikon këtë NJOFTIM | 2014-08-07

 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës: Zyrtar për përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. me nr.02-111-15028/2014  të datës.17.6.2014 i publikuar më datën 18.6.2014
 

KONKURS;Zyrtar i Lartë Ligjor për Hipoteka | 2014-07-31

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Lartë Ligjor për Hipoteka .

Vendi i punës:  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

Nr.i referencës:                02-111-34206

Data:                                    31.07.2014.

 

Shkolla e Ulet e Muzikës “Halit Kasapolli”në Pejë | 2014-07-11

  

-Një mesimdhënës për lënden e Pianos 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Pianos 10 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Klarinetit 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për lënden e Violines 20 orë në javë.

 

 Shkolla e Memse e Lartë e Muzikës “Halit Kasapolli”në Pejë

 

-Një mesimdhënës për Klarinet 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për Piano 20 orë në javë.

-Një mesimdhënës për Harmoni 10 orë në javë.

-Një mësimdhënës për Kor dhe Orkester 16 orë.

 

 

KONKURS-Vozitës- Mirëmbajtës Staf mbështetës | 2014-07-09

Titulli i vendit të punës: Vozitës- Mirëmbajtës /staf mbështetës /

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.01-111-24261

Data: 9.07.2014.

Paga mujore: 321.36  e.brutto./koef.5/

 

NJOFTIM, ANULOHET Drejtor në bordin e drejtorve të N.P.L.”Stacioni I Autobusave”në Pejë me nr.01-111-4738/2014 të dt.8.5.2014 | 2014-07-08

 Ju  njoftojmë se konkursi për vendin e punës : Drejtor në bordin e drejtorve të N.P.L.”Stacioni I Autobusave”në Pejë me nr.01-111-4738/2014 të dt.8.5.2014 i publikuar në gzetë Bota Sot.  ANULOHET
 

Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. | 2014-06-18

 Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake  në ate shqipe  dhe anasjelltas.

 

Vendi i punës:                  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 

Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

 

Nr.i referencës:                02-111-15028

 

Data:                               17.06.2014.

 

 

Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare. | 2014-06-11

 Titulli i vendit të punës:  Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare.

 

Vendi i punës:                  Komuna e Pejës,objekti i  Q.K.M.F..

 

Paga mujore-koeficienti: 952.59.Euro.

 

Nr.i referencës:                03-111-9834           

 

Data:                               3.06.2014..

 

Dëtyrat dhe përgjegjësistë:

 

Zyrtar i Projekteve për Investime kapitale | 2014-06-04

Titulli i vendit të punës :             Zyrtar   i Projekteve për Investime kapitale

Ekzekutues:                                 Gjashtë(6).

Kategoria e të punësuarve:      Nëpunës civil të jo-karrierës;

Kohëzgjatja e punës:                gjashtë(6) muaj;

Paga mujore                              437.55  brutto.koeficienti:7

 

KONKURS : Zyrtar Administrativ në Pallatin e Sporteve “Karagaq” | 2014-06-02

 Titulli i vendit të punës:  Zyrtar Administrativ në Pallatin e Sporteve “Karagaq”

 

Vendi i punës:    Komuna e Pejës,objekti i Pallatit të Sporteve”Karagaq”.

 

Paga mujore-koeficienti: 378.56  Euro brutto -koeficienti: 6.

 

Nr.i referencës:   02-111-8806

 

Data:  30.05.2014.

 

 

Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake në ate shqipe dhe anasjelltas. | 2014-05-23

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për Përkthime nga gjuha serbe gjegjësisht boshnjake  në ate shqipe  dhe anasjelltas.

Vendi i punës:  Komuna e Pejës,objekti i administratës komunale.

 Paga mujore-koeficienti: 437.55 e.brutto -koeficienti: 7.

 Nr.i referencës:  02-112-6724

 Data:  23.05.2014.

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-05-12

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4 (katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“ në Pejë. | 2014-05-12

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të ”Stacioni i Autobusëve“  në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë. | 2014-03-28

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L.”Ambienti “ SH.A. në Pejë.

Numri i pozitave: 4(katër) .

Kohëzgjatja e mandatit: 3(tri) vjeçare

Vendi i punës: Pejë

 

 

Mjek të praksës së Përgjithshme | 2014-03-28

1. Në QKMF: Specialist radiolog 1; Specialist i biokimisë 1    

2. Mjek të praksës së përgjithshme, (6)

    (1 në AMF  Leshan- 1,në AMF -  Trstenik 1, në AMF  Gllogjan- 1, në AMF-Kristal- 1, në AMF-Nabërgjan 1.

    (1 nw AMF Treboviq 1)

3. Stomatolog (4)

    Polikliniken stomatologjike  2; Vitomiricë- 1,QMF 5-1.

4. Asistente e stomatologut në Polikliniken stomatologjike 1.

   

 

Arkeolog në Muzeun Etnologjik | 2013-06-26

Titulli i  Vendit të punës: Arkeolog në Muzeun Etnologjik

Vendi i puës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-4480/2013

Dt.21.06.2013

Paga mujore: 356.04 €

 

Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale | 2013-06-04

TITULLI I VENDIT  TË PUNË
1.Zyrtar I Shërbimeve Sociale pranë Qendrës për Punë Sociale
Vendi i punës Komuna e Pejës
Nr.i ref.02-111-3940/2013
Data: 31.05.2013
Paga mujore 356.04 €
Koeficienti.  7
 

HAREJA 2013 | 2013-05-13

 
 

Konkurs Avokat i Komunës së Pejës | 2013-02-14

 Vendi i punës :Komuna e Pejës,objekti i Administratës komunale në Pejë.

Nr.i ref.02-111-917/13

Data: 13.02.2013,

Paga mujore:425.62 netto

Koeficienti:9.5

 

KONKURS | 2012-09-28

Zyrtar për Informim ,Marketing,dhe Promovim të turizmit

Vendi i punës: Komuna e Pejës

Nr.i ref.02.111-7498/2012

Data:01.10.2012

Paga mujore:356.04

Koeficienti:7

 

 

Konkurs-Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani” | 2012-01-31

K  O  N  K  U  R  S
Mbikqyrë në Sallën e vogël të sportit “Partizani”

Vendi i punës Komuna e Pejës

Nr.i ref.02-111-850 /2012

Data: 31.01.2012

Paga mujore 308.85

koeficienti.6

 

K O N K U R S | 2011-08-17

 Paga mujore: 435.01 €

 Infermjere në QKMF –Pejë, (3)

 Mami në QKMF-Pejë, (1)

 Paga mujore: 290 €

 

RSS

Sign inShkarko aplikacionin