Buxheti Komunes së Pejës

         
 Plani Zhvillimor i Arsimit për Komunën e Pejes 2018-2022

     
 Buxheti final 2018-2020Buxheti për vitin 2016

Raporti i Buxheti 2012 Final

 Raporti Final I-VI- 2012 05.07.2012 Raporti Auditimit KPE


 Rregulla Financiare  Nr  06 2011 Formati i raportit viti 2012 Peja

Tabelat e Buxhetit per 2013 


 Buxheti Komunes së Pejës 2011 - 2013
 PROCESVERBAL
 Propizimet nga Degjimi Publik
 Ftesë për pjesmarrje në Degjim Publik
 Lista e projekteve
 Qarkorja buxhetore komunale 2011
 Propozimi sipas QB201202  

 Vendimi dhe kerkesa e buxh 2011 

 Raporti Auditimit KPE 2010 

  Raporti Vjetor Financiar 2010 


 Pl
ani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës 2010

 Gjashtemujori 2011

Planifikimi i Prokurimit 2010

   
Pasqyra Financiare 2011

     Raporti i 
ë hyrave dhe shpenzimeve të realizuara buxhetore për periudhen Janar-dhjetor 2011. Shkarko