Inspeksionet

Komuna është organizuar nepër mes drejtorisë së Inspekcionit për inspektime në këto fusha:

inspektime të:

- tregut;
- sanitar;
- bujqësisë e veterinës;
- ndërtimit;
- transportit;
- shërbimeve komunale dhe
- ambientit.