Mirëqenia Sociale

Përmirësimi i mirëqenies sociale do të bazohet në këto objektiva:
• Evidentimi dhe rangimi i familjeve me gjendje të rëndë sociale
• Krijimi i fondit për intervenime emergjente për më të rrezikuarit.
• Ndërtimi për çdo vit i dhjetë shtëpive të karakterit social nga buxheti komunal
• Kontakte të vazhdueshme me donatorë të ndryshëm për të ndihmuar familjet me gjendje të rëndë sociale
• subvencionimi i barnave për të sëmurët kronikë me gjendje të rëndë sociale.