Kryesuesi i Kuvendit


 

Emri dhe Mbiemri:  Halim Halimi
Viti i lindjes:          1955
Numri i telefonit:    044/500 769
E-mail:                  halim.halimi@rks-gov.net
Subjekti politik:      LDK
Profesioni:             Jurist
Adresa e banimit:   Rr."Gazmend Zajmi" nr.11
Mandati:                VKuvendi i Komunës e zgjedh kryesuesin e  Kuvendit  të Komunës nga radhët anëtarëve.
Mandati dhe procedurat e votimit janë të parapara me dispozitat e nenit 41 të LVL – së.
Kryesuesi i Kuvendit të Komunës thërret dhe kryeson mbledhjet e Kuvendit. Mënyra e thirrjes dhe e udhëheqjes së mbledhjeve të Kuvendit rregullohet me Rregulloren e punës së Kuvendit.
Rregullorja e punës përcakton se kush e thërret dhe e kryeson mbledhjen e Kuvendit të Komunës, nëse posti i kryesuesit është i paplotësuar, apo për çfarëdo arsye ai/ajo nuk merr pjesë në mbledhje.