Drejtoria e Administratës

Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i vjetër i Komunës, Rr. UÇK 61

Drejtor i Drejtorisë: Muhedin Nushi, ecc.i diplomuar
muhedin-nushi-(3).png

 

Data e lindjes: 29 Gusht 1959
Statusi martesor: i martuar

Eksperienca: Studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit të Prishtinës. Eshtë njohës i mirë i proceseve, procedurave dhe operacioneve të industrisë bankare, i teknologjisë informative, analizës së biznesit, përpunimeve statistikore, menaxhimit të të dhënave dhe proceseve si dhe të udhëheqjes së projekteve që nga ideja projektuese, zhvillimi, implementimi, e deri te monitorimi dhe evaluimi. 
Z. Nushi fillimisht ka punuar në Institutin për Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim (INKOS) në Obiliq nga viti 1985 deri në vitin 1990. Nga viti 1992 deri në vitin 2000 ka qenë i punësuar në Bankën Ekonomike me seli në Gjakovë, dhe pastaj edhe në Prishtinë. Nga viti 2000 deri në vitin 2006 ka qenë i kyqur në projekte të ndryshme me institucionet e huaja – me Bankën Botërore (World Bank) në projektin e implementuar nga FAO (Food and agriculture organizations of United Nations), projekte të BE-së pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Entit të Statistikave të Kosovës si dhe në disa projekte pranë UNDP, HELVETAS, USAID etj. Nga viti 2006 deri ne vitin 2013 ka udhëhequr Departamentin e Teknologjise Informative në Bankën Ekonomike.

 

E-mail: muhedin.nushi@rks-gov.net
Tel: 038 230 900 lok. 1145

Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00.
Pranimi i palëve: çdo ditë në orar të punës.


 
Drejtoria e Administratës

Drejtoria e Administratës, bazuar në ligjet që janë në fuqi: Ligji për vetëqeverisje lokale, Ligji për zgjedhjet lokale, Ligji mbi shërbimin civil, Ligji mbi librat amzë, Ligji për prokurimin publik, Statutin e Komunës, rregulloret komunale, urdhëresat dhe udhëzimet, është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të përgjithshme administrative për administratën komunale dhe për ofrimin e shërbimeve për qytetarë.

Shërbimet e përgjithshme administrative përfshijnë:

•    Shërbimet që kanë të bëjnë me punët e Kuvendit dhe të ekzekutivit, siç janë: të gjitha  punët rreth përgatitjes së materialeve të mbledhjeve të Kuvendit, të komiteteve dhe të Këshillit të Drejtorëve, duke filluar nga përpilimi i ftesës dhe i vendimeve të cilat dalin nga mbledhjet, lekturimin dhe përkthimin e materialeve në gjuhët zyrtare;
•    Shërbimet administrative lidhur me prokurimin – procedurat e prokurës, bazuar në Ligjin mbi prokurimin;
•    Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare etj.;
•    Regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës së materialit zyrtar që pranohet dhe dorëzohet nga depoja e Komunës;
•    Bazuar në Udhëzimin administrativ të MAPL–së, shërbimet janë: komunikimi korrekt me qytetarë, vënia e kërkesave në dispozicion të qytetarëve, t’i këshillojë dhe t’u japë ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj;
•    Kujdesi për shërbimet postare, shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtës së objekteve;
•    Mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informatike etj.

Në shërbimet administrative që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve për qytetarë, bëjnë pjesë:

•    Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve, të regjistrimit të: të lindurve, të kurorëzuarve, të vdekurve dhe lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe certifikatën e vendbanimit, si dhe ndërrimin e emrit personal;
•    Vërtetimin e dokumenteve në bazë të dokumenteve origjinale;
•    Të gjitha punët tjera në bazë të kompetencave të deleguara nga pushteti qendror.

Në ofrimin e shërbimeve administrative për qytetarë kryhen edhe punët që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve në lagje, fshatra, zyra të vendit dhe në bashkësi lokale.