Drejtoria e Kadastrit

Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i ri i Komunës, Dragodan
Drejtore e Drejtorisë: Nora Kelmendi, ecc.e diplomuar
Nora-Kelmendi.JPG

Data e lindjes: 03 Tetor 1970
Statusi martesor: Beqare

Eksperienca:
Znj. Kelmendi ka njē karrierē tē bujshme nē fushēn e menagjimit tē pronēs, biznesit dhe ndērmarrjeve shoqērore. Znj. Kelmendi ka pērfunduar shkollimin e lartē universitar pranë Fakultetit Ekonomik. Ndērsa magjistraturën nē menaxhment e ka pērfunduar në Maqedoni në Universitetin e Evropes Juglindore.
Qē nga viti 2011 Znj. Kelmendi ka punuar nē kompaninē private tē  konsulencēs “Management Development Associates” (MDA), si udhëheqëse e Divizionit për zhvillim të bizneseve e më vonë drejtoj edhe Fondacionin MDA. Ajo poashtu ka  punuar pēr 8 vite nē Agjensionin Kosovar të Mirëbesmit – AKM (pasardhēsja  e saj AKP) si zyrtare e privatizimit e mē pas si udhëheqëse e njësisë për relacione me investitor. Në AKP ishte drejtore e departamanetit të shitjes ku udhëheqi dhe menaxhoj proceset e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë.
Nga viti 2000 - 2002 ka punuar si konsulente e biznesit në “Chemonics International” projekt i financuar nga USAID dhe ishte një ndër femrat e para – konsulente të biznesit në Kosovë. Pas kësaj karierën e vazhdoi në institucion financiar “Interim Credit Unit” (ICU), projekt i financuar nga Banka Boterore dhe Unioni Evropian.
Në vitin 1999 para fillimit të luftës në Kosovë filloi të punoj si zyrtare e distribuimit në një organizatë ndërkombëtare “Care International” Australia. Gjatë luftës ajo punoi në po të njëjtën organizatë në kampin e Çegranit në Maqedoni. Pas kthimit në Kosovë me “Care International”, vazhdoj punën si udhëheqëse e distribuimit të ushqimit (ndihmave humanitare) për rajonin e Lipjanit dhe Ferizajit.

E-mail: nora.kelmendi@rks-gov.net
Tel: 038 233 140

Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00
Pranimi i palëve: varësisht nga kërkesat e qytetarëve, caktohet takimi.
Shërbimi për regjistrimin e pronës së paluajtshme çdo të martë dhe të enjte takohet me palë në zyret pritëse në katin e dytë nga ora 10:00-12:00.


Fushëveprimtaria e Drejtorisë:
 
•    Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetin referues homogjen, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informative për tokën dhe pronën;
•    Ofroimi i shërbimeve profesionale dhe shërbime të tjera subjekteve të ndryshme;
•    Përmirësimi i transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin e tokave;
•    Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese;
•    Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale);
•    Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me parametrat e dhëna për transformim;
•    Shërbimi i mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës;
•    Ndarja e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e shpronesimit;
•    Kryerja e punëve profesionale, të cilat dalin nga gjeodezia (ndryshimet e bëra gjatë matjeve-bartjes së tyre në programin e gjeodezisë);
•    Kryerja e shërbimeve për shënimet e digjitalizuara (dhënien e koordinatave në terren);
•    Kontrollimi i rrjetave dhe matjeve gjodezike dhe aprovimi i tyre;
•    Incizimi i sipërfaqes së ndërtesave dhe pjesëve të tyre, dhe përpunimi i skicave;
•    Incizimi i përvojave dhe objekteve nëntokësore dhe mbitokësore;
•    Regjistrimi i pronës së paluajtshme dhe regjistrimi i tokës komunale;
•    Zhvillimi i procedurës së regjistrimit, sipas detyrës zyrtare dhe kërkesave të palëve;
•     Korrigjimi i regjistrit (RDPP) sipas procedurave dhe zbatimi i të gjitha dispozitat pozitive në fuqi;
•    Azhurnimi i pronës, në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni;
•    Zbatimi i procedurve rreth transaksioneve të pronës publike në RDPP;
•    Shqyrtimi dhe kryerja e procedurave administrative për rikthimin e paluajtshmërisë ish-pronarit, evidenton dhe shlyen  masat e përkohshme sipas aktvendimit të gjykatës kompetente;
•    Udhëheq me kadastrën etazh  të banesave, ndërtesave, si dhe ngastrat kadastrale në të cilat janë të ndërtuara banesat;
•    Regjistrimi dhe çregjistrimi i hipotekave;
•    Aktvendimet mbi regjistrimin e servituteve, barrën tatimore, ngastrat e tatimit në pronë dhe dorëzanitë;
•    Lëshimi i certifikatave personave që nuk kanë patundshmëri;
•    Mirmbajtja, korrigjimi dhe harmonizimi i evidencave të vendbanimeve, fshatrave, shesheve, rrugëve dhe numrat e objekteve dhe ndërtesave;
•    Nxjerrja e aktvendimeve për miratim ose refuzim të kërkesave;
•    Nxjerrja e konkluzioneve për plotësimin e kërkesave të pakompletuara;
•    Përgatitja e projektprogramit të punës për nevojat e Drejtorisë dhe raportin e punës;
•    Kryen edhe punë të tjera në pajtim me dispozitat ligjore (shpalljet publike, kërkesat për nevojat e Kuvendit, të gjykatave dhe të institucioneve tjera).