Drejtoria e Urbanizmit

Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i Ri i Komunës
Drejtor i Drejtorisë: Liburn Aliu
Liburn-Aliu.jpg
 
 
Data e lindjes: 10 04 1975
Statusi martesor: i martuar
 
Eksperienca:  z. Aliu ka punuar për vite të tëra si arkitekt në projektim dhe mbikëqyrje të realizimit të projekteve të shumta ndërtimore qoftë ato të ndërtimit të lartë e poashtu në objekte të infrastrukturës. Studimet universitare për Arkitekturë i ka përfunduar në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti i Prishtinës.
Viteve të fundit është marrë më tepër me trashëgiminë kulturore arkitektonike, si pjesë e projekteve të ndryshme të restaurimit të monumenteve të mbrojtura.
Nga janari i vitit 2011 deri në Dhjetor 2013, Z. Aliu ishte në funksionin e deputetit të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, si pjesë e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje! 
Si nënkryetar i Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor si dhe anëtar i atij për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Z. Aliu ka marrë pjesë aktive në trajtimin dhe amendamentimin e ligjeve të shumta që trajtoi Kuvendi gjatë këtij legjislacioni (Ligjin e Ndërtimit, Planifikimit Hapësinor, Trajtimit të ndërtimeve pa leje, Kadastrit etj).
Z. Aliu është aktivist i Lëvizjes Vetëvendosje!
 
E-mail: liburn.aliu@rks-gov.net
Tel: 038 221242
 
Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00
Pranimi i palëve: Çdo të martë dhe të enjte
 


Drejtoria e Urbanizmit
 
Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin e dokumentacionit teknik për leje të ndërtimit;
 
Propozon dhe zbaton aktet ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor; Planit zhvillimor të Komunës, Planit zhvillimor urban, Planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive dhe mbrojtja e mjedisit;
 
Përcakton kushtet e ndërtimit, në harmoni me Ligjin e ndërtimit,
 
Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe elementeve mikro - urbane në territorin e qytetit dhe  të komunës;
 
Merret me hartimin e projekt rregulloreve, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban, mbrojtja e mjedisit dhe lëmi i ndërtimeve;
 
Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;
 
Lëshon leje të ndërtimit për të gjitha llojet e objekteve që përcakton ligji në kompetencë të Komunës;
 
Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera.
 
Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit;
 
Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim;
 
Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve te ndërtuara pa leje;
 
Konstaton dhe përcjell informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, dhe veçmas me rregulloren dhe Manualin për legalizim; 
 
Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe Manualin për legalizim;
 
Shqyrton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë  hapësinore ilegale; 
 
Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës  ndërtimore   dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse;
 
Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;
 
Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;
 
Konstaton dhe përcjell informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;
 
Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;
 
Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;
 
Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për dhënien  e tokës në shfrytëzim; 
 
Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.
 
 
Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Urbanizmit, është e organizuar në këta sektorë:
Sektori i Urbanizmit
Sektori i Legalizimit