Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Liburn Aliu, është drejtor i Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Liburni ka punuar për vite të tëra si arkitekt në projektim dhe mbikqyrje të realizimit të projekteve të shumta ndërtimore qoftë ato të ndërtimit të lartë e poashtu në objekte të infrastrukturës. Studimet universitare për Arkitekturë i ka përfunduar në Fakulltetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Univerziteti i Prishtinës.
Viteve të fundit është marrë më tepër me trashëgiminë kulturore arkitektonike, si pjesë e projekteve të ndryshme të restaurimit të monumenteve të mbrojtura.
Nga janari i vitit 2011 deri në Dhjetor 2013, Z. Aliu ishte në funksionin e deputetit të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, si pjesë e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje!
Si nënkryetar i Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor si dhe anëtar i atij për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Z. Aliu ka marrë pjesë aktive në trajtimin dhe amendamentimin e ligjeve të shumta që trajtoi Kuvendi gjatë këtij legjislacioni (Ligjin e Ndërtimit, Planifikimit Hapësinor, Trajtimit të ndërtimeve pa leje, Kadastrit etj).
Z. Aliu është aktivist i Lëvizjes Vetëvendosje!


Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit kryen detyrat administrative dhe profesionale që lidhen me planifikimin hapësinor, ndërtimin dhe mbrojtjen e Mjedisit, duke zbatuar rregullativën ligjore nga Planifikimi Hapësinor, Ndërtimi dhe Mbrojtja e Mjedisit si dhe planet hapësinore. Drejtoria  merr vendimet e  shkallës së parë mbi kërkesat e personave fizikë dhe juridikë  në bazë të të drejtave dhe detyrimeve në bazë të rregullativës ligjore për këto fusha.


Në kuadër të fushëveprimit të saj, Drejtoria analizon, propozon, harton  dhe monitoron planet hapësinore në bazë të Ligjit për  Planifikimit Hapësinor si dhe është përgjegjëse për lëshimin e dokumenteve në shërbim të  zbatimit të tyre. Kjo drejtori  harton plane për ruajtjen e mjedisit si dhe lëshon akte në bazë të legjislacionit për mbrojtje të mjedisit si dhe mbkëqyr realizimin e ndërtimeve nga fondet publike.Komuna-e-Prishtines.png AKTIVITETET E DREJTORISË SË URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJES SË MJEDISIT