Qasja në Dokumentet Zyrtare


    

      Documents-Folder-Black.pngAplikimi online për qasje në dokumente zyrtare

             word_2007_color_trans-(1).png    Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtare


Ligji për qasje në Dokumentet Zyrtare


Personat kontaktues për qasje në Dokumente Zyrtare:

Miranda Mullafazliu                                                  Nefi Krasniqi
miranda.mullafazliu@rks-gov.net                                nefi.krasniqi@rks-gov.net
Tel: 038/223 - 594                                                            038/ 230-900 lok: 1089


RAPORTETRaport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2017

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2017


Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2017

Raport vjetor lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Viti 2016

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2016