Kultura

Qyteti i Prizrenit njihet si qytet me shumë monumente kulturo -historike dhe fetare.

Këto monumente kulturo -historike dhe fetare edhe pse janë shumë të vjetra prapë se prap me angazhimin e vet popullatës dhe strukturave komunale kanë aritur që t'i ruajnë origjinalitetin e vet dhe për këtë arsye Prizreni është qytet atraktiv dhe tërheqës për shumë vizitorë.

Ne vazhdim e japim pasqyren e tyre.


Xhamitë e Prizrenit


1. Kërëk Xhamia 1455

2. Xhamia e Suziut 1412-1413

3. Xhamia e Jakup be Evrenozit 1526

4. Xhamia e Kuklibeut 1534

5. Xhamia Kuklibeut 1543

6. Xhamia e Mehmet pashës (Bajrakli) 1545 1573/74

7. Xhamia e Myderis Ali Efendisë (Xh. Ali Hoxhës) 1543-1581 pësoi nga zjarri 1975

8. Xhamia e Haxhi Kasëmit (Toska) 1526/3

9. Xhamia e Maksut pashës 1566

10. Xhamia e Sejdi Beut 1566

11. Xhamia e terzive 1721

12. Xhamia e Markëllëqit (Tabahane) 1808

13. Xhamia e Sinan Pashës 1615

14. Xhamia e Emin Pashës Rrotllës 1831/2

15. Xhamia e Mustafë Pashë Prizrenit 1562/3

16. Xhamia e Sejdi Beut 1650

17.Xhamia e Hoqa Mahallës (Mahmud Pashës) 1833 18.Xhamia e haxhi Ramadanit XVIII

19.Xhamia e Sinan Qatipit (Xhamia E shkurtër) 1591 20.Xhamia e lagjës së re 1538

21.Xhamia e Dragomanit XVIII 22. Xhamia e  Tabakhanës XVIII 23.Xhamia e vogël 1918

24.Xhamia e kalasë 1828 u rrënua 1912

25. Xhamia e Bylbylderës U rrënua në kohën e Jug së vjetër

26. Xhamia e Begzadës 1689

27. Xhamia e Xhumasë 1455

28. Xhamia e Budak Hoxhës XVIII


Teqet

1. Helveti                  Baba Osmani nga Serezi                       1699/700

2. Sinani                                                                 1576 ose 1589/90

3. Sinani                                                                      1668 ose 1706

1. Sinani

2. Kaderi -Zingjirli                                                          1646 ose 1665

3. Saad

4. Rufai                                                                                     1893

5. Bektashi                                                                                1850

6. Melami                                                                                  1892

7. Kaderi Rezaki                                                                         1830
                    

Tyrbet

1.Dallgën Babës

2. Tezxhir Babës

3. Xhafer babës

4. Murad Babës

5. Ymer babës

6. Veli Babës

7. kalender Babës

8. Suziut .

9. Gazi Mehmet pashës

10.Musa Kutub Babës

11.Sheh Ali Koros

12.Sheh Sylejman

13.Sheh osmanit

14.Mahmud Efendisë

15.Rexhep Efendisë

16.Vashës

17.Sheh Hysejnit

18.Mustafë Lallo Kryeziut -Karabash Babës                                                    


Kishat Ortodokse

1. Shën Premta

2. Manastiri i kryeëngjëjve Mëhill e Gabriel

3. Kisha e Shën Spasit

4. Kisha e Shën Nikollës

5. Kisha e Shën Trinisë

6. Kisha e Shën Nikollës Qafa e pazarit

7. Kisha e Shën Gjergjit

8. Kisha e madhe e Shën Gjergjit

9. Kisha rrëfimore e Shën Nikollës e Shën Premtes


Kishat katolike

1.Kisha e Shën Mërisë

2. Kisha e Shën Pjetrit

3. Kisha e të ngriturit të zonjës në qiell

4. Kisha e Shën Anës

5. Kisha e Zonjës Ndihmëtare
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit