Hyrja
Administrata komunale organizohet në drejtori. Secila drejtori komunale udhëhiqet nga  drejtori. Drejtorët emërohen dhe shkarkohen nga Kryetari i Komunës.

Komuna e Prizrenit ka këto drejtori:

1. Administrata

2. Ekonomi dhe Financa

3. Shërbime Publike

4 .Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

5.Inspektorati


6. Gjeodezi dhe Kadastër

7. Arsimi dhe Shkenca

8. Shëndetësi

9. Zhvillim dhe Turizëm

10. Emergjenca dhe Siguria

11. Bujqësi dhe Zhvillim Rural

12. Kulturë, Rini dhe Sport

13. Punë dhe Mirëqenie Sociale

Organizimi i brendshëm i drejtorive dhe sistemimi i shërbyesve civilë në vende të punës, do të bëhet në bazë të Vendimit për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në drejtoritë e Komunës së Prizrenit

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit