Hyrja
Emri dhe Mbiemri: Sabina Birdaini Dana

Data e lindjes: 20 11 1980

Vendi i Lindjes: Prizren
Edukimi: 

1995 - 1999   Shkolla e mesme: Gjimnazi  – "Gjon Buzuku’’

2006 - 2010   Fakulteti: Fakulteti Edukativ në Prizren,
                        Drejtim – Programi Themelor, Universiteti në Prishtinë

2011 - 2014    Master studime: Kolegji i biznesit, drejtim –
                         Menaxhimi në situata emergjente


Përvoja e punës: 

2006 - 2010   Forumi i grave OJQ  „Equaliti“  -  Kryetarja e forumit të grave  - 
                        Edukimi dhe involvimi i grave në jetën publike

2010 - 2015  Arsimtare e historisë dhe edukimit qytetar në SHFMU „Mati Logoreci“


Email: Sabina.Dana@rks-gov.net
Tel:       038 200 44 722

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit