Hyrja
•    Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen nga Komuna, në procedurën civile, penale, përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit në të gjitha nivelet;
•    Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës, në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj;
•    Kryen edhe punë të tjera si përfaqesues juridik i Komunës nga rrethi i përgjegjësive që janë përcaktuar me Ligjin e avokaturës publike;
•    Për punën e tij i raporton Kryetarit të Komunës.

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit