Hyrja
-    Eshtë përgjegjës për përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të kominiteteve;
-    Siguron që komunitetet të kenë të drejta të barabarata në shërbimet publike në nivel komunal;
-   Paraqet raporte, duke përshkruar në detaje punët e kryera, për të cilat është përgjegjëse Zyra e komuniteteve;
-    Kryen edhe detyra të tjera të cilat i caktohen nga ana e autoritetit të Kryetarit të Komunës.

1. Alija AJRADIN    Shefi i zyrës së komuniteteve

2. Cengiz CURCİALİ Koordinatori i ZK-së dhe për çështjet e komunitetit turk në qytet

3. Islam ELSHANI  Zyrtar përkomunitetin RAE - për qytet dhe fshatrat përreth

4. Asim IMERI  
      Zyrtar për komunitetin boshnjak dhe goran - në qytet dhe në Zhupë

5. Raim DŽAFERI   Zyrtar për komunitetin boshnjak në Podgorje

6. Spasa ANDRIJEVIĆ    Zyrtar për komunitetin serb në qytet dhe Novake

7.Veselin TODOROVIĆ    Zyrtar për komunitetin serb në ZhupëAktivitetet e zhvilluara për nder të ditës botërore të Romëve - 8 Prilli


Përshkrimi i aktiviteteve të zhvilluara gjatë takimeve me komunitetet rom, Ashkalinjë dhe Egjiptian

Raporti vjetor për vitin 2008 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit