Në këtë faqe gjeni buxhetin e Komunës, projektet, investimet kapitale dhe të arriturat tjera të Komunës së Prizrenit
Për çasje në këto të dhëna, klikoni në linqet përkatëse në anën e majtë të faqes.

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit