Kryesuesi i Kuvendit Komunal Rahovec

Emri dhe Mbiemri:NAhit-Elshani-foto-3.jpg
Nahit ELSHANI

Funksionet në Kuvendin Komunal:
Kryesues i Kuvendit Komunal të Rahovecit

Subjekti Politik:
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhënat personale:


Arsimimi:


Aktivitetet dhe funksione, të tanishme apo paraprake:

E-mail: nahit.elshani@rks-gov.net

Kuvendi i Komunës zgjedhë kryesuesin e Kuvendit të Komunës, me shumicën e votave të anëtarëve të Kuvendit të Komunës, konform nenit 41 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës i thërret dhe kryeson mbledhjet e Kuvendit të Komunës.

 

Mbledhjet e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës mund të thirren me kërkesën me shkrim e 1/3 e anëtarëve të Kuvendit të Komunës dhe nga kryetari i Komunës, në bazë të rregullave dhe procedurave ligjore.

 

 Deklarimi i Pasurisë