Rregulloret

Rregulloret 2017

  Plotësim ndryshimi i rregullores mbi taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale nr.576 dt.28.02.2017

Rregullore për ndarjen e subvencioneve

Rregullorja per taksa,tarifa,ngarkesa dhe gjoba_2017

Rregulloret 2016

Rregullore mbi caktimin e Tatimit në Pronë për vitin 2017

Rregullore për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale


Rregullore për fuqizimin dhe promovimin e vullnetarizmit në komunën e Rahovecit

Plani i Veprimit për Transparencë në Komunën e Rahovecit

Rregullore për Transparencë

Rregullore për dhënien e lejeve mjedisore komunale (LMK)

Rregulloret 2015

Rregullore për plotësimin e rregullores për Menaxhimin e Mbeturinave

Rregullore për plotësimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba 01nr238 dt.30012015

Rregullore për tatimin mbi pronën e paluajtshme për vitin 2016

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores 01 nr. 811 dt. 28032013

Rregullore për dhënien e lejeve mjedisore Komunale

Rregullore për organizim të brendshëm, kompetencat dhe përgjegjësit e administratës të Komunës së Rahovecit

Rregullore për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba 2015

Rregullore për menaxhimin e mbeturinave në territorin e komunës së Rahovecit

Rregulloret 2014

Rregullore për tatimin në pronë

Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së Rahovecit

Rregullore për objekte perkohshme

Rregulloret 2013

Rregullore për ndarjen e subvencioneve

Rregullore për transport me taksi

Rregullore për transparencën

Rregullore për përdorimin e veturave zyrtare

Rregullore për kutitë e ankesave

Rregullore për Bursa

Rregullore 2012

Rregullore për shërbime publike Komunale dhe Emergjencë

Rregullore për SHML

Rregullore për SHFMU

Kodi etik

Rregullorja për lehtësirat për investuesin e jashtëm dhe bizneset vendore fillestare


Rregullore për oganizimin dhe bashkëpunimin

Rregulloret 2011

Rregullorja për oraret e punës për bizneset

Rregulloret 2009

Regullore e punës së Kuvendit

Regullore për përdorimin e gjuhëve