Shërbimet kryesore:

  • Pranohen palët në zyrë ku u ofrohen këshillat e duhura lidhur me realizimin e të drejtës;
  • Iu paraqet udhëzimet për sjelljen e dokumenteve plotësuese, që i bashkëngjiten aplikacionit;
  • Ndihmon palët në plotësimin e aplikacioneve;
  • Pranon, përpunon dhe regjistron kërkesat (aplikacionet) e palëve;
  • I jepet palës numri klasifikues mbi dorëzimin e aplikacionit;
  • Regjistrohen të dhënave të aplikacioneve në evidencën përkatëse;
  • I përcjell aplikacionet për shqyrtimin dhe vendosje;
  • I dorëzon palës përgjigjen në aplikacionin apo vendimin e nxjerrë në procedurën administrative;
  • Pranon ankesat e palëve ndaj vendimeve të shkallës së parë dhe kujdeset për procedurën e mëtejme.