Komunikatë për publikë për qytetarët e komunës së Ranillugut

Komunikatë për publikë për qytetarët e komunës së Ranillugut - 04 janar 2013

Luten qyetarët e komunës së Ranillugut që të mos i bllokojnë shtegun për këmbësor gjatë parkimit të automjeteve, që të ruajmë funkcionalitetin dhe qëllimin e shtegut të udhëtarëve.

RSS

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.