Telefona me rëndësi

1.Drejtoria e administratës - 0280/315002
2.Drejtoria e urbanizmit dhe kadastrës - 0280/375427
3.Djertoria e bugjetit, financave dhe inspekcionit - 0280/315003
4.Zyra e statutit civil - 0280/315004
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.