Drejtorati për Arsim, Culture dhe Sport I Komunës të Ranillugut

                                                       Zvonimir-Vasic.JPG
                                            Drejtori i Drejtoratit - Zvonimir Vasić

                                                  E-mail: zvasic13@gmail.com

Lindi më 13.10.1955.  Arsimin e mesëm ka përfunduar në shkollën e mesme "9 maj" në Kamenicë.  Ekonomist i diplomuar, ka studiuar në Universitetit e Nishit, Fakulteti i Ekonomisë.
1980-1985 Profesor i lëndëve ekonomike, Gjimnazi "9. Maj ", Kamenicë
1985-1986 Udhëheqës i shërbimeve financiare dhe  kontabilitetit, NSH ngrohje dhe mirëmbajtje "shtëpi e re", Vranjë
1986-1987 Drejtor i Përgjithshëm, kompanisë së konfeksionit të veshjeve NSH "Kosova", Kamenicë
1987-1993 Menaxher i përgjithshëm, i repartit të industries së tekstilit të Nishit "NITEKS" Kamenicë
1993-1999 Drejtor i Përgjithshëm, i kompanisë së tekstilit – Shoqëri Aksionare "PIONIR", Kamenicë
2004-2009 Profesor në Shkollën e Mesme të Mjekësisë, në Ropotovë të Madhe
2009- Drejtor i Drejtorisë për Arsim, Shëndetësi dhe Mbrojtjes Sociale, në komunën e Ranillugut
Jeton në Ropotovë të Madhe, i martuar dhe baba i tre fëmijëve.

Drejtorati për arsim, kulture dhe sport përfshin punët të cilat kanë të bëjnë me :
 
 
Marrjen e vendimit mbi numrin e nxënësve para shkollur, shkollave fillore, shkollave të mesme dhe organizatave për persona me aftësi të kufizuara dhe zgjerimin e tyre
 
 
Zbatimi I analizave të kërkesave për zhvillimin e kapaciteteve dhe caktimin e planit për zhvillim professional të arsimtarve, profesorve (puntorve arsimor)
 
 
Propozimin e programit për ngritje profesionale të arsimtarve  dhe personelit administrative të institucioneve arsimore
 
 
Sigurimin e planit mbi numrin e nxënësve parashkollor ,fillor, të shkollave të mesme dhe organizatave për persona me aftësi të kufizuara dhe zgjerimin e tyre
 
 
Kryerjen e mbikqyrjes profesionale dhe pedagogjike organizatave parashkollore, shkollave fillore dhe të mesme dhe organizatave për persona me aftësi të kufizuara dhe zgjerimin e tyre
 
 
Organizimin e procesit të mësimit në organizatat parashollore, shkolla fillore, të mesme dhe organizatat për persona me aftësi të kufizuara
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.