Drejtorati për Ekonomi, Financa, Bugjet dhe Inspekcion të Ranillugut

                                                       dzavit.jpg
                                              Drejtori i Drejtoratit - Xhavit Krasniqi

                                                E-mail: xhkrasniqi55@gmail.com


Drejtorati për Ekonomi,Financa,Bugjet dhe Inspekcion përfshin punët të cilat kanë të bëjnë me:
 
 
 
Hartimin e urdhëresave Komunale mbi financat dhe ekonomin
 
 
Mbikqyrjen e veprimeve dhe sistemin zbatimit të bugjetit
 
 
Pregadit veprimet kontabël dhe raportet
 
 
Përcjell trendet e zhvillimit ekonomik të Komunës në fushën e industries, xehtaris, buqësis, peshkataris, shërbimeve veterinare, pylltaris, gjuetis, komunikacionit dhe transportit
 
 
Pjesëmarrjen në proceset e planifikimit të zhvillimit ekonomik Komunal
 
 
Krijimin e kushteve për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
 
 
Ofrimin e këshillave profesionale organeve tjera Komunale për qështje të bugjetit
 
 
Planifikimi dhe caktimi I nivelit të taksave Komunale
 
 
Udhëheqjen e regjistrit për të hyrat e grumbulluara nga burimet vetanake
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.