Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna të Ranillugut       
       Drejtori i drejtorisë - Ivan Janićijević

      E-mail: ivan.janicijevic@hotmail.com

Lindi më 20.12.1984. në Smederevë. Përfundoi shkollën fillore në Ranillug, kurse arsimin e mesëm në Shkollën Ekonomike në Gjilan-Ranillug, teknik i ekonomisë. Ka diplomuar në Shkollën e Lartë të Ekonomisë, Pejë-Leposaviq, drejtimi veprimtari doganore. Ai mori pjesë në kurse për shkolla për kompjuter, gjuhë të huaja dhe të menaxhment.
Ai flet gjuhën serbe dhe angleze.
Ai është i martuar dhe jeton në Kormijan të Ulët.

Drejtoria e Shërbimeve Publike përfshin punët që kanë të bëjnë me:

•    Organizimin, planifikimin dhe drejtimin e mbeturinave të forta në komunën e Ranillugut;

•    Furnizimin me ujë të vendbanimeve urbane dhe rurale në komunë;

•    Kanalizimet fekale dhe atmosferike;

•    Pastrimi dhe mirëmbajtja e shtretërve të lumenjve.;

•    Mirëmbajtja e rrugëve lokale dhe rrugicave;

•    Gjelbërimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara të gjitha vendet publike;

•    Furnizimi me energji elektrike, ndriçimi publikë,  rrjeti i ptk dhe internetit, radios dhe tv;

•    Mbrojtja e Mjedisit jetësor;

•    Intervenimet Urgjente, zjarret, vërshimet, tërmetet dhe fatkeqësitë tjera;

•    Organizimi i brendshëm dhe plani strategjik i zhvillimit të drejtorisë.


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.