Drejtorati për Urbanizëm, Kadastër dhe Gjeodezi Komuna të Ranillugut

                                                       Milutin-Popovic.JPG
                                             Drejtori i Drejtoratit - Milutin Popović

                                              E-mail: mil_popovic@hotmail.com

Lindi më 25.10.1954. F.Domorovcu
Shkollën fillore e kreu në Ranillug.

Nga viti 1974 - 1975 .krijoi mardhënje pune në fabrikën e Industrisë së Qeramikës XIK "KARAQEVË" në Kamenicë si drejtor për mirëmbajtje të fabrikës.

Si një punëtor i ri, konkurron dhe fiton bursën, "Fondi i Titos" regjistron dhe brenda afatit përfundon shkollën e Lartë - drejtimin e përgjithshëm me titull inxhinieri maqinerisë në vitin 1978 në Mitrovicë.

Pas diplomimit në vitin 1978 -1980. pas përfundimit të studimeve kthehet në Industrin e qeramikës XIK "KARAQEVË " në Kamenicë si drejtor i mirëmbajtjes.

Nga viti 1980-1982.u emërua Kryetar i Këshillit të Sindikatës Komunale në Komunën e Kamenicës, u emërua pranë ndërmarrjes si një punëtor shembullor i ri për menaxhimin kolektiv.
.
Nga viti 1983 - 1999 ai u pranua si Drejtor i maqinerisë në Ndërmarrjen ndërtimore prodhuese "TRAJKO PERIQ" në Kamenicë, ku ai kaloi 16 vitet e ardhshme.

Nga viti 2000-2010 i punësuar në komunën e Kamenicës, në pozitën e referentit për ndërtim të ulët pran  Drejtorisë për Urbanizëm dhe Rindërtim në Kamenicë.

Nga viti 2010. deri sot / dy mandate / është emëruar si drejtor i Drejtorisë për Urbanizëm, Kadastër dhe Gjeodezi në Komunën e Ranillugut.

Nga viti 1986 e tutje jeton në Kamenicë.
Ai është i martuar dhe ka tre fëmijë.


 Drejtorati për Urbanizëm, Kadastër dhe Gjeodezi përfshin punët që kan të bëjnë me :
 
 
 
Мbi kqxrë dhe pjesëmarrje në hartimin e planeve zhvillimore Komunale dhe mbrojtjen e pyjeve
 
 
Hartimi propozimit të planeve urbanistike –zhvillimore
 
 
Grumbullimin dhe udhëheqjen e shenimeve mbi zhvillimin hapsinor në harmoni me ligjin në fuqi
 
 
Caktimin e kushteve arkitektonike dhe urbane për ndërtim në teritorin e Komunës
 
 
Propozimin e lokacionit për shfrytëzimin dhe eksploatimin e tokës
 
 
Dhënjen e lejes për ndërtim dhe revokimin e tyre
 
 
Udhëheqjen e arkivit fitik dhe elektronik të planeve Gjeodezike
 
 
Grumbullimin e shenimeve , mbrojtjen e  resurseve ujore dhe ujërave nën toksore
 
 
Ofrimin e sherbimeve publike te gjithe qytetareve duke perfshir furnizimin me uje, grumbullimin e ujerave te zeza, kanalizimin, grumbullimin e mbeturinave dhe skemen locale te nxemjes ne largesi
 
 
Mirembajtjen e parqeve publike dhe objekteve ne hapesire te hapur
 
 
Dhenjen e lejeve ndertimore per ndertimin e objekteve ndertimore dhe objekteve montazh dhe lejeve per eksploatim te resurseve nstyrore
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.