Lajmet   Gjuha gjinore e ndjeshme në komunikimin politik

07 mars 2017

Organizuar nga rrjeti i OJQ-ve nga Kosova, Serbia dhe Shqipëria, me mbështetjen e Olof Palme International Center, në periudhën prej 02.-05.03.2017. Në Tiranë, u mbajt trajnimi në kuadër të projektit për "përdorimin e gjuhës së ndjeshme gjinore në jetën administrative dhe politike në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë."

Në kuadër të këtij projekti përfshihen disa komuna: Ranillug, Partesh, Shtërpcë, Vranjë, Bujanovcit, Preshevës, Tiranës dhe Vlorës. Komuna e Ranillugut në seminar u përfaqësua me kryetarin g.Gradimir Mikiq, Zëvendës Kryetarin e komunës Z. Vladica Aritonovic, Kryesuesin e K.K. z. Sasha Aleksic, një ish-deputete në Kuvendin e Kosovës, Vesna Mikic, anëtare e grupit joformal të grave në komunën e Ranillugut, z-nj Aleksandra Nikoliç.

Qëllimi i këtij projekti është që të fuqizojë gratë dhe të drejtat e tyre në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të autoriteteve lokale dhe media. Nëpërmjet projekti është planifikuar për të nisur një sërë masash që do të rezultojë në futjen dhe përdorimin e gjuhës së ndjeshme gjinore si një nga pikat e rëndësishme në respektimin e të drejtave të grave të të gjitha minoriteteve në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë.

Në seminar u diskutua për Kartën Evropiane për barazinë midis burrave dhe grave në nivel lokal dhe në strategjitë kombëtare dhe politikave për barazinë gjinore. Gjithashtu u bisedua për edhe për të rritur pjesëmarrjen e grave dhe çështjeve gjinore në vendimet në nivel lokal.


Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.