Lajmet   KONKURS

07 gusht 2017

Në pajtim me Rregulloren nr.2001/19 Udhëzimi Administrativ Nr.05/2015 për zbatimin e Rregullores Nr.2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, Udhëzimi Administrativ Nr.2003/01 MAVL mbi procedurën e regjistrimit, Komuna e Ranillugut shpall, konkurs për vendet e punës sin ë vijim:
Дечји вртић“Пчелица Маја“-Велико Ропотово:
Радно  место:- Васпитач
                         -Медицинска сестра
                         -Помоћни радник
Средња Медицинска школа-Велико Ропотово:
Радно  место: -Наставник
                         -Помоћни радник
Средња Економска школа-Ранилуг:
Радно  место: -Наставник
                          -Помоћни радник
Основна школа“Трајко Перић“-Велико Ропотово:
Радно  место: -Наставник
                 -Наставник разредне наставе
                          -Библиотекар
                          -Помоћни радник
Основна школа“Вељко Дугошевић“-Ранилуг
Радно  место: -Наставник
                          -Наставник разредне наставе
                          -Помоћни радник
Укупан број радних места за позиције наставника и помоћних радника (97 извршиоца)
Сваки кандидат(апликант) за горе наведени положај треба да комплетира и достави следећу документацију:
     -    Попуњену апликацију
-    Документацију о стручној спреми(копија)
-    Решење о радном односу
-    Личну карту(копија)
-    Текући рачун(копија)
-    Потврда да није под истрагом/осуђиван
-    Потврда о измиреном порезу
-    Лекарско уверење
Апликације се подижу и попуњене достављају лично у архиви Општине Ранилуг.Рок за аплицирање је петнаест (15) дана од дана јавног објављивања конкурса.
Конкурс траје од 07.08. до 21.08.2017године
Општина Ранилуг није у обавези да кандидате писмено обавештава о резултатима конкурса,нити је у обавези да враћа примљену документацију.
Дана:04.08.2017године
Велико Ропотово

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.