Lajmet   Konkurs për pranim të puntorve në FSK-ës

09 mars 2012

Të gjithë personat që dëshirojnë të lajmërohen në shërbimin e FSK-ës duhet të parashtrojnë këto dokumente: formularin për lajmërim, kopjen e letërnjoftimit valide të Kosovës apo UNMIK-ut, Kopjen e kryqëzimit, certifikatën e lindjes, kopjen e diplomës mbi shkollimin e përfunduar ose të kurseve. Lajmërimet jo të plota ose paraqitja të cilës i mungojnë dokumentacioni nuk do të merret parasysh. Aplikuesit që me sukses e plotësojnë formularët për paraqitje si dhe kërkesat themelore për rekrutim do të shqyrtohen për pranim në korniza formale të procesit për vërtetim të shenimeve (screening). Kandidatët e zgjedhur do të informohen në formë të shkruar mbi datën dhe vendin e mbajtjes të intervistimit për vërtetim të shënimeve . Kandidatët e refuzuar do të informohen me shkrim, duke e mos cekur shkakun e refuzimit.
Konkursi është i hapur nga 20.02.2012 deri 23.03.2012.Aplikimi do të bëhet në lokalet e komunës së Ranillugut dhe në Crep ku do të jen ekipet mobile edhe atë:22.02.2012; 29.02.2012; 07.03.2012; 14.03.2012; 21.03.2012; prej orës 13 deri në ora 15h. 
 

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.