Lajmet   Mirëmbajtja investive të rrugëve në Pançellë

05 shtator 2017

Përveç punimeve për rindërtimin e kanalizimit në Tomanc dhe Pancellë, komuna e Ranillugut filloi me realizimin e projektit "Mirëmbajtja investive të rrugëve" në fshatin Pancellë.
Komuna e Ranillugut nga të ardhurat vetanake arriti të fillojë këtë vit, më saktësisht në mes të muajit të kaluar, me realizimin e këtij projekti. Sipas fjalëve të autoriteteve mbikëqyrëse komunale, punimet në projektin e mirëmbajtjes së rrugëve, domethënë rindërtimi dhe zgjerimi i rrugës ekzistuese drejt varrezave në fshatin Pancellë, janë duke rrjedhur në përputhje me planin.
Punimet kryhen nga kompania NNT "Varna Comerc" nga Kamenica dhe sipas fjalëve të autoriteteve mbikëqyrëse, ata aktualisht po rrjedhin pa pengesa dhe do të përfundojnë brenda afatit të caktuar, dmth. Deri në fund të muajit aktual. Vlera e përgjithshme e projektit është 9,726.65 euro.


Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.