Lajmet   Thirrje për aplikime për Programin për profesionistët e rinj

03 mars 2017

Qëllimi i projektit "Iniciativa për qëndrueshmërinë ekonomike rurale" | (RESI) është për të promovuar konkurrueshmërinë e fermerëve, prodhuesve bujqësor dhe kompanitë e përpunimit të ushqimit për të përmirësuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës rural, të krijojë vende pune dhe të ardhura në komunat e përzgjedhura si në Prishtinë , Novo Bërdë, Kamenicë dhe Ranillug.
Program për profesionistët e rinj është bashkë-financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) dhe komunat e përzgjedhura të projektit, komuna e Prishtinës, Novobërdës, Kamenicës dhe Ranillugut.

Qëllimi i kësaj ftese për aplikime është forcimi i kapacitetit dhe zhvillimin organizativ i drejtorive të bujqësisë dhe ekonomisë të komunës me punësimin e një profesionist i ri femër. Aktivitetet do të përfshijnë një zbatim të ri profesional e skemës së granteve për bashkë-financim, ofrimin e njohurive teknike në fushën e bujqësisë, mbështetje për përfshirjen socio-ekonomik dhe fuqizimin ekonomik të grave. Profesionisti I ri do të jetë pjesë e ekipit të projektit RESI e komunave të përzgjedhura dhe do të përdorë një program gjithëpërfshirës trajnimi organizuar nga projekti. Kriteret e përzgjedhjes janë si në vijim:

• Më I ri se 35 vjet, studentët e diplomuar të fundit, mundësisht në ekonomi, studime bujqësore, teknologji ushqimore dhe fusha të ngjashme.
• I papunë dhe pa përvojë të mëparshme pune.
• Aftësitë kompjuterike në aplikacionet e Microsoft-it;
• Njohuri të gjuhës angleze;
• Komunikimi i mirë, lidershipi, negocimi, dhe aftësitë ndërpersonale.

Detyra Projektuese (DP) për kandidatët dhe dokumentet e tjera të nevojshme do të jetë në dispozicion online në faqen e internetit të projektit: www.resi-ks.org. Kërkesa duhet të dorëzohet me e-mail në info@resi-ks.org deri me 17 mars 2017. Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë.

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.