Lajmet   ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUMI PËR MIRËKUPTIM

ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUMI PËR MIRËKUPTIM - 16 mars 2017

Në hotel Emarald sot në Prishtinë në mes të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe Komunës së  Shtërpcës është  nënshkruar një memorandum për  mirëkuptim për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të kornizës së  InterDev i cili ka filluar të impletohet  në vitin 2014. 

Projekti ka për qëllim, që në fazën e dytë të vazhdojë të ofronë mbështetje për fermerët, mikro dhe sipërmarrësve të vegjël, të rinjtë të rrezikuar nga  përjashtimi social, gravë dhe sektorit civil. Faza e dytë e projektit do të jetë përveç nw Komunën e Shtërpcë dhe Dragashi do të  përfshin edhe komunën e Vitisë. Aktivitetet do të përfshinë më shumë se 600 përdorues. Memorandumi e ka  nënshkruar  për komunën e Shtërpcë  zëvendësi I Kryetarit , z Ivica Tanasijević. Nënshkrimit  i Memorandumit, përveç përfaqësuesve të UNDP-së, përfaqësues të Agjencisë Austriake për Zhvillim, zëvendësi I ministrit  i MBPZHR-së z Radoljub Mladenoviq, menaxheri  i projektit InterDev, Vlora Elshani ka morr pjesë z. Gernot Pfandler, Ambasadori i Austrisë në Prishtinë.


            


RSS

Sign in