Lajmet   THIRRJE PER APLIKIM

THIRRJE PER APLIKIM - 26 shtator 2017

Zyra e Punësimit në Shtërpcë dhe UNDP, në emër të Grupit të Lokal Veprimit, shpallin këtë

THIRRJE PER APLIKIM

Zyra e Punësimit në Shtërpcë dhe UNDP, në kuadrin e zbatimit të projektit të financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC) "Zhvillimi territorial i integruar 2" (InTerDev 2) kanë zhvilluar një Pakt Territorial të Punësimit (PTP) i cili synon të promovojë gjenerimin e punësimit dhe formalizimin që synon individët e cenueshëm  në komunën e Shtërpcës. Përmes kësaj iniciative projekti synon të promovojë rritjen inkluzive dhe të vlerësojë territorin. Komuna e Shtërpcës PTP promovon 5 veprime të parapara për të siguruar mbështetje deri në 900 qytetarë në Komunë. 

 

Ky intervenim i TEP është projektuar për të mbështetur Bashkinë dhe Zyrën e Punësimit për të lehtësuar tranzicionin e individëve të prekshëm (fokus në gratë dhe të rinjtë) në punësim të mirë duke u ofruar atyre qasje në Masat Aktive të Tregut të Punës (ALMMs). Përfituesit do të kenë qasje në trajnime, institucione në kompani ose trajnime, mundësi të vetëpunësimit si dhe punësim me paga përmes skemës së punësimit të subvencionuar. Gjithsej 10 individë do të përfitojnë nga ky intervenim.

 

-    Flokatori;

-    Rrobaqëpesë

-    Kuzhineri

-    Auto-elektrik;

-    Saldim

 

Zyra e Punësimit në Shtërpcë dhe UNDP ftojnë individë të interesuar që plotësojnë kriteret e përshkruara më poshtë për t'u zbatuar.

 

Kriteret e pranueshmërisë

 

-          Të jenë banorë të komunës së Shtërpcës)

-          Të moshës ndërmjet 18-39 vjeçare (e vërtetuar me certifikatë familjare);

-          Të jenë në gjendje të lexojë dhe të shkruajë (vetëdeklarimin);

-          Të jenë aktualisht të regjistruar si punëkërkues para datës së skadimit të afatit (sipas të dhënave të ZP).

 

Ju njoftojmë se këto janë kritere kualifikuese. Kjo do të thotë që nëse nuk përputhesh me njërën prej këtyre, do të diskualifikohesh gjatë kontrollit të pranueshmërisë dhe nuk shqyrtohet më tutje për vlerësim. Nëse keni dyshime për një ose më shumë kritere kualifikuese, ju lutemi të konsultoheni me informacionin e dhënë në dosjen e aplikacionit.

 

Përparësi për këtë Thirrje për Aplikim i jepet:

 

-          të pa punëve, arsimim apo trajnim (NEET) gjatë 12 muajve të kaluar - sipas të dhënave të ZP (5 pikë ekstra);

-          Të rinjtë gjer në moshën  29 vjeç - 2 pikë ekstra

 

Nëse do të përzgjidheni, do të përfitoni me sa vijon:

 

-          Orientim profesional dhe shërbime të orientimit në karrierë (të ofruara nga ZP)

-          Trajnim profesional (nga QAP përkatëse, në profilet e profesioneve për të cilat është në dispozicion trajnimi dhe ndërmarrësi)

-          Mjete të punës 

-          Materiale promovuese

 

Gjer në 10 (individë/amvisëri) do të përfitojnë nga kjo ndërhyrje.

 

Mbështetja është e kushtëzuar me formalizimin pas fillimit të punës.

 

Si të merrni formularin e aplikimit:

-          Merrni kopjet e formularëve në Komunën e Shtërpcës ,Zyra e Projektit të UNDP-së Interdev (zyra nr. 34) ose në Zyrën Komunale të Punësimit  .

Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim ose ndihmë të mëtejshme për të plotësuar Formularin e Aplikimit ju jeni të ftuar të merrni pjesë në Ditën e Informacionit të organizuar nga Zyra e Punësimit të Komunës së Shtërpcës dhe Zyrtarit Mbështetës Komunal të PNUD-it në 26.09.2017 ne ora 11:00


Shprehja origjinale e Formularëve të Aplikimit duhet të dorëzohet, në kopje, në zyrën e projektit UNDP Interdev në ndërtesën komunale të Shtërpcës 13/10/2017 Ora 15:00

 

KUJDES: Ju lutemi mos harroni të merrni dokumentin që dëshmon se keni dorëzuar Formularin e Shprehjes së Interesit dhe dokumentet shoqëruese në kohën e duhur.

 

JU LUTEMI NA NDIHMONI ta promovojmë këtë Ftesë për Shprehje të Interesit duke informuar njerëzit e tjerë që mendoni se mund të kenë interes të aplikoni për këtë mundësi.Zyra e Punësimit në Shtërpcë dhe UNDP, në kuadrin e zbatimit të projektit të financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC) "Zhvillimi territorial i integruar 2" (InTerDev 2) kanë zhvilluar një Pakt Territorial të Punësimit (PTP) i cili synon të promovojë gjenerimin e punësimit dhe formalizimin që synon individët e cenueshëm  në komunën e Shtërpcës. Përmes kësaj iniciative projekti synon të promovojë rritjen inkluzive dhe të vlerësojë territorin. Komuna e Shtërpcës PTP promovon 5 veprime të parapara për të siguruar mbështetje deri në 900 qytetarë në Komunë. 

 

Ky intervenim i TEP është projektuar për të mbështetur Bashkinë dhe Zyrën e Punësimit për të lehtësuar tranzicionin e individëve të prekshëm (fokus në gratë dhe të rinjtë) në punësim të mirë duke u ofruar atyre qasje në Masat Aktive të Tregut të Punës (ALMMs). Përfituesit do të kenë qasje në trajnime, institucione në kompani ose trajnime, mundësi të vetëpunësimit si dhe punësim me paga përmes skemës së punësimit të subvencionuar. Gjithsej 10 individë do të përfitojnë nga ky intervenim.

 

-    Flokatori;

-    Rrobaqëpesë

-    Kuzhineri

-    Auto-elektrik;

-    Saldim

 

Zyra e Punësimit në Shtërpcë dhe UNDP ftojnë individë të interesuar që plotësojnë kriteret e përshkruara më poshtë për t'u zbatuar.

 

Kriteret e pranueshmërisë

 

-          Të jenë banorë të komunës së Shtërpcës)

-          Të moshës ndërmjet 18-39 vjeçare (e vërtetuar me certifikatë familjare);

-          Të jenë në gjendje të lexojë dhe të shkruajë (vetëdeklarimin);

-          Të jenë aktualisht të regjistruar si punëkërkues para datës së skadimit të afatit (sipas të dhënave të ZP).

 

Ju njoftojmë se këto janë kritere kualifikuese. Kjo do të thotë që nëse nuk përputhesh me njërën prej këtyre, do të diskualifikohesh gjatë kontrollit të pranueshmërisë dhe nuk shqyrtohet më tutje për vlerësim. Nëse keni dyshime për një ose më shumë kritere kualifikuese, ju lutemi të konsultoheni me informacionin e dhënë në dosjen e aplikacionit.

 

Përparësi për këtë Thirrje për Aplikim i jepet:

 

-          të pa punëve, arsimim apo trajnim (NEET) gjatë 12 muajve të kaluar - sipas të dhënave të ZP (5 pikë ekstra);

-          Të rinjtë gjer në moshën  29 vjeç - 2 pikë ekstra

 

Nëse do të përzgjidheni, do të përfitoni me sa vijon:

 

-          Orientim profesional dhe shërbime të orientimit në karrierë (të ofruara nga ZP)

-          Trajnim profesional (nga QAP përkatëse, në profilet e profesioneve për të cilat është në dispozicion trajnimi dhe ndërmarrësi)

-          Mjete të punës 

-          Materiale promovuese

 

Gjer në 10 (individë/amvisëri) do të përfitojnë nga kjo ndërhyrje.

 

Mbështetja është e kushtëzuar me formalizimin pas fillimit të punës.

 

Si të merrni formularin e aplikimit:

-          Merrni kopjet e formularëve në Komunën e Shtërpcës ,Zyra e Projektit të UNDP-së Interdev (zyra nr. 34) ose në Zyrën Komunale të Punësimit  .

Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim ose ndihmë të mëtejshme për të plotësuar Formularin e Aplikimit ju jeni të ftuar të merrni pjesë në Ditën e Informacionit të organizuar nga Zyra e Punësimit të Komunës së Shtërpcës dhe Zyrtarit Mbështetës Komunal të PNUD-it në 26.09.2017 ne ora 11:00


Shprehja origjinale e Formularëve të Aplikimit duhet të dorëzohet, në kopje, në zyrën e projektit UNDP Interdev në ndërtesën komunale të Shtërpcës 13/10/2017 Ora 15:00

 

KUJDES: Ju lutemi mos harroni të merrni dokumentin që dëshmon se keni dorëzuar Formularin e Shprehjes së Interesit dhe dokumentet shoqëruese në kohën e duhur.

 

JU LUTEMI NA NDIHMONI ta promovojmë këtë Ftesë për Shprehje të Interesit duke informuar njerëzit e tjerë që mendoni se mund të kenë interes të aplikoni për këtë mundësi.

RSS

Sign in