Lajmet   THIRRJE PËR APLIKIM 02/2017

THIRRJE PËR APLIKIM 02/2017 - 23 shkurt 2017

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural fton të gjithë fermerët e interesuar që të aplikojnë për mbështetje përmes Programit për Pagesa Direkte 2017.

Periudha e aplikimit:

 Aplikimi zgjatë 40 ditë kalendarike dhe fillon nga dita e shpalljes publike, nga data 16 Shkurt deri me 27 Mars 2017.

Mënyra e aplikimit:

 Aplikimi bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi.

Për të gjitha Pagesat Direkte për sipërfaqe duhet të bëhet digjitalizimi i parcelave përmes programit LPIS.

Për të gjitha Pagesat Direkte për blegtori duhet të dorëzohet regjistri i lëshuar nga Praktikat Veterinare të kontraktura nga AUV, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve në AUV;

 Në rast se një fermer aplikon për disa kultura apo aktivitete bujqësore, plotësohet dhe dorëzohet vetëm një aplikacion.

Gjatë procedurës së kontrollit në terren, në rast të gjetjes së shkeljeve, do të aplikohen masa ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MBPZHR për pagesat direkte në bujqësi 2017. Sqarim:

 Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje dhe brenda periudhës së aplikimit. Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar dhe i pakompletuar, nuk do të pranohet për shqyrtim.

Informatat:

 

Për kriteret dhe procedurat për aplikim, informatat e hollësishme mund të merren në ueb faqen e MBPZHR-së, www.mbpzhr-ks.net dhe të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, www.azhbks.net, si dhe në Drejtoritë Komunale për Bujqësi.


RSS

Sign in