Lajmet   PAKTI PËR PUNËSIM TERRITORIAL, THIRRJE PËR APLIKIME

PAKTI PËR PUNËSIM TERRITORIAL, THIRRJE PËR APLIKIME - 25 tetor 2017

Komuna e Shtërpcës dhe UNDP, në kuadrin e zbatimit të projektit të financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC), "Zhvillimi i Integruar i Territorit 2" (InTerDev 2), kanë zhvilluar një Pakt të Punësimit Territorial (TEP) 

Komuna e Shtërpcës dhe UNDP, në kuadrin e zbatimit të projektit të financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC), "Zhvillimi i Integruar i Territorit 2" (InTerDev 2), kanë zhvilluar një Pakt të Punësimit Territorial (TEP), i cili synon të promovojë synimin për krijimin dhe formalizimin e punësimit individë të prekshëm në komunën e Shtërpcës. Përmes kësaj iniciative projekti synon të promovojë rritjen inkluzive dhe të vlerësojë territorin. Komuna e Shtërpcës TEP promovon 5 veprime të parashikuara për të siguruar mbështetje deri në 900 qytetarë në Komunë. 

 

Ky intervenim i TEP është projektuar për të siguruar mbështetje për familjet bujqësore në komunën e Shtërpcës të angazhuar aktualisht në prodhimin e mjedrës (Grupi A) dhe prodhimin e mjaltit (Grupi B). Fokusi është rritja e produktivitetit dhe forcimi i lidhjeve me tregun duke shikuar kryesisht në tregun vendas, por edhe në tregun ndërkombëtar (dmth. Manaferrat). Prioritet u jepet fermerëve aktualisht të përfshirë në aktivitetet bujqësore të parashikuara në këtë veprim (Grupi A- Prodhuesit e Mjedisit, Grupi B-Bletarisë).
 

Komuna e Shtërpcës dhe UNDP ftojnë individë të interesuar që plotësojnë kriteret e përshkruara më poshtë për t'u zbatuar.

 

Kriteret e përshtatshmërisë 

-          Grupi A - Prodhuesit e mjedrës: 

- Të jeni banorë të fshatrave të përzgjedhura (të verifikueshme me çertifikatë familjare);

- Të jeni amvisëri me së paku 2 anëtarë të moshës së punës (+16 vjeç), njëra prej tyre femër (e verifikueshme me çertifikatë familjare);

- Të posedoni të paktën 0.3 ha tokë të punueshme në territorin administrativ të Komunës së Shtërpcës (e verifikueshme me dokument të pronësisë) (prona mund të jetë në emër të aplikuesit ose një të afërmi të ngushtë: prindërit ose gjyshërit), ose vërtetim nga pronari që provon se ata kanë qiradhënësi i tokës së punueshme për një periudhë minimale prej 10 vjetësh;

- Aktualisht kultivoni manaferrat (në një minimum prej 1 viti).

 

 

-          Grupi B - Bletarët

-          Të jeni banorë të Shtërpcës (të verifikueshme me çertifikatë familjare);

-          Në pronësi të së paku 10 koshereve të bletëve, por jo më shumë se 25 (e verifikueshme me vërtetimin e DpA)

-          Të keni amvisëri me të paktën 2 ose më shumë anëtarë të familjes së rritur (+20 vjeç)

Të gjitha këto janë kritere kualifikuese. Nëse vetëm njëri prej tyre nuk plotësohet, aplikanti nuk duhet të merret parasysh për vlerësim. Është në autoritetin e Zyrtarit Komunal të Mbështetjes së Projekteve të UNDP-së për të verifikuar pretendimet e një aplikanti të caktuar. Në rast se aplikanti nuk i plotëson kriteret kualifikuese, ai automatikisht përjashtohet nga procesi i vlerësimit.

Nëse do të përzgjidheni, do të përfitoni sa më poshtë:

-          Stimujt e trajnimit

-          Shërbimet këshilluese dhe zhvillimore të biznesit (për të siguruar përmirësimin e fermave dhe qasjen në tregje);

-          Qasja në Mundësitë e Kreditit (në formë të granteve/mjeteve dhe pajisjeve)

 

Si të merrni Formularin e Aplikimit:

-          Mbledhja e formularëve të aplikacioneve për kopje në letër në zyrën e projektit UNDP InterDev në ndërtesën komunale të Shtërpcës (Zyra nr.34)

Ose shkarkoni nga faqet e internetit të komunës http://kk.rks-gov.net/shterpce/. Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim apo ndihmë të mëtejshme për të plotësuar formularin e aplikimit ju jeni të ftuar të merrni pjesë në Ditën e INFO të organizuara nga ... Komuna e Shtërpcës dhe UNDP në 23/10/2017 ose vizitoni zyrën e projektit UNDP Interdev në komunën e Shtërpcës, zyra nr.34.

 

Formularët origjinal të aplikimit duhet të dorëzohen në kopje të shtypura në zyrën e projektit të UNDP InTerDev 2 në komunën e Shtërpcës, zyra nr.34 para 03/11/ 2017 në orën 15:00.

 

KUJDES: Ju lutemi mos harroni të mbledhni dokumentin që vërteton se e keni dorëzuar Formularin e Aplikimit dhe dokumentet shoqëruese në kohën e duhur. JU LUTEMI NA NDIHMONI për të promovuar këtë Thirrje për Aplikim duke informuar njerëz të tjerë që mendoni se mund të kenë interes të aplikojnë për këtë mundësi.
WORD


RSS

Sign in