Qasje në dokumente zyrtareОПШТИНА ШТРПЦЕ

KOMUNA E SHTËRPCË

MUNICIPALITY OF STRPCE

 

 

QASJE NË DOKUMENTE ZYRTARE

 

 

Të nderuar,

Para se ta plotësoni kërkesën për qasje në dokumente zyrtare, Ju lutemi që paraprakisht, me kujdes ta shikoni ueb faqën zyrtare të komunës së SHtërpcës. Me këtë ndoshta do ta gjeni dokumentin e nevojshëm  në ueb faqën tonë. Nëse dokumenti i kërkuar nuk gjendetnëueb faqën zyrtare të komunës së Shtërpcës, atëherë kërkesën për qasje në dokumente zyrtare ta dorëzoni në adresën si në vijim:

 


_________________________________________________________________

 

Zyra për informim publik dhe Shërbimit të IT-së

Shtërpcë pp

73000 Shtërpcë

Tasa Radic – Zyrtar për integrime Еvropiane

u.d. Zyrtar për shqyrtimin e kërkesavë për qasje në dokumente publike

Official e-mail: tasaradic@yahoo.com

tel:044/704-117

_________________________________________________________________

  

Kërkesën Tuaj mund ta dorëzoniVaš zahtev možete dostaviti:
- Qendrës për shërbim të qytetarëve, ndërtesa e komunës së Shtërpcës, zyra nr. 5.

 

- Me postë elektronike 

 

__________________________________
 Ligji për qasje në dokumente publike
__________________________________
 Kërkesa

__________________________________