Zyra për Marrëdhënie me Publikun

 
INFORMATAT PERSONALE
Emri dhe mbiemri: LULZIM SAHITI
Adresa: Rr. “Afrim Selmanaj”, nr. 16, 72000 Shtime
Tel: 044/201-984 ose 0290/389-016
E-maili: lulzimsahiti@hotmail.com
Gjinia: Mashkull      |Datëlindja: 2. 9. 1969      |Nacionaliteti: Shqiptar
PËRVOJA NË PUNË
____________________________________________________________
1. 6. 2003 – 31. 12. 2003
Zyrtar i Rinisë në Departamentin e Rinisë në Prishtinë për komunën e Shtimes
1. 1. 2004 – 2. 5. 2005
Zyrtar i Rinisë në administratën komunale të Shtimes
3. 5. 2005 – 28. 2. 2007
Zyrtar i Rinisë dhe Koordinator për të Drejtat e Fëmijëve
1. 3. 2007 – 31. 1. 2008
Përgjegjës për Kulturë, Rini dhe Sport – Zyrtar për Barazi Gjinore dhe Mundësi të Barabartë
2. 2. 2008 – 30. 4. 2010
Përgjegjës për Marrëdhënie me Publikun
1. 5. 2010 – 31. 1. 2014
Koordinator për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
1. 2. 2014
Shef për Informim dhe Protokoll,
Koordinator i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi,
Zyrtar për Qasje në Dokumente Publike
EDUKIMI
____________________________________________________________
1977 – 1984
Shkolla Fillore “Abdullah Shabani” në Carralevë
1984 – 1988
Shkolla Mesme në Ferizaj
2001 – 2005
Fakulteti i Gazetarisë “Faik Konica” në Prishtinë
2013 – 2016
Fakulteti i Administratës Publike (AAB), Ma - në Administratë Publike dhe Diplomaci), në Prishtinë
TRAJNIMET
____________________________________________________________
shtator 2003
Trajnim për Planifikim Strategjik, Menaxhim të Kontratave, Menaxhim të Projekteve dhe Negociatat e Suksesshme, në Shtime nga REA
7 – 9. 11. 2003
Trajnim për trajner në Ferizaj nga Balkanactie van de Gemeneenten Belgium & Partners-Albania
17 – 18. 3. 2005
Trajnim për shoqërinë civile në planifikimin zhvillimor strategjik gjithëpërfshirës në Prishtinë nga UN-Habitat
10. 6. – 8. 7. 2005
Menaxhimi i Ciklit të Projektit në Prishtinë nga Instituti i Kosovës për Administratën Publike (IKAP)
7 – 8. 7. 2005
Trajnim për organizatat e shoqërisë civile mbi teknikat efektive të evokimit për çështjet e zhvillimit lokal në Prishtinë nga UN-Habitat
14. 9. 2005
Trajnim për organizatat e shoqërisë civile mbi buxhetimin pjesëmarrës për çështjet e zhvillimit lokal në Prishtinë nga UN-Habitat
1 – 3. 3. 2006
Trajnim për Menaxhimin e Ciklit të Projektit, në Prishtinë nga Advocacy Training and Resource Center (ATRC)
12. 4. 2006
Trajnim për Dizajnimin e Projekteve, në Prishtinë nga Departamenti i Rinisë dhe GTZ-ja
19 – 21. 4. 2006
Trajnim për konceptet bazë të Barazisë Gjinore, Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, Ligji për Barazi Gjinore, Ligji Kundër Diskriminimit, Plani i Veprimit për Arritjen e Barazisë Gjinore në Kosovë, në Prishtinë nga IKAP
25 – 26. 4. 2006
Trajnim për sistemin për të rinjtë dhe planifikimi i shërbimeve në njësi administrative, në Prishtinë nga Departamenti i Rinisë dhe GTZ-ja
4 – 5. 10. 2006
Trajnim për avokim dhe ndërtim të koalicioneve, në Prishtinë nga ATRC
25 – 26. 9. 2007
Marketingu në OJQ, në Prishtinë nga ATRC
5 – 6. 11. 2007
Barazia Gjinore dhe Avokimi, në Prishtinë nga ATRC & UNDP
dhjetor 2007
Ngritja e kapaciteteve për të Drejtat e Njeriut dhe Barazia Gjinore, në Shtime nga OSBE dhe Komuna e Shtimes
17 – 18. 4. 2008
Menaxhimi i Konfliktit, në Prishtinë nga ATRC & The Olof Palme International Center
23 – 24. 10. 2008
Negociatat, në Prishtinë nga ATRC & The Olof Palme International Center
10 – 11. 11. 2008
Dating and Domestic Violence, në Prishtinë nga OSBE
4 – 17. 12. 2008
Windows XP, Microsoft Office & Internet, në Prishtinë nga IKAP
10. 6. 2008 – 21. 1. 2009
Trajnim profesional për të Drejtat e Njeriut, në Prishtinë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL)
9. 11. – 28. 12. 2009
European Computer Driving Licence (ECDL), Basic Concepts of Information Technology, Using the Comuter and Managing Files, Word Processing, Spreadsheets, Database, Presentation, Information and Communication, në Ferizaj nga EXPIK
29. 3. 2010
Partnership/Team Building and Problem Solving, në Vushtrri nga United States Department of Justice ICITAP
10 – 12. 3. 2011
Qeverisja Demokratike e Shkollave, në Prishtinë nga Këshilli i Evropës
Shtator, 2011
Monitorimi i Punës së Fëmijëve, në Prishtinë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)
7 – 9. 12. 2011
Mjetet për Planifikim në Arsim (Analiza SWOT, Metoda e Kornizës Logjike, Planifikimi i Skenarëve dhe Monitorimi), në Prishtinë nga EU Education SWAp Project
7 – 8. 1. 2012
Vlerësimi i brendshëm në Arsimin Parauniversitar, në Durrës nga Kolegji “Aga Xhide” dhe Kolegji Universitar “Universum”
23. 2. 2012
“e – Shkolla”, në Prishtinë nga IKAP
27. 3. 2012
Trajnim për drejtorë të shkollave fillore mbi programin e HDH-së, në Prishtinë nga MASHT dhe ICRC
Shtator, 2012
Planifikim, koordinim dhe monitorim të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, në Prishtinë nga USAID-BEP dhe MASHT
18 – 20. 6. 2013
Komunikimi Qeveritar me Publikun, në Prishtinë nga IKAP
13 – 15. 8. 2013
Shkolla Verore 2013, në Brod të Dragashit nga USAID-BEP
13 – 14. 2. 2014
Zbatimi i Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, në Prishtinë nga IKAP
AFTËSITË PERSONALE
____________________________________________________________
Gjuha amtare
Shqip
Gjuhët tjera
Gjermanisht
Aftësitë komunikuese
Mirë
Aftësitë Kompjuterike
Mirë