Projektet e realizuara

PROJEKTET E REALIZUARA GJATË VITIT 2009:
 
Rrethoja e Shkollës së Mesme “Naim Frasheri” në vlerë 15. 500€
Kanalizimi fekal në rrugën “Anton Çetta” në vlerë 10.000€
Asfaltimi i rrugës “Shefket Muhadini” dhe “Sylejman Vokshi” 18.500€.
Asfaltimi i rrugës “Jetë Hasani” faza e dytë 6.000€ .
Ndërtimi i fazës së e dytë i parkut të fshatit në Petrovë 9.859€.
Asfaltimi i rrugës së fshatit Pjetërshticë ne vlerë 80.000€.
Projekti për gjenerimin i punësimit në mes KK-Shtime dhe zyrës së punësimit,2.700€ (KK-Shtime 900€-HV dhe MPMS-zyra e punësimit 1.800€).
Projekti për meremetimin e kulmit të shkollës fillore në Carralevë , 18.000€ .
Rregullimi i rrethojës shkollës fillore në Reçak 20.000€.
Rregullimi i trotuareve Shtime- Belinc- Carralevë, 60.000€-KK-Shtime dhe 12.000€-USAID-i.
Rregullimi i trotuareve në Godanc i Ulët dhe i Epërm për në shkollë, 11.000€ (USAID-i).
Ndërtimi i parkut në fshatin Muzeqinë, 5.000€ (USAID-i).
Ndërtimi i parkut në fshatin Rashincë, 6.800€ (USAID-i).
Ndërtimi i parkut në fshatin Vojnovc, 5.000€ (USAID-i).
Ndërtimi i fushës së sportive në shkollën fillore –Llanisht 14.000€ (KFOR-i dhe KK-Shtime).
Rregullimi i rrjetit të rendit të tretë referent gjeodezik në komunën e Shtimes, 18.000€.
Hartimi i PZHK dhe PZHU, 60.000€.
Kanalizimi dhe asfaltimi i rrugës së qytetit në vlerë prej 500.000€.
Rregullimi i trotuareve në rrugët “Tiranës”, “Prishtinës”, “Komandant Kumanova” dhe “Anton Çetta” në Shtime në vlerë prej 73.670€.
Asfaltimi i rrugës Reçak-Petrovë-Mollopolc, 287.000€.
Asfaltimi i dy rrugëve të fshatit Pjetërshticë dhe dy rrugëve në Zborc 185.000€.
Asfaltimi i rrugës Reçak-Petrovë-Mollopolc shtresa e dytë dhe rrugët dytësore 350.000€.
Rregullimi i kanalizimit fekale për Lagjen e LLanishtve dhe Topillve në rajonin e V –të në Shtime (5.000€-KK-Shtime dhe 10.000€-Komuniteti) 15.000€.
Rregullimi i rrethojës në shkollën e Belincit 6.400€.
Ndërtimi i trafos elektrike për nevojat e lagjes në kryqin e Belincit (bashkëfinancim ne mes te komunës,komunitetit dhe KEK-it) 20.000€.
Ndërtimi i ujësjellësit sekondar për nevoja te fshatit Godanc 10.000€
Mbjellja e 150 copë të bimëve gjelbëruese dhe dekorative në qytetin e Shtimes me një vlere prej 7.600€.
Hartimi i projektit detal për ndërtimin e kanalizimit fekale ne fshatin Rashincë 9.800€.
Hartimi i projektit detal për asfaltimin e rrugës Rashincë-Gllavicë-Koshare 6.800€.
 
Projektet në realizim:
 
Ndërtimi me koncesion për dy objekte kolektive ne zonën e tregut, mbi 3.400.000€, ku interesi i komunës është 18% të investimeve. Ky projekt është projekt 2 vjeçar.
Rehabilitimi i rrugës për në shkollën mesme “Naim Frasheri” në Shtime 27.000€ (me rishikim 6-mujor të buxhetit.
Asfaltimi i rrugës së fshatit Gjurkoc dhe rrugës Rashincë-Gllavicë-Koshare 314.682,48€.
 
Projektet që janë të financuara nga Ministrit e nivelit qendror për këtë vit janë realizuar:
 
Ndërtimi i objektit të entit të punësimit, 170.000€ (MPMS).
Ndërtimi i fazës së parë të segmentit të dytë të rrugës transit, 640.000€.(MTPT).
Faza e dytë në Kompleksin Memorial në Reçak në vlerë 500.000€.(MMPH).
 
Në realizim:
 
Asfaltimi dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugën për në kompleksin memorial në Reçak,600.000€. (MMPH) .
Ndërtimi i fazës dytë të segmentit të dytë të rrugës transit, 1.100.000€.(MTPT), (është duke u hartuar projekti detal).
Ndërtimi i shkollës së re fillore në Shtime, 1.300.000€, (MASHT).
Ndërtimi i palestrës sportive në Shtime, 600.000€ (faza e parë).

PROJEKTET E REALIZUARA GJATË VITIT 2010

Gjendja e projekteve dhe fazat e tenderimit të tyre për vitin 2010 ka shkuar në bazë të planit të prokurimit të paraparë për këtë vit. Dhe kjo gjendje pasqyrohet në vijim nëpër faza:
Fazat e realizimit të projekteve për vitin 2010:
                        
I. Projektet e realizuara:
 
Nga fusha e Infrastrukturës Fizike:
1.    Asfaltimi i rrugës “Imer Prizreni’ në Shtime 15.000€ (GQ).
2.    Asfaltimi i rrugës "Ahmet Shtimja" – Shtime 40.000€ (GQ).
3.    Asfaltimi i rrugës për shkollën e mesme “Naim Frasheri” 9.500€.(HV)
4.    Rregullimi i Lokacionit te tregjeve për tregun e gjelbër – Shtime 12.000€ (GQ-HV).
5.    Rregullimi i sinjalizimit të shenjave horizontale dhe vertikale për qytetin e Shtimes në komunikacion në vlerë prej 10.000€ (HV).
6.    Granti stimulues i programit Iniciativa për komuna efektive nga USAID-i është paraparë rregullimi i zyrës për këshilltarët e KK-Shtime me teknologji informative-Laptop 20.000€.
 
Nga fusha e Arsimit, Kulturës,  Rinisë dhe Sportit:
7.    Rregullimi i rrethojës së shkollës në Lagje të Pajtimit   9.000€.(HV)
8.    Ndërtimi i fushës sportive në Shkollën fillore në Davidoc 11.000€ (GQ)
9.    Ndërtimi i fushës sportive në Shkollën fillore në Muzeqinë 11.000€ (GQ)
10.Ndërtimi i fushës sportive në Shkollën fillore në Pjetërshticë 11.000€ (GQ)
11.Ndërtimi i fushës sportive dhe rrethoja në Shkollën fillore në Rashincë 19.000€ (GQ)
12.Ndërtimi i parkut të shkollës fillore “Emin Duraku” në Shtime, 8.500€.(Shoqatë angleze-HV)
13.Ndërtimi i fushës së futbollit në Shtime 60.000€ (GQ)
14.Riparimi i shkollës fillore në Belincë 13.314€ (GQ)
15.Riparimi i kulmit të shkollës fillore në Zborc 14.447€ (GQ).
16.Ndërtimi i Çerdhes së fëmijëve në Shtime 91.310€ (51310-MPMS dhe 40.000€-K.Shtime).
 
Nga fusha e Shëndetësisë:
17.Blerja e automjetit për Qendrën e Shërbimeve Sociale 10.000€ (GQ).
18.Ngritja e lapidarit të Vezir Bajrami dhe renovimi i ambulantes në Shtime 35.000€ (GQ).
 
Nga fusha e Rregullimit Mjedisor:
19.Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Gllavicë 3.500€.(HV)
20.Pastrimi i shtratit të lumit “Shtimjanja” në mes të tre urave 2.000€.(HV)
21.Rregullimi i kanaleve të ujërave në Zonën industriale në Shtime në vlerë 10.000€.(HV)
22.Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Rashincë (faza e parë) 60.000€ (GQ)
23.Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Vojnovc (faza e parë) 60.000€ (GQ)
24.Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Rashincë (faza e parë) 60.000€ (GQ)
25.Rregullimi i parkut në fshatin Carralevë 10.000€(Komuna 5000€ dhe GLV-5000€).
 
Nga fusha e zhvillimit Rural dhe Bujqësisë:
26.Projekti, donacion në bashkëfinancim “20 Lopë qumështore dhe imputo tjera bujqësore” për familjet nevojtare në komunën e Shtimes, në vlerë 56.000€(43.000€-HEIFER-HPI dhe 13.000€-HV)
27.Rehabilitimi i rrugës për fshatin Rancë 6.000Є (komuna-HV).
 
Nga fusha e Projektimit:
28.Hartimi i projektit detal për rregullimin e infrastrukturën fizike në Reçak 60.000€ (MMPH)

 PROJEKTET E REALIZUARA GJATË VITIT 2011

 
 1. Rregullimi i kabinetit të informatikës me Laptopë në shkollën fillore “Emin Duraku” në Shtime, 10.000€-Banka Botërore
 2. Rehabilitimi (zgjerimi dhe pastrimi) i rrugëve të arave në Lagjen e Qorrolli (rrugën e Gllavicës)- bashkëfinancim,Komuniteti 800€ dhe Komuna 800€totali= 1,600€.
 3. Rregullimi i dy trafove në Godanc dhe Shtime në vlerë 55.000€
 4. Hartimi i Planeve Rregulluese 30.000€ (GQ)
 5. Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore 10.000€ (HV)
 6. Ndërtimi i rrugës Carralevë-Zborc 40.000€ (GQ)
 7. Rregullimi i kabinetit të IT-së në SHF. Bajram Curri” Petrovë 10.000€ (Banka Botrore)
 8. Ndërtimi i kanalizimit fekal sekondar për fshatin Muzeqinë 105.000€(MEF-i 70.000 dhe Komuna 35.000€)
 9. Rregullimi i varrezave të dëshmorëve të komunës në Shtime dhe Mollopolc 90.000€-faza e parë(HV).
 10. Ndërtimi i rrjetit primar të kanalizimit fekal për fshatrat Gjurkovc, Godanc i Ulët (faza e parë) 180.000€ (GQ)
 11. Shpronësimet dhe Kompensimet e objekteve në rrugën për Kompleksin e Reçakut
GQ-40.000€.
 1. Rregullimi i trotuarit për shkollën e mesme “Naim Frasheri” në Shtime 7.000€.
 2. Asfaltimi i rrugëve ne brendësi të fshatit Davidoc 30.000€ (GQ)
 3. Ndërtimi i fushës sportive në “Naim Frasheri” në Shtime 14.530€ (GA)
 4. Inventarizimi i Çerdhes së fëmijëve në Shtime 20.000€-USAID-i
 5. Ndërtimi i rrugës në Lagjen Haxhijaj 40.000€ (GQ)
 6. Asfaltimi i rrugës “Shefket Muhadini”-faza e dytë 30.000€ (HV)
 7. Rregullimi i trotuareve Muzeqinë, Shtime,Belinc,Carralevë (22.124-GQ-72.876-HV=95.000€)
 8. Renovimi i ambulantave në Muzeqinë dhe Pjetërshticë 43.000€ (GSH)
 9. Renovimi i objektit të ofiqarisë dhe nyjet sanitare në Shtime 30.000€- USAID-i
 10. Rehabilitimi i rrugës për komunitetin Romë afër rrugës “Milaim Beha”, 2500€(Komuna-1250€ dhe Voice of Roma-1250€
 11. Rregullimi i shtratit të lumit 200.000€(100.000€ komuna dhe 100.000€- MAPL).
 12. Blerja dhe montimi i kalldajeve për shkollat në Godanc, Zborc, Reçak, Carralevë dhe Pjetërshticë 20.000€ (GA)
 13. Rregullimi i parkingut në SHM. “Naim Frasheri” në Shtime 10.000€ (GA)
 14. Automjeti për Zjarrfikës në Shtime 180.000€ (KFOR-i Amerikan)
 15. Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Carralevë(Shtepia e pylltarëve) 3.000€(HV).
 16. Kamerat vëzhguese në SHM.”Naim Frasheri” dhe hapësira publike në qytet 10.000€(HV-5000 dhe FIQ-Saferworld-5000).
 17. Rregullimi i rrethojës për Çerdhen e fëmijëve në Shtime, 10.000€(HV).
 18. Rregullimi i shenjave për komunikacion në rrugë lokale 10.000€(HV).
 19. Rregullimi i shtratit të lumit faza e dyte 132.000€- Banka Botërore(MPMS).
 20. Ndërtimi i kanalizimit dhe rregullimi i rrugëve në Belincë 64.000€ (GQ)
 21. Vegla pune për nxënësit e SHF.”Emin Duraku” (për klasën e shekullit 21) në Shtime 2.000 (USAID-i)
 
 
   Projektet në realizim:
 1. Palestra Sportive në Shtime –faza e tretë 425.000€(MKRS)
 2. Rregullimi i infrastrukturës në Reçak 200.000€-( MMPH).
 3. Ndërtimi i objektit të ri administrativë në Muzeqinë 65.000€ (25000-komuna dhe 40000-CDF-ja
 4. Rregullimi i trotuareve dhe parkingu “Emin Duraku” në Shtime 10.000€ (GA)
 5. Ndërtimi i fazës së dytë të rrugës Transit 750.000€-Min. Infrastrukturës (MI).