Drejtoria për Arsim

Drejtoria për Arsim

Drejtoria për ArsimMisioni i Drejtorisë për Arsim është ngritja e cilësisë, menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm si dhe përgjegjësia dhe transparenca në punë.

 

 

Punën e vet drejtoria do ta orientojë :

·     Në menaxhimin dhe drejtimin efikas të punëve brenda drejtorisë,

·     Përfshirjen e të gjithë nxënësve në arsimin parashkollor, fillore dhe te mesëm te ulet dhe mesëm te larte.

·     Krijimi i strategjisë për ngritjen dhe avancimin e cilësisë me mësim.

·     Krijimin e kushteve të favorshme për punë  në të gjitha institucionet shkollore,

·     Menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në komunë,

·     Pajisja e shkollave më kabinete dhe mjete të nevojshme didaktike ,

·     Përfshirja në aftësimin profesional të mësimdhënësve, stafit profesional dhe drejtorëve të shkollave, përmes trajnimeve dhe formave tjera te ngritjes profesionale.

·     Ngritja dhe përmirësimi i infrastrukturës shkollore ne përgjithësi me interes per nxënësit dhe shkollat.

·     Renovimet dhe përgatitjet higjeno-teknike të shkollave,

·     Planifikimi i sigurimit te udhëtimit te nxënëseve me gjendje te rend sociale sipas mundësive buxhetore.

·     Planifikimi dhe sigurimi i bursave brenda mundësive  buxhetore për nxënësit më gjendje të rëndë ekonomike.

           

Drejtoria komunale e arsimit  funksionon sipas këtyre sektorëve:

1.     Sektori i administratës (2)

2.     Sektori për buxhet dhe financa (2)

3.     Sektori i Arsimit i ndarë sipas niveleve:

·     niveli parashkollor dhe fillor (2)

·     niveli i mesëm i ulët (1)

·     niveli i mesëm i lartë (1)

4.     4.Sektori i shërbimeve teknike 

 

 Përmbajtja e punëve dhe aktiviteteve

 

 PLANI І PUNËS PËR VITIN 2018

Përmbajtja e punëve dhe aktiviteteve për vitin 2018

 

          Pikat kyçe (plani global)

 

·         Organizimi i takimeve me drejtorë dhe mësimdhënës të shkollave me qëllim të realizimit të Programit për ngritjen e cilësisë në mësim.

·         Organizimi i shërbimit Pedagogjiko - Psikologjik në shkollat me numër të madh të nxënësve.

·         Organizimi i aktivitetit për identifikimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe edukimin inkluziv.

·         DKA në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit do të shqyrton mundësin e zbatimit të Kontratës Kolektive në Arsim.

·         Monitorimi i procesit edukativo-arsimor nga DKA-ja, inspektorët, MASHT-i dhe faktorët tjerë relevant do të behet në vazhdimësi me qellim të mbarëvajtjes se terë punës në shkolla.

·         Kremtimi i Ditëve të shkollave dhe festave sipas kalendarit të MASHT-it të përcjellura me programe dhe aktivitete me interes për nxënësit dhe mësimdhënësit.

·         Do të punohet në përfundimin e objekteve shkollore si: Shkolla 9 vjeçare në Qirez, shkolla 9 vjeçare në Qubrel, si dhe Gjimnazi “Hamëz Jashari” në Skenderaj.

·         Vazhdimi i ndërtimit të shkollës se re “Elena Gjika në Makerrmal.

·         Kujdes të veçantë do ti kushtohet përmirësimit të kushteve higjeniko-teknike në shkolla dhe pajisjes së tyre me mjete dhe teknologji bashkëkohore me qëllim të realizimit sa më të suksesshëm të procesit mësimor.

·         Me qëllim që Testet e Maturës dhe Testet e Arritshmërisë ti kryejm me sa më shumë sukses do të organizohet edhe mësimi përgatitor shtesë me qëllim që të dalin rezultate sa më të mira.

·         Edhe këtë vit do të zhvillohen aktivitete të llojllojshme për pjesëmarrjen e të gjitha shkollave në garat e diturisë si në nivel komune, regjioni dhe vendi. Për më të mirët do të ndahen dhurata, mirënjohje, shpërblime, me çka do të nxitet interesimi dhe aktiviteti i nxënësve për sukses dhe pjesëmarrje.

·         Trajnimet do të organizohen me stafin arsimor edhe për lëndë dhe klasë të caktuara të parapara për zbatimin e Kurrikulës së re.

·         Për drejtor dhe zëvendësdrejtor të rinj do të organizohen kurse për udhëheqësi arsimore me qëllim që menagjimi i shkollave të bëhet në mënyrë sa më kompetente.

 

Drejtori,  Bekim Latifi         

·