Shërbime Publike dhe Emergjencë Civile

Drejtoria për shërbime Publike

 

 DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE Misioni:

Misioni i Drejtorisë për Shërbime Publike është ofrmimi i shërbimeve për qytetarët në

mirëmbajtjen e rrjetit të Ujësjellësit dhe kanalizimit , mirëmbajtjen e hapësirave publike  (shesheve dhe parqeve ) , ofrimin e shërbimeve në transportin publik urban dhe rural , mirëmbajtjen e ndriqimit publik , monitorimi mbi trajtimin e mbeturinave , mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve ,kujdesi për siguri në komunikacion ( sinjalizimi i rrugëve ), konsum të sigurt ( inspektimin dhe kontrollimin e tregut ), ofrimin e ndihmës së qytetarëve në rastet emergjente dhe fatkeqësitë tjera natyrore .

 

Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve :

 

1.Sektori për shërbime publike

 

2.Sektori i inspektoratit dhe

 

3.Sektori për mbrojtje dhe shpëtim

 

 

Bazuar në sektoret e ndarë në tri fusha, ashtu do të organizohen edhe punët dhe detyrat e

secilit sektor për të realizuar misionin dhe për të arritur synimin tonë si drejtori.

 

 

Vizioni:

Vizioni i ynë si Drejtori është që të ngrisim cilësinë në ofrmin e shërbimeve ndaj qytetarëve në

fushat të cilat i kemi të përcaktuara në misionin tonë, andaj ne si drejtori synojmë t`i arrijmë

këto objektiva:

  •  Monitorimi i cilësisë për shërbim me ujë të pijshëm.
  •  Monitorimi i trajtimit të ujërave të zeza.
  •  Mirëmbajtja i hapësirave publike ( Shesheve dhe parqeve )
  •  Rregullimi i transportit publik në të gjitha vendbanimet
  •  Mirëmbajtja e ndriqimit publik
  •  Monitorimi  menaxhimit të mbeturinave
  •  Mirëmbajtja rrugëve gjatë sezonit dimëror dhe veror.
  •  Sinjalizimi i rrugëve në qytet dhe rrugëve në zonat rurale
  •  Inspektimet në lëmin e ndërtimit, tregtisë, sanitarisë , fitosanitar dhe ne çështjet komunale dhe të komunikacionit

-Sektori i MSH për objektiv ka mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatekeqësitë  tjera që i kanosen popullatës

-Në kudër të sektorit për MSH është edhe Njësia Profesionale e Brigadës së Zjarrëfikikjes dhe Shpëtimit e cila është kompetente për intervenime në rastet emergjente ( shuarjen e zjarreve, intervenimet teknike, dhe në vazhdimësi kujdeset për ngritjen e gadishmërisë për këto intervenime).

 

 

 

Janar 2015                                           Drejtoria Per Sherbimeve Publike

 

 

 

                                                                                           Halim Gecaj