Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Shendetësi dhe Mirëqenie Sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale


 

 Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale, në komunen e Skenderajit ofron për të gjitha kategoritë e popullatës pa dallim moshe, gjinie, feje, race, kombi keto sherbime.

 

                I.  Shërbime të Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSH),  Shëndetësisë Publike (SHP) e organizuar permes Qendres Kryesore te Mjeksis Familjare QKMF-së.

II. Sherbimet e Asistences Sociale dhe Sherbimet e Mirëqenjes Sociale te organizuara permes Qendres per Pune Sociale QPS-së.

III. Sherbimet Rezidenciale për personat e moshuar dhe pa perkujdesje familjare permes SHPMPF-së.

 

     I- Kujdesi Parësor Shëndetësor në Komunën e Skenderajt është i organizuar nëpërmes rrjetit shëndetësor si: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare QKMF në Skenderaj, pesë qendrave të Mjekësisë Familjare – QMF (Likofc, Qirez, Turiçfec, Runik dhe Prekaz i Epërm ) dhe tetë Ambulancave Familjare – AMF ( Polac, Rezallë, Açarevë, Qubrel, Izbicë, Klinë e Epërme, Llaushë dhe Klladernicë),

Në kuadër të Kujdesit Dytësor Shëndetësor në Skenderaj funksionon Qendra e Shëndetit  Mendor, ku trajtohen pacientët me çrregullime mendore. Ky institucion  është nen kompetencën e Ministrisë së Shëndetësisë dhe si e tillë nuk menaxhohet nga niveli lokal.

 

    II- Në kuadër të Qendres për Pune Sociale QPS, ofrohen shërbimet për popullatën e komunës, si sherbimi i asistences sociale dhe sherbimi i mirëqenjes sociale.

 

 

    III- Ne shtepin e komunitetit (shtepin e pleqve) SHPMPF-së ofrohen sherbime rezidenciale për personat e moshuar mbi moshen 65 vjeqare qe nuk kane perkujdesje familjare, ku kryhen sherbime rezidencijale edhe per banoret jo te komunes sone te nivelit regjional duke perfshir edhe komunat tjera si Mitrovicen, Vushtrrin dhe Drenasin. Si objektiv primar në ketë qender është organizimi i mbrojtjes së përsonave të moshuar, të cilët për shkak të rrethanave të ndryshme familjare kanë mbet pa përkujdesje te askujt dhe pa mjete për jetesë.

 

              Shëndetësia

Sipas rregullimit me ligj, puna në shërbimet mjekësore është e organizuar nëpërmes rrjetit të institucioneve shëndetësore të shtrira në tërë territorin e Komunës për ofrimin e Kujdesit Parësor/Primar Shëndetësor, i cili është kompetencë ekskluzive  e Komunës.

Kujdesi parësor shëndetësor ofrohet nga ekipet e mjekësisë familjare dhe përfshinë:

                 Imunizimin, -edukimin shëndetësor, -promovimin, parandalimin, mjekimin, shërimin dhe rehabilitimin e sëmundjeve, çrregullimeve dhe lëndimeve, -përcaktimin e diagnozës fillestare dhe kujdesin elementar shëndetësor, përfshirë edhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike, -promovimin e shëndetit oral dhe kujdesin themelor stomatologjik, - rehabilitimin e bazuar në bashkësi, -sigurimin e ujit dhe ushqimit cilësor.

                Poashtu funksionojnë edhe 5 Qendra të Mjekësisë Familjare në lokalitetet më të mëdha si dhe 14 Ambulanca të shpërndara nëpër lokalitet të ndryshme. Numri i punëtorëve aktualisht të punësuar në QKMF është 176. Prej tyre, 30 janë me përgatitje superiore profesionale në fushën e mjekësisë – mjek të përgjithshëm, specialistë të mjekësisë së përgjithshme, specialist të mjekësisë familjare, pediatre, gjinekolog, pulmolog, stomatolog dhe radiolog. Pjesa tjetër janë infermier, laborant, punëtorë në administratë, vozitës dhe punëtor tjerë teknik.

Në shërbimin emergjent, ofrohen shërbime 24 orësh, ngjashëm si dhe në shërbimin e maternitetit.Në QKMF (Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare) në komunën e Skenderajt funksionojnë departamentet si në vijim:

                 Mjekësia Familjare, emergjenca, laboratori, stomatologjia, farmacia, shërbimi teknik, shërbimi administrativ – financiar dhe transportit të pacientëve

Si shërbime mbështetëse ekzistojnë edhe:

 - Shërbimi i maternitetit, shërbimi i radiologjisë me ultrazë, shërbimi i pediatrisë, shërbimi i laboratorit,  shërbimi i imunizimit, logjistika, administrate, shërbimi informativ shëndetësor

Përgjegjësitë dhe shërbimet e kujdesit parësor mjekësor të cilat ofrohen nga organet shërbyese të lartëcekura janë:

           - Reagimi i shpejtë në thirrje, trajtimi i pacientëve emergjent paraspitalor, trajtimi i pacientëve në vendin e ngjarjes, transporti i sigurt dhe trajtimi gjatë transportit, stabilizimi i pacientit emergjent në emergjencë, transporti pas stabilizimit deri në qendrën emergjente.

Kujdesi Dytësor / Sekondar Shëndetësor

Në kuadër të KDSh (Kujdesi Dytësor Shëndetësor) është i organizuar edhe shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor përmes institucioneve të Qendrave të Shëndetit Mendor në Bashkësi (QShMB) të organizuara në Qendrat me të mëdha të Kosovës. Në komunën e Skenderajt në kuadër të këtij shërbimi funksionon Shtëpia për Integrim, që ofron shërbime te shëndetit mendor, shumë të kufizuara për shkak te mungesës se stafit. Këto shërbime janë kompetence e nivelit qendror – pra Ministrisë së shëndetësisë.

               Mirëqenia Sociale

Për çështjet sociale në Komunën e Skenderajt kryesisht përkujdeset Qendra për Punë Sociale (QPS), ndërsa në kuadër të Kuvendit Komunal rreth çështjeve sociale përkujdeset Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale e cila në vazhdimësi zhvillon aktivitetet nga fushëveprimtaria e vet, sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale (DSHMS) ka për mission sigurimin, përmirësimin dhe ofrimin e një qasje më të mirë dhe shërbime më kualitative sociale duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë territorin e Komunës dhe përkujdesjen sociale të të gjithë banorëve veçmas atyre me status të rëndë social.

Qendra për punë sociale: Kjo qendër kryen këto shërbime: shërbimet e asistencës sociale, shërbimet sociale dhe shërbimet administrative financiare.

Dhënia e asistencës sociale bëhet në bazë të ligjit 2003/15 përmes aplikimit që më vonë komisioni pas verifikimit të gjendjes në terren vendos për mbështetje. Qendra për punë sociale në Skenderaj, ka edhe zyrën e saj në Bajë (që ofron shërbime për minoritetin serb). Numri i punëtoreve është gjithesejt 17 punëtorë, prej tyre 5 në shërbimin social, 10 në shërbimin e asistencës sociale, 1 në shërbimin administrativo-financiar dhe drejtori.

               Shtëpia e të moshuarëve në Skenderaj

Shtëpia e komunitetit për persona të moshuar në Skenderaj është hapur me datën 15.05.2008 dhe momentalisht është duke funksionuar me staf prej 13 punëtorëve: Drejtori, kryeinfermieri, teknik medicinal, ndihmës mjekësor, kuzhinier.

Momentalisht kapaciteti i Shtëpisë së Pleqëve ne Skenderaj është 20 Rezident , dhe se aktualisht aty janë të vendosur gjashtëmbëdhjetë ( 16 ) banorë, ku prej tyre janë shtate (7) femra dhe nëntë (9) meshkuj . Këta rezidentë janë të Komunave të ndryshme si : Vushtrri , Mitrovicë , Drenas dhe Skenderaj Në shtëpinë e Pleqve për të gjithë personat rezident që janë të vendosur shërbimet janë pa pagesë falas.

 

 

I. PLANI I PUNËS I  DSHMS DHE OBJEKTIVAT

 

-Përmirësimi i shëndetit të qytetarëve - parandalimi i sëmundjeve, përkujdesja ndaj të sëmuarve, trajtimi mjekësor, diagnostifikimi i hershëm i sëmundjeve, ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, referimi i pacientëve në shërbime specialistike konsultative bazuar në kritere profesionale, kurse sipas indikacioneve  edhe referimi në  nivelin dytësor, tretësor dhe trajtim jashtë vendit.

-Furnizimi më i mirë me barëra dhe material shpenzues nga Lista Esenciale e Barërave ( kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë),

-Përmirësimi i kushteve të punës dhe standardit të punësuarve në sektorin e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale.

-Përmirësimi i kujdesit për pacientet më çrregullime mendore e sidomos atyre që kanë pësuar çrregullime si pasojë e përjetimeve në luftën e fundit ku sipas raporteve të institucioneve shëndetësore vendore dhe atyre ndërkombëtare konsiderohen se nga pasojat e luftës, nga çrregullimet stresit posttraumatik dhe pasojat e tij vuajnë rreth 40 % e qytetareve të Komunës së Skenderajt.

-Promovimi shëndetësor për të rinjtë më qëllim të ngritjes së  edukatës shëndetësore në parandalimin e sëmundjeve  ngjitëse seksualisht të transmetueshme siç janë: (gonorea, sifilisi, HIV-AIDS), pengimi i shtatëzanisë së padëshirueshme, kontacepcioni, parandalimi i dukurive negative: alkoolizmi, narkomania, prostitucioni, delikuenca e të tjera, nëpërmes ligjëratave, fletëpalosjeve, mjeteve të shkruara elektronike e të tjera.

-Imunizimi i fëmijëve më qëllim të parandalimit të sëmundjeve ngjitëse, kontrollin e ujit të pijshëm, promovimin e ushqimit të shëndoshë, kontrollin e vazhdueshëm të artikujve ushqimor më qëllim që  pas skadimit të afatit të përdorimit, artikujt ushqimor të largohen më kohë.

-Krahas mundësive buxhetore – organizimi i vizitave sistematike të nxënësve më qëllim të zbulimit  të hershëm të sëmundjeve të ndryshme  siç janë: anomalitë kongjenitale ( ngecjet trupore, mendore, shqisore, deformitetët e lindura), zbulimi i hershëm i rakitit, kariesit, sëmundjeve ngjitëse (pedikulozat,skabiesi e të tjera.),

-Zhvillimi i rrjetit shëndetësor duke përfshirë mirëmbajtjen, renovimin , paisjen me aparaturë të nevojshme etj.

-Bashkëpunimi me të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime të kujdesit shëndetësor dhe social, përfshirë organizatat qeveritare, joqeveritare, donatorët e ndryshëm dhe njerëzit e vullnetit të mirë.

 

 

           Drejtoria do të vazhdoj në shqyrtimin e kërkesave për punë të ordinancave në Kujdesin Parësor Shëndetësor, dhënie e pëlqimit në mënyrë që mjekët  në sektorin                   

 

privat të fitojnë të drejtën për aplikim dhe licencim në Ministrinë e Shëndetësisë, konform legjislacionit aktual.

Është bërë planifikimin i Buxhetit për Shëndetësi, Qendër për Punë Sociale dhe për Shtepin per Persona te Moshuar dhe pa Perkujdesje Familjare, në një kujdes të veçantë do ti kushtohet menaxhimin të mirë  të tij, sipas procedurave ligjore.

 

Në aspektin e Mirëqenës Sociale, do të bashkëpunojmë ngushtë më  Ministrinë e Punës e Mirëqenës Sociale, Qeverinë e Kosovës, shoqata, donator të huaj dhe vendor, KFOR-in, më media elektronike dhe të shkruara e të tjera në mënyrë  që t`i informojmë  ata për nevojat që kanë këto familje dhe shpresojmë se pas prezantimit të  mirë të gjëndjës do të kemi mbështetje në këtë drejtim. Këto familje do të ndihmohen  kryesisht në  ushqim, mjete higjienike, barëra, ekzaminime mjekësore, trajtime mjekësore, ndihmë në vazhdimin e ndërtimit dhe meremetimin e shtëpive si dhe kërkimin e  ndonjë  donatori për ndërtimin e shtëpive të reja.

 

Gjithashtu ne kuader te Shtepis se Personave te Moshuar pa Perkujdesje Familjare do ti kushtojm nje rëndesi te veqant duke zbatuar rregulloret dhe legjislacijonin ne fuqi për ketë kategori te ndieshme të shoqris duke ju ofruar sherbim 24 orë, duke bashkëpunuar ngusht edhe me MPMS-në për permbushjen e infrastruktures juridike qe rregullon pranimin e rasteve te reja ne gjendje te nevojes sociale ne shtepinë e komunitetit. Do te krijojm rapote cilesore te bashkëpunimit ne relacionin QPS dhe SHPMPF per evidentimin e rasteve dhe paraqitjen me kohë. Do te angazhohemi ne ngritjen e cilsis se sherbimeve, ku brenda 24 orve ofrohen sherbimet ne ushqim, veshmbathje, perkujdesje shendetsore, terapi te punes dhe sherbime fizioterapeutike.

 

Përcjellja dhe implementimi i rregullativës ligjore nga lëmia e Shëndetësisë, Mirëqeniës Sociale, Qendrës për Punë Sociale dhe strehimit te te moshuarve pa perkujdesje familjare është pikësynim i vazhdueshëm.

 

Në Drejtorinë për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale punojnë 9 punëtor: drejtori,  shefi i administratës të drejtorisë, zyrtari për kujdes parësor shëndetësor,  zyrtari për punëtor në botën e jashtme, zyrtari për familje të dëshmoreve,  zyrtari për viktima civile të luftës, menaxheri i objekteve të banimit social, zyrtari për mirëqenie sociale  dhe  zyrtari financiar për pagesa.

 

 

 

 

II. PLANI I PUNËS  I QËNDRËS KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE                              

 

 

 

 

           Përgatitja e raportit të punës për vitet ne vijim, punesimi i mjekeve te rinj me qellim te arritjrs se standardit një mjek në 2500 banor si dhe një stamotolog në 6000 banor, ku realizimi do te mundesohet nga DSHMS dhe QKMF dhe do te realizohen gjate kohes ne vashdimsi. Vazhdimi i  specializimit të mjekëve nga Mjekësia Familjare dhe specializimeve të tjera konsultative. Hulumtimi i mundësive për orientim të mjekëve në këto specializime, ku realizimi do te jete nga Ministria nga Drejtoria dhe nga Qendra e Mjeksis Familjare. Ministria e Shëndetësisë udhëheq politikën e mjekëve të rinj  në Kujdesin Parësor Shëndetësor dhe stimulimin e mjekëve të rinj në viset rurale. Kërkesat i bënë DSHMS, kurse lejen e dhënjës së specializimit e bënë MSH,varësisht nga politikat e shëndetësisë dhe mundësive buxhetore. Vazhdimi i programit të trajnimit nga Mjekësia Familjare ku infermieret do të përfshihen në program të trajnimit nga mjekësia familjare. Zhvillim i Vazhdueshëm  Profesional ZHVP, infermier dhe mjek të kuadrove ekzistuese është obligativ për të gjithë profesionistët shëndetësor më qëllim të arritjes së pikave të caktuara për riliçencim, plani detal do të behët nga zyrtari për ZHVP. Secili profesionist shëndetësor të këtë planin individual të zhvillimit të vetë  profesional, mjekët, spec.e mjekësisë së përgjithshme, spec. e mjekësisë familjare, pediatër, pulmolog, gjinekolog, radiolog etj, planin individual të zhvillimit të vetë profesional duhet ti paraqitet drejtorit të QKMF-së. Vazhdimi i punës me kartela shëndetësore dhe plotësimi më kualitativ i tyre, Vazhdimi i programit të implementimit të kujdesit antenatal dhe prenatal nga shërbimi i gjinekologjisë dhe Qendrës këshillimore të mjekësisë  familjare, ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe ndarja e përgjegjësive nga ana e personelit shëndetësor dhe kjo do të varët edhe nga regjistrimi  popullatës dhe të dhënat e vendbanimeve (adresat e caktuara), Çdo individ do të këtë një kartelë shëndetësore në institucionin e tyre më të afërt. Implementimi i projektit për përmirësimin e qasjes ndaj shërbimeve të planifikimit të familjes dhe shëndetit riprodhues, projekti është në përputhshmëri  më politikat e MSH. Gjatë viteve paraprake  QZHMF në bashkëpunim më                Kryqin e kuq  Zviceran  ka organizuar trajnimin e tërë stafit të personelit shëndetësor, kurse UNFPA vazhdon të sjell kontraceptiv nëpërmes  MSH. Zbulimi dhe lajmërimi  më kohë i sëmundjeve ngjitëse, sëmundjeve malinje dhe sëmundjeve tjera jo ngjitëse. Identifikimi më kohë i sëmundjeve kronike dhe përcjellja e tyre, permes mjekve të praktikës së përgjigjthsme, mjekve spec. familjar, pediatër, gjinekolog, pulmolog, radiolog etj. Raportimi i sëmundjeve ngjitëse në Institutin Rajonal të Shëndetësisë Publike i rregullt nga çdo mjek dhe informata kthyese nga Instituti.

Edukimi shëndetësor në lidhje më faktorët e rrezikut për sëmundje të caktuara. Përcjellja dhe evalvimi tremujor i aktiviteteve të QKMF-ve, QMF-ve përmes SWOT-analizës ku do behet permes kordinatori për ngritjen e cilësisë së shërbimeve Shëndetësore. Përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve shëndetësore të ofruara duke i korrigjuar  mangësitë në shërbime. Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore do të realizohet permës:    Auditeve (identifikimi) dhe caktimi i standardeve  për zgjidhjen e tij, rishqyrtim kolegjial,  përdorimit të udhërrëfyesve klinik, qeverisja klinike, aplikimi i mjekësisë i bazuar në fakte etj. I gjithë personeli shëndetësor dhe jo shëndetësor do të angazhohen në drejtim të ngritjes së cilësisë  të shërbimeve të ofruara.

Do te kete takimet e rregullta të Këshillit Drejtues, Këshillit Profesional dhe Trupave të tjera profesionale të QKMF-së, marrje e vendimeve për çështje të ndryshimeve dhe përcjellja e zbatimit të tyre.

Avancimi i punës në njësinë e sistemit informative shëndetësor (SISH) analiza e të dhënave, sistematizimi dhe raportimi i  rregullt i sëmundjeve, do te kruhen nga mjekët infermierët operatorët, raportimi mujor në IKSHP permës kopjimit të bazës së të dhënave nga SISH-i. Funksionimi i rrjetit të Telemjekësisë, përmes Telemjekësisë arrihet trajnim i vazhdueshëm të personelit shëndetësor.

Përkujdesja ndaj personave të traumatizuar nga lufta dhe rehabilitimi i të mbijetuarve të torturës do të jetë objektiv tjetër i një rëndësie të veçantë ku do te kryhet nga qendra  Kosovare  e  Rehabilitimit të Mbijetureve të Torturës-(QKRMT), QKMF,                                                                                                                                        qendra e shëndetit mendor, ku në bashkëpunim më  këto Qendra, përfitojmë shërbime të shëndetit  mendor.

Sektori i  Diagnostikës në QKMF permes laboratorit duke përfshirë 4 QMF në teren, ultrasonografija, rentegeni, elektrocardiografija, defibrilatori, etj shërbimet kryhen në kabinetin e Rëntgenit, laborator,  emergjencë, gjinekogji etj.

 

EDUKIMI I PËRSONELIT

 

 

       Dërgimi i kuadrove profesionale në konferenca, seminare, simpoziume të ndryshme, vendore e ndërkombëtare për  të mundësuar ngritjen profesionale të tyre dhe grumbullimi i pikëve të nevojshëm për rileçincim me mbeshtetjen e MSH DSHMS QKMF, ku kjo do të  arrihet nëse ekzistojnë  mundësitë  financiare. Kyçja në internet dhe më Qendra të tjera  të Mjekësisë Familjare (varësisht nga mjetet financiare dhe mundësitë teknike). Ligjërata interaktive më tema të zgjedhura nga 6 Modulet e Infermierisë Familjare për personelin e mesëm shëndetësor kryhet ne QKMF, infermier për Edukim Shëndetësor. Më qëllim të mbërritjes së shkathtësive dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore, plani detal i ligjëratave duhet bashkangjitur.

Organizimi i kurseve të Emergjencës mjekësore, per mjekët dhe  infermieret e emergjencës. Kurse të tilla janë të parapara më Ligjin për Emergjenca dhe vijohën në Departamentet e Emergjencave Mjekësore në QKUK në bashkëpunim më Institucionet që trajtojnë Emergjencat

Aktivitetet edukativo-mësimore nga lëmit  e ndryshme për mjek familjar, mjek të praktikës së përgjithshme dhe infermierë, është pjesë e zhvillimit të vazhdueshëm profesional, trajnimi i personelit të QKMF-së mbi përdorimin e aparateve për shuarjen e zjarrit, në rast të shpëtimit të zjarrit mbi përdorimin e aparateve kundër zjarrit.

 

 

 

EDUKIMI I POPULLATËS

 

 

        Edukim i pacientëve  i fokusuar në sëmundje kronike, sëmundje infektive, shëndetit reproduktiv, fëmijët deri në moshën 5 vjeçare, kujdesi paliativ (pacientët më nevoja speciale), shëndetin mendor etj, do te kryhen në QKMF dhe  QMF nga infermier për Edukim Shëndetësor. Raportet e obliguara mujore në lidhje me punën në komunitet nga secila QKMF,QMF dhe AMF.

Edukimi shëndetësor i nxënësve të shkollave fillore për higjienën personale dhe orale nga

QKMF, Infermierët për edukim shëndetësor. Bashkëpunimi më drejtorët dhe mësimdhënësit në shkolla më qëllim të ngritjes të higjienës personale të nxënëseve. Kjo do të realizohet nëse ekzistojnë mundësitë financiare.

Edukimi i të rinjëve nëpër shkolla i orientuar në tema mbi disa dukuri negative në shoqëri me të cilat ballafaqohet rinia si: abuzimi i drogave, alkoolizmi, pirja e           duhanit, prostitucioni, delikuenca ,shtatëzanitë e padëshirueshme, kontracepsioni, sëmundjet seksualisht të transmetueshme si, gonorreja, sifilisi, HIV-AIDS  etj.

Hulumtimi i donatorëve të ndryshëm për realizimin e projekteve  në shkolla më qëllim të furnizimit më material edukativ (fletushka,revista.) etj,edukimi në komunitet  përmes radios,TV-së, fletëpalosjeve, sidomos në shënimin e  Ditës ndërkombëtare të sëmundjeve të ndryshme si TBC-së, HIV-AIDS, kundër kancerit, pirjes së duhanit etj.

Edukimi shtesë i popullatës në rast të paraqitjes  së epidemive involimi i të gjitha strukturave udhëheqëse shëndetësore dhe institucioneve shëndetësore: IRSHP,IKSHP,OBSH e të tjera.

 

Numri i punëtorëve në QKMF, QMF dhe ambulanca familjare është 176, prej tyre, 31 mjek, specialist të profileve të ndryshme (specialist i mjekësisë familjare, spec. i mjekësisë së përgjithshme, pediatër, gjinekolog, pulmolog, radiolog e të tjerë), kurse punëtorët të tjerë janë: infermierë, mami, laborant, asistent të stomatologjisë, teknik të dhëmbëve, në sistemin  informative shëndetësor(SISH), punëtor në administrate, vozitës dhe punëtor  të  tjerë ndihmës.

 

 

 

III. PLANI I PUNËS I QENDRËS PËR PUNË SOCIALE

 

Qendra për Punë Sociale për vitin 2015, ka si objektiv të aktiviteteve të saja ngritjen e  cilësisë së shërbimeve, hartimin e strategjisë të politikave sociale dhe standardeve si dhe koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet profesionale, OJQ, gjykatat, SHPK-në MPMS dhe Kuvendin Komunal më qëllim që të arrihen rezultate të mira në ofrimin e shërbimeve sociale për qytetaret.

 

-Shërbimet sociale,

-Shërbimet e asistencës sociale dhe

-Shërbimin admistrativo- financiar.

 

 

 

 

I. Shërbimet sociale

 

 

QPS aktivitetin e vet do të zhvilloj në realizimin e punëve dhe detyrave të punës, mbrojtjen sociale të fëmijëve pa përkujdes prindëror, të rinisë  me sjellje asociale, mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjëve më nevoja të veçanta, të rriturve në gjendje të nevojës sociale , të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë, punët e kujdestarisë, mbrojtjen e familjes në realizimin e drejtave juridike. Në kuadër të aktiviteteve të saja, QPS do të vendos  në realizimin e të drejtave të qytetarëve të përcaktuara më akte juridike.

QPS do të ofron shërbime dhe aktivitete preventive më qëllim të parandalimit dhe pengimit të dukurive negative, punë rreth adoptimit, strehimit të fëmijëve si dhe kërkesa tjera të qytetarëve në kompetence të Qendrës.

 

  1. Mbrojtja e drejtpërdrejtë e shfrytëzueseve.

 

 

 

a)      Fëmijët dhe rinia:

 

 

Trajtimi adekuat dhe mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindëror më qëllim të sigurimit të mbështetjes individuale familjare për një të ardhme në kuptim të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i punës më këtë kategori do të jetë edhe përmirësimi kualitativ i jetës së tyre, edukim dhe ofrimi i përkrahjes së vazhdueshme ndaj tyre.

Kjo do të behët në vënie nën kujdestari, vendosje në strehim familjar, në strehim institucional OJQ- të përkatëse dhe përkujdesja e përhershme mbi gjendjen e tyre. Objektivat do të fokusohen në trajtimin e gjithë fëmijëve: fëmijët pa dy prindër, fëmijë të braktisur dhe prindërve që u është marrë e drejta prindore.

 

2. Fëmijët e keqtrajtuar, të rrezikuar nga dhuna familjare dhe të lënë pas dore.

 

Trajtimi i këtyre fëmijëve do të jetë njëra nga objektivat prioritare të punës për këtë  vit. Do të ndërmarrën masa të mbrojtjes të cilat kanë për qëllim kapërcimin e situatave të rrezikuara familjare në të cilat fëmijët janë viktima të dhunës apo lënie pas dorës.

 

3. Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjëve që kanë rënë në konflikt më Ligjin.

 

Ndonëse puna më këto raste kërkon përkushtim të veçantë, angazhimi i shërbimit social do të përqendrohet jo vetëm në klientin por edhe në punën më fëmijë, shkolla SHPK-në, gjykata dhe institucione të tjera.

 

4. Mbrojtja e fëmijëve prindërit e të cilëve janë shkurorëzuar.

 

 

Prioritet i punës më këto raste do të jetë mbrojtja e interesave të fëmijëve, përcjellja e  gjëndjës së tyre si dhe rregullimi i kontaktimit të tyre më prindin tjetër.                    

 

 

5. Mbrojtja e fëmijëve me nevoja të veçanta.

 

Do të ofrojmë shërbime në bashkëpunim me subjektet e tjera të implikuar në ofrimin e shërbimeve kësaj kategorie. Do të bëjmë identifikimin e tyre, kategorizimin dhe kompensimin e familjeve më të holla varësisht nga  mjetet që lejon buxheti i Kosovës.

 

6. Mbështetja e fëmijëve viktimë e trafikimit, prostuticionit, punës së rëndë dhe formave të tjera do të jetë objektiv afatgjatë në mbrojtjen dhe në reintegrimin e këtyre fëmijëve në ambient të shëndosh familjar e shoqëror.

 

7. Të rinjtë që kërkojnë mendim për hyrje në martesë para moshës madhore do të trajtohen në bazë të procedurave psiko-sociale.

 

8. Shërbimet të tjera janë çështjet e trashëgimisë, kërkesat lidhur më zotësinë e veprimit të ushtrimit të drejtës prindore, vërtetime mbi aftësinë e të ngjashme.

 

 

b)      Të rriturit:

 

 

Shqyrtimi i kërkesave të rriturve për zgjidhjen e martesave dhe marrëdhënieve të çrregulluara familjare. Do të punohet më bashkëshortët në zgjidhjen e martesës dhe përmirësimin e marrëdhënieve të çrregulluara familjare.

 

c) Të moshuarit:

 

Organizimi i mbrojtjes së personave të moshuar të cilët për shkak të rrethanave të ndryshueshme familjare kanë mbetur pa përkujdesje familjare dhe pa mjete për jetesë.

 

 

 

II. Shërbimet e asistencës sociale

 

 

Do të behët implementimi i Ligjit mbi Skemën e Ndihmës Sociale si dhe aktivitetet tjera përcjellëse që kanë të bëjnë më këtë ligj duke i trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët si dhe informimi dhe udhëzimi i qytetarëve lidhur më kriteret e paraparë për të drejtën e aplikimit në  ndihmë.

Raportimi mbi punën e shërbimit të SAS-it drejtuar Divizionit të SAS-t dhe DMS në Prishtinë si dhe raportet dërguar organit përgjegjës në Kuvendin Komunal në Skenderaj.

Do të behët informimi i aplikuesve për afatet e aplikimit dhe riaplikimet në SNS për kategorinë e parë dhe të dytë, shqyrtimi ligjor i kërkesave, përgjegjiet në afat ligjor, prezantimi i të dhënave, koordinimi i punës më komision mjekësor, raportimi  mujor, periodik dhe vjetor, ruajtja e konfidencialitetit, kujdesja përmanente për implementimin dhe realizimin e nevojave dhe përcjelljen e shpenzimeve të dhënave  lidhur me mjetet financiare.

 

 

III. Shërbimi adminstrativ-financiar

 

Qendra për punë sociale  në shërbimet e veta ka 17 zyrtar në krye me drejtorin. Prej tyre 16  punojnë brenda  objektit të Qendrës, kurse 1 zyrtar i minoritetit serb është i vendosur  në zyrë të fshatit Banjë  dhe kryhen shërbime  për  qytetarët serb të dy fshatrave: Banjë dhe Syriganë.

 

Ky shërbim do të vazhdoj në implementimin e ligjeve  dhe rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë më administrate dhe financa. Realizimi i  këtij plan do të behët  në bazë të udhëzimeve të dhëna nga Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale në  bashkëpunim më Qendrën për Punë Sociale.

 

 

 

 

IV. PLANI I PUNËS I SHTEPIS PER PERSONA TE MOSHUAR DHE PA PERKUJDESJE FAMILJARE

 

     Shtepia per komunitet për vitin 2015 si piksynim ka ngritjen e cilesis se sherbimeve per ketë kategori ne ofrimin e sherbimeve 24 orë per klientët (të moshuarit) qe janë nën perkujdesje në shtëpin për persona të moshuar dhe pa perkujdesje familjare, është parashikuar që sherbimet rezidenciale për persona të moshuar te administrohet si sherbim i bartur nga Ministria e Punes dhe Mirëqenjes Sociale sipas buxhetit te planifikuar nga Ministria dhe aprovuar nga komisjoni i granteve te MF-se, do te jemi pergjegjes per ofrimin e sherbimeve 24 orë, do te menaxhojm me asetet dhe stafin punus. Do te pergadit planin e punes lidhur me organizimin, menaxhimin dhe ofrimin e sherbimeve rezidenciale, bazuar ne programin e sherbimeve te identifikuara nga MPMS ne perputhshmeri me standardet minimale te caktuara nga MPMS.

 

Bënë vendosjen e rasteve të reja në përputhshmeri të plot me udhezimin administrativ te aplikushem nr.07/2011, bashkpunon me QPS-ne, qe te pergadit dokumentacionin per vendosjen e rasteve te reja, deri sa komunat e regjionit te kenë në dispozicion një shtepi  ne mbrojtje te kesaj kategorije i mbeshtet ato.

 

 

Shtepia për Persona te Moshuar dhe pa Perkujdesje Familjare SHPMPF ka ne sherbim 13 punëtor, staf duke perfshir, menaxherin e shtepis, kryeinfermjer, infermier, ndihmës infermier, kuzhinjer, ndihmës kushinjer. Ka një kapacitet prej 20 vendeve, dhe kushte optimale per jetë te qetë dhe nji ambient kryesisht te adaptuar familjar. Ne kuader te SHPMPF funksionon administrata e shtepis, kujdesi shendetsor me staf dhe barna, kushina, dhomat e dites dhe te gjumit.

Janar 2015

 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

                                             Enver Gashi