VENDIMET 2015 (kliko për t'i shkarkuar)

  Vendim për dhënien  në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të komunës.pdf

 


pdf-icon.png Vendim per miratimin e raportit per vitin 2014, te komisionit komunal te aksionarëve të NPL Stacioni i Autobusëve SH.A.pdf

 


pdf-icon.png-Vendimi për dhënën e pëlqimit  për këmbimin  e pronës komunale me pronë private

.pdf

 

 
pdf-icon.png
VENDIM PER THEMELIMIN E KOMUNITETIT KONSULTATIV

pdf-icon.png
VENDIM PËR NDRYSHIM-PLOTËSIMIN E VENDIMIT 01-NR-16-1684, TË DATËS 02.02.2015

SHKARKO   Vendimet-e-Kuvendit-2014.zip


SHKARKO   
Vendimet-e-Kuvendit-2013.zip

 
Pakoja me Rregullore dhe Vendime 2012.zip

pdf-icon.png
Vendim për bartjen e thv.të vitit 2011  ne vitin 2012
pdf-icon.png

pdf-icon.png
VENDIMI I DONATORVE PE R BARTJEN  E MJETEVE NE VITIN 2012

pdf-icon.png
Vendimi i Hidroregjionit

pdf-icon.png Vendimi mbi tejkalimin e planit THV -2011

pdf-icon.png 
VI-Vendim per bartjen e mjeteve vetanake te vitit 2008 ne vitin 2009

pdf-icon.png 
Vendimi per Uke Bytyqi

pdf-icon.png 
Vendimi i LMT-se

pdf-icon.png 
VENDIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2012

pdf-icon.png 
Vendimet per inicim te procedures per realizimin e PRRU

pdf-icon.png 
Vendimet ndarja e parceles per qerdhen 2011

pdf-icon.png 
Vendim per Tatimi ne Pron 2011

pdf-icon.png 
TARIFAT per ZI

pdf-icon.png 
Plotsim i vendimit te  Legalizimit

pdf-icon.png 
Miratimi i Planit te Politikave të Rinis

pdf-icon.png 
LLOGARIJA FINANCIARE JANAR-SHTATOR - 2011

pdf-icon.png 
LLOGARIA PERIODIKE - Janar -Mars 2011

pdf-icon.png 
LLOGARIA PERIODIKE - Janar - Qershor 2011

pdf-icon.png 
Komisioni Asambles

pdf-icon.png 
Formimi i Grupit formal te gruas

pdf-icon.png 
Dhenia e Pelqimit

pdf-icon.png 
Vendimi DEFZH mbi tejkalimin e planit te HV -2009-II


pdf-icon.png
13 qershori Komisioni
 

pdf-icon.png Aporvimi i Fellbahut

pdf-icon.png 
Bllaca

pdf-icon.png 
Deklaratë e Ramushit

pdf-icon.png 
Fadil Vata

pdf-icon.png 
I.-Llogaria financiar Janar - Mars 2010-DEFZH

pdf-icon.png 
Komisioni per çmimin  Ukë Bytyqi

pdf-icon.png 
KOMUNIKAT

pdf-icon.png 
Korniza afatmesme buxhetore 2012-2014

pdf-icon.png 
Kuvendi komunal braktisja e sendit

pdf-icon.png 
Legalizimi

pdf-icon.png 
Lista Projekteve - 2012

pdf-icon.png 
Miratimi i Planit te Politikave të Rinis

pdf-icon.png 
Ndrrimi i palujtshmeris Refki Berisha

pdf-icon.png 
Ndryshim i Planit te qytetit

pdf-icon.png 
Për ndryshim te Rregullores

pdf-icon.png 
Projekt vendim mbi formimin e këshillit të ekspertve

pdf-icon.png 
Projekt Vendim mbi ndryshimin e pjes. të PZHU

pdf-icon.png 
Pusi i Atit

pdf-icon.png 
Çmimi Ukë Bytyçi

pdf-icon.png 
Rregullore e Ukë Bytyçi

pdf-icon.png 
Rregullore per ndertim te objekteve

pdf-icon.png 
Vendim Komisioni per zyre te prokurimit
 
 
 

pdf-icon.png 
Vendim mbi  dhenien e paluajtshmerise ne shfrytezim te perkohshem NPT ”BYLMETIT” Miradi e Eperme –FUSHE KOSOVE

pdf-icon.png 
Vendim mbi  ndryshimin e vendimit  mbi të hyrave e të dalurave të  Buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2010

pdf-icon.png 
Vendim mbi dhënien në shfrytëzim të pronës shoqërore për banim social

pdf-icon.png 
Vendim mbi emërimin e Këshillit organizativ për kremtimin e 13 Qershorit-Ditës së Çlirimit  të Suharekës

pdf-icon.png 
Vendim mbi emërimin e komisionit për propozimin e caktimit te datës për përkujtimin e dëshmorëve në Komunën e Suharekës

pdf-icon.png 
Vendim mbi emërimin -plotësimin e Komitetit për Politikë dhe Financa

pdf-icon.png 
Vendim mbi formimin e komisionit komunal të aksionarëve

pdf-icon.png 
Vendim mbi formimin e komisionit per 13 qershorin

pdf-icon.png 
Vendim mbi ndarjen e banesave per familjaret e deshmoreve

pdf-icon.png 
Vendim mbi ndryshimin-plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba nga shërbimet dhe veprimtaritë komunale

pdf-icon.png 
Vendim mbi plotësim- emërimin e Komitetit për Komunitete

pdf-icon.png 
Vendim mbi revidimin e planit detal urbaniztik për lagjen  POJATA dhe SHIROKA

pdf-icon.png 
Vendim mbi zgjedhjen  e Kryesuesit të Kuvendit Komunal

pdf-icon.png 
Vendim për bartjen  dhe alokimin e mjeteve vetanake të realizuara në vitin 2008 dhe 2009, të përcillen për shfrytëzim në vitin 2010

pdf-icon.png 
Vendim për bartjen dhe alokimin  e mjeteve nga donatoret e brendshëm  të vitit 2009 të përcillen për shfrytëzim në vitin 2010

pdf-icon.png 
Vendim për përmbushjen dhe tejkalimin e planit buxhetor të të hyrave vetanake për vitin 2009

Vendimet