VENDIMET E ASAMBLESË 2016 

Vendim per ndryshim plotesimin e vendimi 2021
24-03-2017

Vendim per dhenien e pelqimit per shfrytezimin e prones publike
24-03-2017

Vendim per caktimin e lokacionit per trafostacione
24-03-2017

Vendim per dhenje ne shfrytezim pronen publike
24-03-2017

Vendim per faljen e borxhit per taksen ne aktivitet
24-03-2017

Vendim themelimi i zones ekonomike ne shiroke
24-03-2017

Vendimi per komisionin konsultativ
28-02-2017

Vendimi per dhenje ne shfrytezim
28-02-2017

Vendimi per shfuqizimin e vendimit
28-02-2017

Vendimi per stacionin e autobuseve
28-02-2017

Komisioni per shqyrtimin e ankesave
31-01-2017

Plotsim ndryshim i vendimit 2
31-01-2017

Plotsim ndryshim i vendimit
31-01-2017

Vendim per inicim te procedures per hartimin e hartes zonale .jpg
31-01-2017

Vendim per incimin e procedures per plan zhvillimor .jpg
31-01-2017

Vendim per dhenien ne shfrytezim afategjate te prones .jpg
31-01-2017

Plani i veprimit për transparencë
11-01-2017

Vendim per dhenien e prones ne Agrozonen industriale
01-09-2016

Vendim per miratimin e t hyrave dhe te dalurave te buxhetit te Komunes se Suhareks per vitin 2017
30-09-2016

VENDIM PER CAKTIMIN E LOKACIONIT PER VENDOSJEN E TRAFOSTACIONEVE DHE DHENIEN NE SHFRYTEZIM AFATGJATE TE PRONES SE PALUAJTSHME TE KOMUNES18-03-2016

VENDIM(01-2049/2016 KSR) MBI REFUZIMIN E PETICIONIT TE FSHATIT DUHEL13-03-2016

VENDIM(01-2050_2016_KSR)PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VITIN 2015 TE KOMISIONIT KOMUNAL TE AKSIONAREVE TE NPL STACIONI I AUTOBUSEVE SH-A


18-03-2016

V-_MBI_DISLOKIMIN_E_RRUGEVE_NE_AGRO_ZONE.pdf
18-03-2016

VENDIM (01-2046/2016 KSR) PER DHENIEN E PRONES SE KOMUNES NE ZONE INDUSTRIALE01-03-2016

VENDIM(01-1496_1_2016KSR)_MBI_PLANIN_KOMUNAL_PER_MENAXHIMIN_E_MBETURINAVE_PER_PERIUDHEN_2016-2021_TE_KOMUNES_SE_SUHAREKES.pdf
01-03-2016

01-03-2016

VENDIM(01-1497/2016KSR) MBI MIRATIMIN E LLOGARISE PERFUNDIMTARE TE TE ARDHURAVE DHE TE SHPENZIMEVE TE BUXHETIT TE KOMUNES SE SUHAREKES PER PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 201503-03-2016

VENDIM(01-1496/2016KSR) PER BARTJEN DHE ALOKIMIN E MJETEVE VETANAKE TE REALIZUARA NE VITIN 2014 dhe 2015, TE PERCILLEN PER SHFRYTEZIM NE VITIN 201601-03-2016

VENDIM_(01-629_2016KSR)_PER_DHENIEN_E_PELQIMIT_PER_KEMBIMIN_E_PRONES_KOMUNALE_ME_PRONEN_PRIVATE.pdf
01-03-2016

VENDIM_(01-629_2016KSR)_PER_DHENIEN_E_PELQIMIT_PER_KEMBIMIN_E_PRONES_KOMUNALE_ME_PRONEN_PRIVATE.pdf
29-01-2016

VENDIM(01-627-2016_K-SR)_PER_MIRATIMIN_E_PLANIT_RREGULLUES_TE_HOLLESISHEM_PER_LAGJEN_KODRA.pdf
29-01-2016

VENDIM (01-628/2016 K.SR) PER CAKTIMIN E LOKACIONIT PER VENDOSJEN E TRAFOSTACIONIT DHE DHENIEN NE SHFRYTEZIM AFATGJATE TE PRONES SE PALUAJTSHME TE KOMUNES
29-01-2016

VENDIM_(01-628_2016_K.SR)_PER_CAKTIMIN_E_LOKACIONIT_PER_VENDOSJEN_E_TRAFOSTACIONIT_DHE_DHE.pdf
29-01-2016