Drejtoritë

 KOMPETENCAT,AUTORIZIMET DHE PËRGJËSIT E DREJTORIVE TË ADMINISTRATËS KOMUNALE

 

      Me qëllim të realizimit dhe të zbatimit të të gjitha  përgjegjësive  autorizimeve dhe kompetencave të normuara  me dispozita imperative të LVQL dhe dispozitave të ligjeve të veçanta që rregullojnë dhe normojnë fushat specifike të jetës shoqërore dhe në funksion të zbatimit edhe të akteve  me fuqi juridike nënligjore dhe në përputhje të plotë me dispozitat e Statutit të Komunës së Vitisë, administrata në Komunën e Vitisë, përkatësisht pushteti ekzekutiv është i organizuar në këtë drejtori administrative;
 
 

 

                Drejtoria e Administratës

                Drejtoria për Financa ,Ekonomi dhe Zhvillim
                           
                Drejtoria e Inspeksionit

                Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë

                Drejtoria për Shëndetësi dhe Punë Sociale

                Drejtoria për Arsim

                Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi

                Drejtoria për Urbanizëm ,Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit


                
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim rural

                
Drejtoria për Rini, Kulturë dhe Sport