Republika e Kosoves

Deçan

Lejet Ndërtimore / Për Informata kliko në në Linqe :


 

 

> Udhëzim Administrative / MMPH Nr. 06/2017 Për Përcaktimin e Procedurave Për Përgaditjen Dhe Shqyrtimin e Kërkesave Për Kushte Ndërtimore ,  Leje Ndërtimore Dhe Leje Rrënimi Për Kategorinë e I-rë Dhe të II-të të Ndërtimeve

> Shërbimet e Ofruara Për Leje Ndërtimore – Drejtoria Për   Urbanizëm , Planifikim Hapësinor Dhe Mbrojtje të Mjedisit

> Shtojca 1. – Formulari Standard i Aplikimit Për Çertifikatë të Legalizimit Për Kategorinë e I-rë Dhe Shtëpitë e Kategorisë së II-të ( Mbi 450m2)

Shtojca 1A. – Formulari Standard i Aplikimit Per Leje te Legalizimit Per Perfundim te Ndertimit Per Kategorine e I-re ( Perveq Depove Deri 1500 m2 ) Dhe Shtepite e Kategorise se II-te ( Mbi 450m2 )

> Shtojca Nr.1 – Kërkesë Për Kushte Ndërtimore ( Kategoria I-rë dhe e II-të )

> Shtojca Nr.2 – Kërkesë Për Leje Ndërtimore ( Kategoria e I-rë )

> Shtojca Nr.3 – Kërkesë Për Leje Ndërtimore ( Kategoria e II-të )

> https://dphnb.rks-gov.net