Republika e Kosoves

Deçan

Rregullore – Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullorës Komunale mbi Lartësinë e Taksave , Ngarkesave , Tarifave dhe Gjobave Komunale

2019/06/14 - 8:57

Forma e aplikacionit: Rregullore – Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullorës Komunale mbi Lartësinë e Taksave , Ngarkesave , Tarifave dhe Gjobave Komunale