Republika e Kosoves

Deçan

Rregullore – Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullorës së Komunës për Tatimin në Pronë e Paluajtshmëri për Vitin 2019

2018/12/05 - 10:49

Forma e aplikacionit: Rregullore – Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullorës së Komunës për Tatimin në Pronë e Paluajtshmëri për Vitin 2019