Republika e Kosoves

Dragash

E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale

Si ta regjistroj pronën e posa blerë

Si ta regjistroj pronën e trashëguar

Si ta regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i gjykatës

Udhezuesi per Trajtimin e Ndertimeve pa Leje ne Nivel Komunal

Broshur per qasje ne dokumenta publike 1

Broshur per qasje ne dokumenta publike 2