Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

Përfaqësuesja e Ambasadës Amerikane në Kosovë Znj. Keslej Di Rinaldis dhe Drejtori i Departamentit të Rinisë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, z. Xhevat Bajrami vizituan Komunën e Dragashit.

2022/10/22 - 3:43

kPërfaqësuesja e Ambasadës Amerikane në Kosovë Znj. Keslej Di Rinaldis dhe Drejtori i Departamentit të Rinisë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, z. Xhevat Bajrami vizituan Komunën e Dragashit.

 

Kryetari Xheladini së bashku me ekipin e tij dhe përfaqësuesën e Ambasadës Amerikane, sot, bënë hapjen e Shtëpisë së Programimit në Shtëpinë e Kulturës.

Kjo qendër do të jetë shkollë për shumë të rinjë nga të tri komunitetet ku do të marrin njohuri nga fusha të ndryshme si ajo e programimit, Dizajn Grafik, Word Press, Printim 3D, dhe Robotik.

Shtëpia e Programimit financohet nga Ambasada Amerikane, ndërsa përfitues i projektit është OJQ – lokale”AVOKO”

Pas kësaj ceremonie,mysafirët vizituan qendrën komunale ku kryetari Xheladini i informoi ata me profilin e komunës si dhe parashtroi disa kërkesa të rëndësishme për komunën tonë.

____________________________________________

 

Predstavnica Američke kancelarije na Kosovu gđa Keslej Di Rinaldis i direktor Odeljenja za mlade u Ministarstvu kulture g. Xhevat Bajrami posetili su opštinu Dragaš.

 

Predsednik opštine Dželadini, zajedno sa svojim timom i Ambasade Američke kancelarije, otvorio je danas Programsku kuću u Domu kulture.

Ovaj centar će biti škola za mnoge mlade iz tri zajednice u kojoj će dobiti znanja iz različitih oblasti kao što su programiranje, dizajn, grafika, Word Press, 3D štampa i robotika.

Programsku kuću finansira Američka ambasada, dok je korisnik projekta lokalna NVO „AVOKO“

Nakon ove ceremonije, gosti su posetili opštinski centar gde ih je gradonačelnik Dželadini upoznao sa profilom opštine i izneo neke važne zahteve za našu opštinu.