Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Dragaš

Bekir Qusaj

Datum Rodjenja:

Politicki subjekt: PDK