The Republic of Kosovo

FerizajThe tender Start date Completion date Action
Ritenderim Mbarsimi artificial i lopëve qumështore dhe mështjerrave, rregullimi dhe mirëmbajtja e thundrrave tek lopët qumështore, vaksinimi i gjedheve dhe bagëtive të imëta kundër sëmundjeve clostridiale
656-22-6003-2-1-1
17-06-2022 01-07-2022 Details
Furnizimi dhe vendosja e kontejnereve mbitokësorë dhe kontejnerëve shtëpiak
656-22-5843-1-2-1
15-06-2022 05-07-2022 Details
Furnizimi dhe mirembajtja e ngrohjes qendrore ne Administraten Komunale, shkolla dhe institucione tjera te Komunes se Ferizajt
656-22-5892-1-1-1
16-06-2022 25-07-2022 Details
Ritenderim Furnizimi i fermereve me Printer (makina) per vulosje te vezeve
656-22-5834-1-2-1
15-06-2022 05-07-2022 Details
Ritenderim Regjistrimi i automjeteve të Administratës komunale, QKMF-së dhe BZ-Ferizaj
656-22-6171-2-2-1
22-06-2022 01-07-2022 Details